ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes

Τίτλος Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης – Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου
Προϋπολογισμός 2.540.000,00 €
Ημ. ένταξης 18/5/2016
Ημ. έναρξης 1/11/2016
Ημ. λήξης 31/10/2018
Πρόγραμμα Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020
Άξονας 10 – Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα 10α – Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης
Ειδικός στόχος 10α1 – Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης
Δράση 10α.2 – Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Σύντομη περιγραφή Η πράξη αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δημοτικού σχολείου του Τριαδίου και σκοπό έχει να αντιμετωπίσει την μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση του οικισμού Τριαδίου την τελευταία δεκαετία και την ανάγκη για στέγαση των μαθητών του οικισμού

Απόφαση ένταξης

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο