Παρακάτω παρουσιάζονται οι Αντιδήμαρχοι και η Εντεταλμένη Σύμβουλος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αντιδήμαρχοι:

Α.Τσολάκης Απόστολος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του)
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ,την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Την έκδοση και υπογραφή πράξεων  του Γραφείου Μισθοδοσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις  διατάξεις αριθ. 15 παρ. 1.3.
 • Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίμων από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω εσφαλμένης δήλωσης ΤΑΠ)
 • Την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν τον χειρισμό υποθέσεων του Δήμου
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με τις Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
 • Tην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του τμήματος εσόδων και περιουσίας (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων προς το Δήμο οφειλετών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων , την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων , τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας , τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου ).
 • Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και ενδεικτικά την έκδοση και υπογραφή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής καθώς και τις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία  και εξαιρουμένων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάσθηκε στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Επιπλέον τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης κλπ.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Υπόγειου Δημοτικού χώρου στάθμευσης.
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τσολάκης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

 Α.1  Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα :

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Α.2.  Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Α.3.  Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Α.4.  Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Απόστολος Τσολάκης   ορίζεται  επίσης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.Αποστόλου Στυλιανός, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων. (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους ,την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο).
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών δια βίου μάθησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των  Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θέρμης).
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισμού και Νέας γενιάς ( οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου,  τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών τμήματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου (εκτός του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου , του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” την εποπτεία των οποίων θα αναλάβει εντεταλμένος σύμβουλος) (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου, την έγκριση των προσλήψεων προσωπικού στις μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης ιδιωτικού δικαίου  (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί), την άσκηση εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία).

Β.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας  Μίκρας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Β.2. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Αποστόλου Στυλιανός  ορίζεται  επίσης  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  με  αναπληρωματικό του τον Αντιδήμαρχο  κ. Γαντά Σπυρίδωνα

Β.3Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Β.4. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λ.π συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Β.5. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

 

Γ.Γαντάς Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας), με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης  και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων ,τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις ,τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής αποβολής.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική και  γραμματειακή υποστήριξη  της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Γ.1. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Γ.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λ.π συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Γ.3. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Γαντάς Σπυρίδωνας  ορίζεται  επίσης   Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με αναπληρωματικό του τον Αντιδήμαρχο  κ. Αποστόλου Στυλιανό

Δ.Σαμαράς Σωκράτης, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας με αρμοδιότητες:

Δ.1.  Την υπογραφή,  κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας:

 •  Του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών  αδειών-αδειών δόμησης ,την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας .
 •  Tου Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την μελέτη και εισήγηση  των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
 •  Tου Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων, τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.

 Δ.2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Δ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λ.π συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Δ.4. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Σαμαράς Σωκράτης   ορίζεται  επίσης   Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αναπληρωματικό του Αντιδήμαρχο τον κ. Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο.

Ε.Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την υπογραφή, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων υποστήριξής της.
 • Το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου καθώς και την συμμετοχή του και εκπροσώπησή του Δήμου σε όλα τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία και λειτουργία Πολιτικής Άμυνας

Ε.1Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Ε.2. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος   ορίζεται  επίσης  Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  με αναπληρωματικό του τον κ. Σαμαρά Σωκράτη.

ΣΤ. Γκιζάρης Στέργιος, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες:

 1. Αρμοδιότητες Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών:
 • Την ευθύνη της μελέτης, οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και με− ταφοράς.
 •  Την ευθύνη της μελέτης, του σχεδιασμού ι για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορ− ριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Την ευθύνη της μελέτης για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).
 • Την ευθύνη της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και της διαμόρφωσης και παρακολούθησης των σχετικών δεικτών αποδοτικότητας
 •  Την ευθύνη της κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
 1. Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
 • Την ευθύνη της διαμόρφωσης αναλυτικών περιοδικών προγραμμάτων και συγκρότησης των συνεργείων για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Την ευθύνης της διενέργειας με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα του έργου του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Τη μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Την ευθύνη συγκρότησης ειδικών συνεργείων και διενέργειας παρεμφερών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ
 • Την μέριμνα για την καταγραφή και συγκέντρωσης καθημερινών στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.
 1.  Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Την εποπτεία της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Την παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Τη μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

ΣΤ.1. Ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, κ. Γκιζάρης Στέργιος ορίζεται  επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤ.2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

ΣΤ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κ.λ.π συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

ΣΤ.4. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

ΣΤ.5. Την καθημερινή συνεργασία με τον  Εντεταλμένο Σύμβουλο των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Ζ. Μουστάκας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  καθώς και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.

Ζ.1. Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες(πλην του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης) που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ζ.2. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ζ.3. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Ζ.4. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Η. Μωραΐτης Αργύριος, Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος,  Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης με αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μέριμνα για τη διαχείριση αποβλήτων  συγκεκριμένα ογκωδών αντικειμένων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας, και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας)
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης   (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που χορηγούνται  σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης  στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κλπ )
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοιμητηρίων.

Η.1. Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Η.2. Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η.3. Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014.

Θ. Στην περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ ύλην   αρμοδιότητές τους  ασκεί ο Δήμαρχος.

Εντεταλμένοι  Σύμβούλοι:

A.Χατζηδημητρίου Φανή, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος:

 • Για την εποπτεία και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Για την εποπτεία και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 • Για την εποπτεία και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
 • Για την εποπτεία και το συντονισμό υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

B. Πονερίδη Παναγιώτη Εντεταλμένο Σύμβουλο για την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του τμήματος  Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών:

 • Για τη διαμόρφωση των αναλυτικών περιοδικών προγραμμάτων και τη συγκρότηση των συνεργείων για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Για την καταγραφή  και συγκέντρωση καθημερινών στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Για τη μέριμνα για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών
 • Για τη διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών).
 • Για τη μελέτη και το σχεδιασμό της κατάλληλης συγκρότησης και στελέχωσης των διαφόρων συνεργείων και των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Για το προσδιορισμό των σημείων και τη μέριμνα για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 •  Για τη μέριμνα της κανονικής εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και την εποπτεία της ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 •  Για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και τη συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος
 •  Για τη μέριμνα για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

(Το άρθρο επικαιροποιήθηκε στις 01/2022)

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο