Τίτλος «Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης»
Προϋπολογισμός ένταξης 276.623,49€
Ημ. ένταξης 26/7/2021
Ημ. έναρξης 01/10/2021
Ημ. λήξης 31/12/2021
Πρόγραμμα Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
Άξονας 16. Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής
Επενδυτική προτεραιότητα  
Ειδικός στόχος – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος. Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων
Δράση 16.36.2:Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ταμείο Συνοχής
Σύντομη περιγραφή Η πράξη αφορά την ανάθεση μελέτης σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν πτυχίο μελετητή στις ακόλουθες κατηγορίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 4412/2016:

6: Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων

8: Στατικές μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων

9: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες

10: Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες

13: Μελέτες υδραυλικών έργων

21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

27: Περιβαλλοντικές μελέτες.

για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης.

Κατά κατηγορία μελέτης θα εκπονηθούν τα ακόλουθα στάδια:

–       Αρχιτεκτονική μελέτη: Προμελέτη και Μελέτη Εφαρμογής

–       Στατική και Η/Μ μελέτες: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής

–       Μελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων: Οριστική Μελέτη

Η Γεωτεχνική μελέτη είναι μονοσταδιακή. Η περιβαλλοντική μελέτη αφορά σε σύνταξη ΠΠΔ.

Στα παραδοτέα της πράξης είναι και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка