ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών και Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων (κατασκευή έργων οδοποιίας, γεφυρών, κόμβων, διαβάσεων κ.λ.π.), κυκλοφοριακών έργων και έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία κ.λ.π. και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, την οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων της αρμοδιότητας του Δήμου. Το Τμήμα συνεργάζεται με το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα το Τμήμα:

 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του τμήματος συμπεριλαμβανομένων των μελετών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας καθώς και μελέτες προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας – κανονιστικών όρων λειτουργίας (εκπόνηση με προσωπικό του τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και έργων. Εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης των έργων.
 • Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των έργων του τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την διευκόλυνση των μετακινήσεων στα σημεία που εκτελούνται έργα.
 • Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους σε συνεργασία και με την Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς ενώ επίσης λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία  από επικίνδυνες οικοδομές και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
 • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για την δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Χορηγεί άδειες εισόδου – εξόδου για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, άδειες τοποθέτησης εμποδίων αποτρεπτικών ανόδου οχημάτων στα πεζοδρόμια καθώς και άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων για πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.  Χορηγεί άδειες κατασκευής κρασπέδων και άδειες προς τους ΟΚΩ.
 • Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Μεριμνά για την σήμανση και διαγράμμιση οδών, καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.
 • Μεριμνά για τη εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων.                                                        Στο πλαίσιο αυτό :
 • Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την διενέργεια μεταφορών για την μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 • Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείου σε συνεργασία με τον ΣΑΣΘ &  και τον ΟΑΣΘ, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
 • Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
 • Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για τις προμήθειες και εργασίες του τμήματος και τις αποστέλλει στο τμήμα προμηθειών για τις περαιτέρω διαδικασίες.
 • Μεριμνά για τον τεχνικό εξοπλισμό του τμήματος.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία και στοιχεία χρηματοδοτήσεων των έργων που εκτελεί, αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων. Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του τμήματος.
 • Συνεργάζεται με το τμήμα συντήρησης και παραδίδει μετά την παραλαβή του έργου τα αναγκαία σχέδια και στοιχεία καθώς και το φάκελο ΦΑΥ του έργου αναγκαία για την συντήρηση του έργου.
 • Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

τηλ. επικοινωνίας: 2310.483410

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο