ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Sticker-website_Tameio-Synoxis_GR_HighRes1_big

Τίτλος

Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β΄Φάση

Προϋπολογισμός 8.575.701,46 €
Ημ. ένταξης 21/12/2016
Ημ. έναρξης 14/03/2014
Ημ. λήξης 21/03/2020
Πρόγραμμα

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Άξονας

14. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) – Κωδ. εκχώρησης: 7ΤΣ16

Επενδυτική προτεραιότητα

6ii. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Ειδικός στόχος

6ii.29. Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Δράση

Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)]»

Ταμείο συγχρηματοδότησης Ταμείο Συνοχής
Σύντομη περιγραφή

Η πράξη αποτελεί την Β’ Φάση του τμηματοποιημένου έργου (phasing) με τίτλο “Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα”.

Το φυσικό αντικείμενο της Β΄ Φάσης περιλαμβάνει:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: Κατασκευή της ΕΕΛ Θέρμης δυναμικότητας 30.000 ι.κ. και τεχνολογίας βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (Membrane BioReactor – MBR), για την εξυπηρέτηση των οικισμών Βασιλικών, Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: Περιλαμβάνει τα έργα ολοκλήρωσης αποχέτευσης στον οικισμό των Βασιλικών και στον κεντρικό συλλεκτήρα. Αναλυτικότερα το συνολικό μήκος του κεντρικού αποχετευτικού συλλεκτήρα που θα κατασκευαστεί είναι 965 μ. και το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης είναι 1.156 μ. Οι ιδιωτικές συνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι 115 και αντιστοιχούν στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί, (εκτελούνται με πόρους του δήμου με άλλη εργολαβία). Στην Β΄Φάση περιλαμβάνεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μετά τον 14ο λογαριασμό.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο: Θα πραγματοποιηθεί επίβλεψη σκαπτικών εργασιών του έργου στην περιοχή των Βασιλικών και έως την περιοχή της Θέρμης (περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετά την 1/1/2016)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4ο: Θα υλοποιηθεί η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πρώτο υποέργο.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο