ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

110 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 111 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 112 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 113 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ 114 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 115 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ε 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι  από Τετάρτη 04/09/2013 έως  13/09/2013.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 65, Κτήριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και για να εξετασθεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα (50€) ευρώ, που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι επιτυχόντες οφείλουν εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 05/09/2013, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. στον Τρίλοφο και ώρες 10:00πμ έως 14:00 μμ, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φ/α οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ
  • Φ/α  οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  • Φ/α οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
  • Φ/α της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού (της Τράπεζας που επιθυμούν) όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο