ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψην τους τις παρακάτω διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, σχεδίων και φωτοτυπιών, αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτ/κά μηχ/τα και φαξ

1. Σας ενημερώνουμε ότι στη μελέτη με αριθμ 09/2018 στην ενότητα Γ. ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προδιαγραφές αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
και φάξ(Ομάδα Β), αναγράφηκε εκ παραδρομής Ομάδα Β αντί της Ομάδα Γ
που είναι η σωστή.
2. Στο παρακάτω άρθρο (7.3) της διακήρυξης του διαγωνισμού αναγράφηκε εκ παραδρομής ομάδα Β αντί της Ομάδας Γ που είναι και η σωστή.
7.3. Υποφάκελος με την ένδειξη ‘’Τεχνική Προσφορά’’
Στον υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο τεχνικής προσφοράς της Υπηρεσίας και Υπ δήλωση συμφωνίας της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στη μελέτη . Σε περίπτωση που πρoσφερθούν γνήσια είδη στην ομάδα Β, θα πρέπει εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα να υπάρχει βεβαίωση του επίσημου διανομέα των αναλωσίμων στην Ελλάδα, ότι ο συμμετέχων προσφέρει γνήσια είδη της ομάδας Β.
Σε περίπτωση που προσφερθούν συμβατά είδη στην ομάδα Β, τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή ενδιάμεσου αντιπροσώπου αυτού ότι το εργοστάσιο παραγωγής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9231 ή ισοδύναμη και ότι τα προϊόντα του φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN 33870 ή DIN 33871 ή STMC certification ή ισοδύναμες και να επισυνάπτει ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Οι ξενόγλωσσες προαναφερόμενες πιστοποιήσεις απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο