Το Τμήμα Ταμείου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Διενεργεί τις  εισπράξεις  των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους που ασχολούνται με εισπράξεις και ιδίως των αποκεντρωμένων γραφείων οικονομικών θεμάτων του Δήμου. (
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία των  κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία  των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου.

Για χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς  γης σε χρήμα που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στον δήμο Θέρμης συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα  και την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο info@thermi.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 23010.478010 (τηλ. κέντρο Οικονομικής Υπηρεσίας) και σύνδεση με το Ταμείο, κατά τις εργάσιμε μέρες και ώρες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

τηλ. επικοινωνίας: 2310.478046,7

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο