Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων είναι συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

 • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη τψν αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής

 • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δλημου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο

 • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας:

 • Αποτελεί τον σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με το Δήμο, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου

 • Μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα: κακοποίησης, πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, συνεργασία της Επιτροπής σε επίπεδο Δήμου ή και Περιφέρειας α) με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, β) από την Α’Βάθμια και τη Β’Βάθμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες του Δήμου και γ) κάθε άλλη συνδιοργάνωση, σύμπραξη και συνεργασία για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δ. Θέρμης, της οποίας η συγκρότηση αποφασίστηκε με πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή αποτελείται από:

 1. Τον Αντιδήμαρχο Αποστόλου Στυλιανό ως Πρόεδρο

 2. Την δημοτική σύμβουλο Χίνη Δήμητρα

 3. Την κ. Πιστόλα Ελένη – Κοινωνική Λειτουργό ως εκπρόσωπο του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων

 4. Την κ. Χατζηνούσκα Άννα ως εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών-Μαθητριών του Δήμου Θέρμης

 5. Την κ. Χατζηστρούντσιου Μαρία – Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Γυναικών Τριλόφου ως εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου

 6. Την κ. Σταύρου Ευαγγελία του Γεωργίου ως εμπειρογνώνομα δημότισσα

 7. Τον κ. Μαυρουδή Παύλο του Νικολάου ως εμπειρογνώμονα δημότη

 8. Εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Επαγγελματιών Θέρμης, πρόκειται να επανοριστεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αντικατάστασης μέλους.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ως πρόσωπο αναφοράς σχετικά με θέματα Ισότητας των Φύλων, προς τους δημότες και κατοίκους του Δ. Θέρμης τίθεται η κ. Πιστόλα Ελένη-Κοινωνική Λειτουργός, η οποία θα λαμβάνει αιτήματα στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας 2313-300739.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο