ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Με σκοπό την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού, οικιακής βοηθού, κλπ, το ΙΚΑ-ΕΚΑΜ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Γ99/6 της 01-10-2012,  γνωστοποιεί στους Συνταξιούχους που εμπίπτουν στα παρακάτω κριτήρια του Προγράμματος  «ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» και συγκεκριμένα:

 • Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ , ΝΑΤ Κ.Λ. Π)
 • Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου καθώς και
 • Συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ,οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

1.      Να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αναπηρία 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα εφόσον η σχετική απόφαση είναι σε ισχύ )

2.      Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και το ατομικό εισόδημά του να είναι κάτω των 7.715, 65 € ετησίως.

3.      Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας, που προβλέπεται κάθε  φορά για την παροχή του ΕΚΑΣ. Το ατομικό αυτό εισόδημα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.715, 65 € και το οικογενειακό στο διπλάσιο.

4.      Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.

 5.      Να μην λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα.

 

6.      Να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (ήτοι του έτους 2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι νομίμως δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
 • Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (αντίγραφα σελίδας/ων με τα προσωπικά στοιχεία Συνταξιούχου) από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του συνταξιούχου καθώς και Αριθμός Μητρώου φορέα συνταξιοδότησης.
 • Απόφαση συνταξιοδότησης ή πρόσφατο εκκαθαριστικό πληρωμής συντάξεων.
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ. Η ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας μπορεί να προκύπτει:
 1. είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ κοινωνικές παροχές ή φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π),
 2. είτε από απόφαση συνταξιοδότησης, εάν πρόκειται για συνταξιούχο λόγω αναπηρίας και στην απόφαση αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
 3. είτε από αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικών Επιτροπών) που έχουν εκδοθεί πριν από την λειτουργία του ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος/η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιώνει με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας και του ατομικού εισοδήματός του.

 Σε πρώτη φάση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Υποκαταστήματα και τα Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο δικαιούχος (Ωφελούμενος) πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει το έντυπο «Αίτηση Συμμετοχής Συνταξιούχου στο Πρόγραμμα-Δήλωση Στοιχείων Συνταξιούχου», το οποίο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ καθώς και από τα Υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνονται δεκτές από 15/10/2012 και μετά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία του νπδδ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου) καθώς  και  στις δομές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Δήμου Θέρμης:

ΔΟΜΗ ΘΕΡΜΗΣ – ΤΡΙΑΔΙΟΥ: Ταβάκη 28, 1ος όροφος, τηλ Επικ: 2310/ 461-117

ΔΟΜΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ-Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ: ΚΑΠΗ Ν.Ρυσίου, τηλ Επικ: 23920/72-041

ΔΟΜΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Τηλ Επικ: 23960/22-355

ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΑΣ: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, τηλ Επικ: 23923/30-227

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο