Το έργο “Reaffirming the civic participation of young people for a sustainable democracy” με τον διακριτικό τίτλο “SAYouth” είναι ένα πρόγραμμα 24 μηνών, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θέρμης ως εταίρος και υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος EUROPE for Citizens της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε τις εργασίες του τον Μάρτιο του 2021.

Ο κύριος στόχος του έργου SAYouth είναι η εδραίωση της συμμετοχής των νέων στα κοινά για μία βιώσιμη δημοκρατία και αποτελεί μέρος του γενικότερου στόχου που είναι η εδραίωση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και η προώθηση της επιρροής τους σε θέματα που έχουν σημασία για ολόκληρη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης δημοκρατίας.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν :

  • Tην προώθηση ενός διαδραστικού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων και των δημόσιων αρχών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

  • Tην ανάπτυξη πιο ελκυστικών και χωρίς αποκλεισμούς διαύλων επικοινωνίας, εργαλείων και μεθόδων

  • Καλύτερη γνώση των δημοκρατικών συστημάτων και οργάνωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

  • Την αύξηση της αίσθησης του ανήκειν των νέων στους δημόσιους φορείς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

  • Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και τη δημόσια ζωή και στον τομέα του εθελοντισμού με ειδική προσπάθεια αφιερωμένη στους νέους μετανάστες

  • Τη δημιουργία της βάσης για μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και ενώσεων νέων μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου που θα δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.sayouthproject.eu/

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка