Τίτλος Βελτίωση της προστασίας των ειδών χλωρίδας στη διασυνοριακή περιοχή (CONSE-PP)
Εταιρικό σχήμα Ελλάδα:

  • Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (επικεφαλής εταίρος),
  • Ο  Δήμος Θέρμης,

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

  • Ο Δήμος Debarca (Ο.Τ.Α. Ά Βαθμου)
  • Το Εθνικό Πάρκο Galitchica (National park of Galicica) και
  • Το Τμήμα Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου (UniversitySs. Cyril and Methodius – Faculty of Forestry)
Προϋπολογισμός ένταξης 1.253.259,68 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θέρμης 298.466,50 €
Ημ. ένταξης 31/3/2017
Διάρκεια 22 μήνες
Ημ. έναρξης
Ημ. λήξης
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2014 – 2020
Άξονας 2. Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές
Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας
Ταμείο συγχρηματοδότησης Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά
Σύντομη περιγραφή Στόχος της πρότασης είναι η προστασία των ειδών χλωρίδας της διασυνοριακής περιοχής που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας (priority species), ακολουθώντας μεθοδολογία που στηρίζεται στην έρευνα, σε έργα υποδομής, ψηφιακές πρακτικές και δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμης προτείνεται να αναλάβει τη δημιουργία/ανάπλαση ενός πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα προταθούν προς φύτευση είδη που θα μελετηθούν στα πλαίσια της πράξης. Επίσης, προτείνονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση που θα στοχεύουν κυρίως σε μαθητές και τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής εφαρμογής μικρών ενοτήτων αντίστοιχης χλωρίδας σε δημόσιους χώρους.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка