ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου μάθησης, σχολικών μονάδων και σχολικών επιτροπών:

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στις σχολικές επιτροπές (αλληλογραφία με υπηρεσίες του Δήμου & διάφορους φορείς, τήρηση πρακτικών, σύνταξη αποφάσεων κ.τ.λ.) και συντάσσει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για όσα ζητήματά τους αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαβιβάζει εισηγήσεις στα ειδικά τμήματα του Δήμου.
 • Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία και επιμόρφωση των κατοίκων στο πλαίσιο του δικτύου της UNESCO για τις Πόλεις που Μαθαίνουν.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.
 • Μελετά και εισηγείται για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 • Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

*Αν δεν έχετε τον κωδικό εισόδου, προμηθευτείτε έναν παρακάτω. 

Θέλω κωδικό για το test επαγγελματικού προσανατολισμού
  Οροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Comments are closed.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο