ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου. Επίσης έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση όλων των αγροτικών οδών.  Συγκεκριμένα:

  • Προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους) και συντάσσει τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες και αποστέλλει στο Γραφείο Προμηθειών.
  • Συντηρεί κάθε είδους πληροφοριακές πινακίδες στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
  • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
  • Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
  • Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
  • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους
  • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα
  • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων, ΦΑΥ (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
  • Διατηρεί αποθήκη υλικών και εξοπλισμού και έχει την ευθύνη φύλαξης αυτών καθώς και της διαχείρισής τους (παραλαβή, παράδοση, έκδοση δελτίων εισαγωγής-εξαγωγής, κλπ.)
  • Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

τηλ. επικοινωνίας: 2310.483412

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο