ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Αντιδήμαρχοι με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Αντιδήμαρχοι:

 

Α.Τσολάκης Απόστολος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του)
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ,την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Την  έκδοση και υπογραφή πράξεων  του Γραφείου Μισθοδοσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις  διατάξεις αριθ. 15 παρ. 1.3.
 • Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίμων από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω εσφαλμένης δήλωσης ΤΑΠ)
 • Την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν τον χειρισμό υποθέσεων του Δήμου
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με τις Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τσολάκης,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

 Α.1  Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα :

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Α.2.  Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Α.3.  Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Β. Γαντάς Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην  της υπηρεσίας Βελτίωσης και Συντήρησης Υποδομών καθημερινής Χρήση), με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων.Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση  μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης  και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οιαρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων ,τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οιαρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις ,τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής αποβολής.

 • Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη  της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Β1. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Β.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Β.3. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Γ. Γκιζάρης Στέργιος, Αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες:

 • Γ1. Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων:
  • Την ευθύνη της μελέτης, οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
  • Την ευθύνη της μελέτης, του σχεδιασμού για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
  • Την ευθύνη της μελέτης για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).
  • Την ευθύνη της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και της διαμόρφωσης και παρακολούθησης των
  σχετικών δεικτών αποδοτικότητας.
  • Την ευθύνη της κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
  • Την ευθύνη της διαμόρφωσης αναλυτικών περιοδικών προγραμμάτων και συγκρότησης των συνεργείων για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
  • Την ευθύνη της διενέργειας με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα του έργου του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
  • Τη μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
  • Την μέριμνα για την καταγραφή και συγκέντρωσης καθημερινών στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.
 • Γ2. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:
  • Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.
  • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης.
  • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης.
  • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Γ3. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα
  • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
  • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Γ4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων
  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και
  στη Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
 • Γ5. Την καθημερινή συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της υπηρεσίας Ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και την έγκαιρη και ομαλή συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Γ6. Τέλος εξουσιοδοτείται να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .
 • Γ7. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου ,τις καθύλην αρμοδιότητές του ,ασκεί ο Δήμαρχος.
 • Θητεία από 07-02-2024 έως 28-2-2025)

 

Δ. Μουστάκας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Βελτίωσης και Συντήρησης Υποδομών καθημερινής Χρήσης με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  καθώς και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.

Δ.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπων αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων,  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες(πλην του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης) που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

 

 Δ.2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

 Δ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Δ.4. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Ε. Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την υπογραφή, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων  υποστήριξής της.
 • Το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου καθώς και την συμμετοχή του και εκπροσώπησή του Δήμου σε όλα τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία και λειτουργία Πολιτικής Άμυνας
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των  λαϊκών αγορών.

Ε.1.  Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

ΣΤ. Αποστόλου Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και Νεολαίας  του Δήμου Θέρμης, με αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων. (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους ,την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο).

 • Την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της
 • Την εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών δια βίου μάθησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των  Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θέρμης).

ΣΤ.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπων αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας  Μίκρας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

ΣΤ.2.  Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

ΣΤ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

ΣΤ.4. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

  Ζ. Αγγέλου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού με  τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισμού ( οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής,  την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου,  τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, των Δημοτικών βιβλιοθηκών, των τμημάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, των χορωδιών, φιλαρμονικών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
 • Τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θέρμης.

Ζ.1 Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • ΤέλεσηςΠολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ζ.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ζ.3. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Η. Μωραΐτης Αργύριος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Διαχείρισης-Συντήρησης Οχημάτων με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας, και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας)
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης   (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που χορηγούνται  σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης  στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κλπ ), τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, και τη συνεργασία με τον διαδημοτικό  Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ( ΣΥΠΠΑΖΑΘ) του οποίου είναι μέλος ο Δήμος Θέρμης

 Η.1.  Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 • Την εποπτεία της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Την παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Τη μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

      Η.2 . Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Η.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η.4. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Θ. Σαμαράς Σωκράτης, Αντιδήμαρχος Δόμησης, Πολεοδομικών Εφαρμογών  και Ενεργειακού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες:

Θ.1.  Την υπογραφή,  κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας:

 • Του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών  αδειών-αδειών δόμησης ,την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας ,  τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων, τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.
 • Tου Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την μελέτη και εισήγηση  των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
 • Tου Γραφείου διοικητικής υποστήριξης και διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
 • Του Αυτοτελούς  Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού. Αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μελέτη και η εισήγηση εφαρμογών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτείας για την προώθηση βελτίωσης της Ενεργειακής απόδοσης στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου, την εφαρμογή ενδεικνυόμενων μέτρων μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων.

Θ.2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

 Θ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο  και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Θ.4 Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Ι .Χατζηδημητρίου Φανή, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού  Φαρμακείου, του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, του Προγράμματος  “Βοήθεια στο Σπίτι”
 • Τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Κοινωνικής πολιτικής
 • Την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δομών και των υπηρεσιών της   Διεύθυνσης   Προσχολικής Αγωγής (για  θέματα οργάνωσης και  λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)

Ι.1 Στην παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ι.2. Η παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ι.3. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

 

Κ. Κοντοπίδης Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού με αρμοδιότητές:

 • Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
 • Την εποπτεία, τον σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους

Κ.1 Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Κ.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Κ.3. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014

(θητεία από 17-1-2024 έως 31-1-2025)

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ ύλην   αρμοδιότητές τους,   ασκεί ο Δήμαρχος

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Eντεταλμένοι Σύμβουλοι  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(διάρκεια θητείας από 26/01/2024 μέχρι και 31/01/2025)

1.Ισδράς Ανέστης, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

· Tην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος εσόδων και περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων προς το Δήμο οφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη βεβαίωση των εσόδων , την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων , τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας , τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου ).

· Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων ( ενδεικτικά την εισήγηση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τη λειτουργία και το περιβάλλον του Δήμου πχ καθορισμός χώρων και όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,καθορισμό των προδιαγραφών και όρων της υπαίθριας διαφήμισης,την έκδοση και υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμοδιότητες του τμήματος που προβλέπονται στον ΟΕΥ.

 

2. Βογιατζής Παντελής, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

· Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών

· Την εισήγηση και παρακολούθηση των προμηθειών που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο.

· Την εποπτεία για το σχεδιασμό και την εισήγηση της μελέτης, του σχεδιασμού και της εισήγησης προτάσεων και μελετών για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο.

· Τη ευθύνη της συγκέντρωσης, τήρησης , επεξεργασίας και αξιολόγησης στοιχείων και δεδομένων από την εκτέλεση των λειτουργιών της υπηρεσίας ανακύκλωσης.

 

3. Βελονά Ελισάβετ,Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

· Την μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας.

· Την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας και υλοποίησης προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και Δια Βίου Μάθησης που αφορούν τη

νεολαία) και δράσεων που αφορούν τους τομείς Νέας Γενιάς καθώς και αυτών που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

· Την εποπτεία και υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη δημιουργία, την λειτουργία και την υποστήριξη Συμβουλίων Νέων στο Δήμο Θέρμης,κσθώς και των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούν.

· Την συμβολή στη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.

· Την παραγωγή και προώθηση προτάσεων για θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδοτεί στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας του.

Επισημαίνεται σε όλους τους Εντεταλμένους Συμβούλους η υποχρέωσή τους για την έγκαιρη και ομαλή συνεργασία τους με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τους καθ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

 

 

(Το άρθρο επικαιροποιήθηκε στις 02/2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο