ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
  • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
  • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
  • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
   • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
   • Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
   • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
   • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης.
   • Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
   • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
   • Τον  έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατά το άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
   • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
  • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αγροτικής παραγωγής και αλιείας).
  • Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
  • Χορηγεί κάθε είδους βεβαιώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τμήματος  και ιδίως βεβαιώσεις χρήσεων γης και θεωρήσεις όρων δόμησης.
  • Έχει την ευθύνη της σύνταξης και της επίβλεψης των πράξεων εφαρμογής.
  • Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή:

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ  9-1-24

ΑΙΤΗΣΗ για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ υποβολής ΔΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ _Ν.2242_1994

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ _Ν.4315_2014

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ _Διαδικασία

τηλ. επικοινωνίας: 2313.300725, 2313.300733, 2313.300734 (εσωτ.γραμμή:481,482), e-mail:poleodomia@thermi.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο