ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αριθ. απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Θέρμης.
5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Θέρμης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της οικείας Σχολικής Επιτροπής ή του οικείου Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.
9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.
12. Προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διακοπή μαθημάτων, λόγω επιδημικής νόσου ή άλλων έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά την παρ. 4, εδάφιο 27 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Με την υπ’ αριθμ.7861/07-02-2022 Aπόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης με θέμα : «Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας», συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών και αποτελείται από :

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αποστόλου Στυλιανό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Βογιατζή Δημήτριο
 2. Τον Μυλωνά Χρήστο, Δ/ντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίας ως εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του τον Ευθυμίου Αλέξανδρο, Διευθυντή  του  Δημοτικού Σχολείου Ν.Ρυσίου
 3. Τον κ. Σαρρή Βασίλειο, Δ/ντή του 1ου Γυμνασίου Μίκρας  ως εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του, τον Γούτα Θεόδωρο ,Δ/ντή του 3ου Γυμνασίου Μίκρας.
 4. Τον  Γριτζά Γεώργιο ως εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης με αναπληρωτή τον κ.Ντοσίδη Δημήτριο.
 5. Τον Γαβριηλίδη Δημήτριο, Δ/ντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Υπαίθρου Ν. Θεσσαλονίκης,                                                      αναπληρούμενο από την Σιδέρη Αικατερίνη, Δ/ντρια του 5ου Νηπιαγωγείου Θέρμης
 6. Την Κυριακίδου Σοφία ως εκπρόσωπο της Β’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης αναπληρούμενη από την Μακρή Ελένη.
 7. Την Αμανατίδου Μαρία με αναπληρωτή  τον Τάτση Κωνσταντίνο (παραγωγικοί φορείς)
 8. Την Γιαννιού Όλγα με  αναπληρωτή της τον Καζίλη Γεώργιο (παραγωγικοί φορείς)

Επιπροσθέτως, με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα εξής μέλη:

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο Κούτρη Ευαγγελία, ως Πρόεδρο
 2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αποστόλου Στυλιανό, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Μωραΐτη Αργύριο
 3. Τον κάτοικο- δημότη Ισδρά Ανέστη με αναπληρώτρια του την κάτοικο- δημότισσα Καρατσόρη Στυλιανή (Στέλλα)
 1. Τον κάτοικο- δημότη Μαυρουδή Παύλο με αναπληρωτή του τον κάτοικο- δημότη  Τσανίδη Γεώργιο
 2. Την κάτοικο- δημότισσα Γκόλνα Αναστασία με αναπληρώτριά της την κάτοικο- δημότισσα  Μπαρμπαγιάννου Ιωάννα
 3. Τον κάτοικο- δημότη Ταβουλάρη Αθανάσιο με αναπληρωτή του τον κάτοικο- δημότη Παπαϊωάννου Γεώργιο
 4. Την κάτοικο- δημότισσα Βουτσά Μαρία-Ελένη με αναπληρωτή της τον κάτοικο- δημότη  Ζούζουλα Χρήστο
 5. Την κάτοικο-δημότισσα Ιορδανίδου Μαρία με αναπληρώτριά της την κάτοικο –δημότισσα Πουράνη-Φίλιου Αικατερίνη
 6. Την κάτοικο-δημότισσα Κώνστα Μαρία με αναπληρωτή της τον κάτοικο-δημότη Φωτιάδη Στέφανο.

Επίσης, αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα εξής μέλη:

Ορίζουμε μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμης τους:

 1. Τον κάτοικο-δημότη Μεταλλούλη Αχιλλέα, ως Πρόεδρο
 2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αποστόλου Στυλιανό, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Μωραΐτη Αργύριο
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Βογιατζή Δημήτριο με αναπληρώτριά του τη Δημοτική Σύμβουλο Παπαδάκη Αθηνά.
 4. Την Δημοτική Σύμβουλο Κούτρη Ευαγγελία με αναπληρώτριά της την Δημοτική Σύμβουλο Χατζηδημητρίου Φανή
 5. Την κάτοικο- δημότισσα Βελονά Ελισσάβετ με αναπληρώτριά της την κάτοικο-δημότισσα Ανδρέου Μαρία
 6. Την κάτοικο –δημότισσα Συντάκη Ελένη με αναπληρώτριά της την Παπαδοπούλου Ιωάννα
 7. Τον κάτοικο-δημότη Γρηγοριάδη Παναγιώτη με αναπληρώτριά του την κάτοικο-δημότισσα Σαριγιαννίδου Μαρίνα
 8. Την κάτοικο-δημότισσα Καραμανώλη Αργυρή με αναπληρώτριά της την Τζιβάνογλου Μαρία
 9. Τον κάτοικο-δημότη  Περήφανο Κωνσταντίνο με αναπληρώτριά του την Χρόντσιου Μαρία.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο