ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1 – Ορισμός 4
Άρθρο 2 – Παροχή πόσιμου νερού 4
Άρθρο 3 – Αγωγοί 5
Άρθρο 4 – Παροχές 5
Άρθρο 5 – Θέση παροχών 6
Άρθρο 6 – Υδρομετρητές 7
Άρθρο 7 – Στήλη και χώρος υδρομετρητών 8
Χώρος των υδρομετρητών 8
Άρθρο 8 – Διάμετρος παροχών και μετρητών 10
Άρθρο 9 – Υδροστόμια πυρκαγιάς 10
Άρθρο 10 – Διακλαδώσεις 12
Άρθρο 11 – Ακίνητα ΕΝΤΟΣ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού 15
Άρθρο 12 – Επεκτάσεις αγωγών 17
Άρθρο 13 – Ακίνητα ΕΚΤΟΣ εγκεκριμένου σχεδίου αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 18
Άρθρο 14 – Μεταφορές 19
Άρθρο 15 – Ανυψώσεις – καταβιβάσεις 20
Άρθρο 16 – Μετατοπίσεις παροχών 20
Άρθρο 17 – Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης 21
Άρθρο 18- Επεκτάσεις αγωγών διανομής – μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών 23
Άρθρο 19 – Δαπάνη επέκτασης 24
Άρθρο 20- Μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών 25
Άρθρο 21 – Αντικατάσταση υδρομετρητών – μετατόπιση 25
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 26
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 26
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 26
Άρθρο 22 – Υδροληψία 26
Άρθρο 23 – Κόστος έρευνας ή προμελέτης 27
Άρθρο 24 – Προσωρινή υδροληψία 27
Άρθρο 25 – Ανέγερση κτισμάτων σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία 27
Άρθρο 26 – Διαδικασία παροχής νερού για προσωρινή υδροληψία 28
Περίπτωση Α΄: Υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσματος 28
Περίπτωση Β΄: Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ανάγκης προσωρινού χαρακτήρα 29
Άρθρο 27 – Οριστική υδροληψία 30
1 . Παροχή νερού για οριστική υδροληψία 30
2.Οριστική σύνδεση κτίσματος με το δίκτυο διανομής 31
3. Υδροδότηση μονοκατοικιών κ.λ.π. ανοικτών χώρων (οικοπέδων για επαγγελματική χρήση). 32
4. Σύνδεση με το δίκτυο διανομής των λοιπών επιμέρους υδρευόμενων χώρων (γραφεία, εργαστήρια, κ.λπ.) 32
Άρθρο 28 – Τέλη σύνδεσης 33
Άρθρο 29 – Επανασύνδεση 34
Άρθρο 30 – Ανεκτέλεστα συμβόλαια 34
Άρθρο 31 – Νομιμοποίηση υπογραφής συμβολαίων υδροληψίας 35
Άρθρο 32 – Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας 35
Άρθρο 33 – Διακοπή υδροληψίας 36
Άρθρο 34 – Ακύρωση υδροληψίας 38
Άρθρο 35 – Ματαίωση εγκατάστασης παροχής 39
Άρθρο 36 – Διακοπές υφισταμένων παροχών 39
Άρθρο 37 – Αξία νερού 40
Άρθρο 38 – Έκδοση λογαριασμών – υποχρεώσεις καταναλωτών – πληρωμές 41
Άρθρο 39 – Έλεγχος των υδρομετρητών 43
Άρθρο 40 – Λαθραίες υδρεύσεις – παράνομες χορηγήσεις νερού – εμπορία –απαγορεύσεις 43
Άρθρο 41 – Αναμόρφωση λογαριασμών 44
Άρθρο 42 – Εκπτώσεις & διακανονισμοί 45
Άρθρο 43 – Παράνομη χορήγηση νερού – εμπορία νερού 46
Άρθρο 44 – Άλλες απαγορεύσεις 47
Άρθρο 45 – Διατάξεις υγειονομικής φύσης 47
Άρθρο 46 – Επίδοση λογαριασμών 48
Άρθρο 47 – Παραβάσεις, απαγορεύσεις, πρόστιμα 50
Άρθρο 48 – Πόροι, έσοδα, διάφορες χρεώσεις και εισπράξεις αυτών. 53
Άρθρο 49 – Τιμές υλικών, κοστολόγηση εργασιών 54
Άρθρο 50 – Μεταβατικές διατάξεις 55

μεροσ πρωτο

Γενικοί OρOι

Άρθρο 1 – Ορισμός

Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και υδροληψίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης) ενώ επίσης ρυθμίζει τις σχέσεις της Επιχείρησης με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν στη χορήγηση πόσιμου νερού, καθώς και τα παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

Άρθρο 2 – Παροχή πόσιμου νερού

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.. Θέρμης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία που είναι δυνατόν να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις (βιομηχανίες, αγροκτήματα) και σε περιοχές που δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση, νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δηλώνει ρητά, ότι γνωρίζει απόλυτα, ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.
3. Η χορήγηση του νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ’ αρχής, έστω κι αν αλλάξει η κυριότητα και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, έστω κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ’ αυτόν τον Κανονισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 3 – Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς δεν είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ 63.

Άρθρο 4 – Παροχές

1. Οι αγωγοί διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές. Οι παροχές ύδρευσης είναι κοινές (διαμέτρου ½ ΄΄) και ειδικές (διαμέτρου ¾΄΄ και άνω). Οι πυροσβεστικές παροχές είναι τουλάχιστον 2 χιλ. και χρησιμεύουν μόνο για κατάσβεση πυρκαγιάς. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
2. Οι απλές παροχές και οι παροχές αποτελούνται από αγωγούς σύνδεσης πολυαιθυλενίου διαφόρων διατομών (τουμποράματα), συνδέονται με τον αγωγό μέσω κρουνού συνένωσης και με τον υδρομετρητή μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (μεταλλικός λυόμενος σύνδεσμος – ρακόρ). Αντί για σωλήνα χαλκού είναι δυνατόν κατά την κρίση των αρμοδίων του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο υλικό, βάσει των νεώτερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σωλήνες σιδήρου.
3. Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) θα χρεώνεται και αρχική σύνδεση οικοδομής, και η σύνδεση με αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται στήλη υδρομετρητών (COLLECTORS). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και χρειάζεται και άλλες, η παλιά μεταφέρεται στη στήλη των υδρομετρητών υποχρεωτικά, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρομετρητές – φρεάτια τοποθετημένα σε πεζοδρόμια) εφόσον το Τμήμα Ύδρευσης κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε στήλη υδρομετρητών έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αν οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν τη μεταφορά αυτή, να προβεί σ΄ αυτή τη μεταφορά και να χρεώσει τα έξοδα στους λογαριασμούς της ύδρευσης. Εάν οι λογαριασμοί αυτοί δεν πληρωθούν μέσα σε ένα τρίμηνο, μπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής. Είναι προφανές, ότι δεν επιτρέπεται πριν από τους υδρομετρητές που βρίσκονται στη στήλη η παρεμβολή άλλου υδρομετρητή. Επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ παρακολούθηση άλλων υδρομετρητών για διασταύρωση και έλεγχο μετρήσεων. Σε κάθε διαμέρισμα, μονοκατοικία ή κατάστημα ή κοινόχρηστο χώρο αντιστοιχεί ένας (1) υδρομετρητής και δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο να αντικαταστήσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και να προβαίνει σε αυθαίρετες κατασκευές. Η σύνδεση αυτή θεωρείται παράνομη και το Τμήμα Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή και να χρεώσει το ανάλογο πρόστιμο, που το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ορίζει με σχετική απόφασή του.

Άρθρο 5 – Θέση παροχών

Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομετρητή. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο ή στα όρια της περίφραξης του καταναλωτή. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομετρητών ή στήλη υδρομετρητών μέσα σε προκήπια, εφόσον αυτά παραμένουν ανοιχτά, καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές και σε κάποιο υπόγειο κοινόχρηστο χώρο, αν στο πεζοδρόμιο υπάρχουν εμπόδια και αποκλείουν την εγκατάστασή τους. Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα σε αραιοκατοικημένες περιοχές (εκτός σχεδίου) να μεταφέρει παροχές γειτονικών κατοικιών και να τις τοποθετεί σε κάποια στήλη υδρομετρητών όλες μαζί, αφού το Τμήμα Ύδρευσης το κρίνει σκόπιμο για λόγους προστασίας των υδρομετρητών. Τα έξοδα αυτά της μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη όταν η μεταφορά αυτή γίνεται μετά από αίτημά του. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπροστά στις προσόψεις των δύο παράλληλων δρόμων εφόσον υπάρχουν είσοδοι και από τους δύο αυτούς δρόμους. ‘Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί με στήλη υδρομετρητών και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί αυτό σε χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις, αυτό μπορεί να γίνει εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της επιπλέον δαπάνης. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

Άρθρο 6 – Υδρομετρητές

1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον υδρομετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου .
2. Ο υδρομετρητής είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς, τοποθετείται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μετά από την αίτηση υδροληψίας του καταναλωτή, αποτελεί περιουσία της και η δαπάνη το ποσό της οποίας είναι καθορισμένο πληρώνεται από τον υδρευόμενο.
3. Πριν από οποιαδήποτε χρήση του ο υδρομετρητής ελέγχεται για την καλή και ασφαλή τοποθέτηση και σφραγίζεται από την Υπηρεσία.
4. Απαγορεύεται ρητά κάθε υδροληψία χωρίς μετρητή. Οι παραβάτες υπόκεινται σε πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. και διακοπή της παροχής.
5. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ή και διακοπή της υδροδότησης.
6. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης ο υδρευόμενος πρέπει να εξασφαλίζει την αποθήκευση νερού σε δεξαμενές του με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Οι υδρομετρητές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1. Σε συνήθεις υδρομετρητές μικρής διαμέτρου Φ.13 (1/2″)
2. Σε υδρομετρητές διατομής διαμέτρου Φ. 20 (3/4″)
3. Σε υδρομετρητές μεγάλης διατομής Φ 32 (1″) και άνω.

Με τους συνήθεις υδρομετρητές υδρεύονται διαμερίσματα πολυκατοικιών, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π., όπου η μέση ωριαία κατανάλωση δεν ξεπερνά το 1 ½ m3. Με τους υδρομετρητές μεγάλης διατομής υδρεύονται οι μεγάλοι καταναλωτές. (Βιομηχανίες, Εργοτάξια, Στρατόπεδα, Νοσοκομεία κλπ.) με κριτήριο τη μέση ωριαία κατανάλωση που ξεπερνά τα 1 ½ m3 .

Άρθρο 7 – Στήλη και χώρος υδρομετρητών

Στήλη των υδρομετρητών.
Η στήλη των υδρομετρητών είναι ένας συνδυασμός σωληνώσεων και ειδικών εξαρτημάτων, για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδοχών προς την τοποθέτηση των υδρομετρητών. Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σωλήνα διατομής Φ 60 (2″), σε κάθε δε υποδοχή ενσωματώνονται έξι (6) δίδυμες παροχές κατ’ ανώτατο όριο και σε απόλυτη αντιστοιχία. Στις πολυκατοικίες που υπάρχει ανυψωτική στήλη για κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωτική και η τοποθέτηση αvτίστοιχου υδρομετρητή. Ειδικότερα και στην περίπτωση ανέγερσης κτιριακών συγκροτημάτων που προορίζονται για επαγγελματικές στέγες λ.χ. γραφεία, εργαστήρια κλπ. κατασκευάζεται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον ανυψωτική στήλη κατά όροφο, με την οποία και συνδέεται αντίστοιχος υδρομετρητής . Κατά τα λοιπά και για την κατηγορία των κτισμάτων αυτών ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Οι σωλήνες της στήλης των υδρομετρητών καθώς και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Κάθε παροχή δίνεται με συστολικά ταφ 2″Χ ¾” ή 2″ Χ ½ ” τα οποία αξονικά απέχουν 0,23 μ., οι δε αποστάσεις των αναμονών είναι 0,24 μ. και σε απόλυτα οριζόντια θέση (συνολικά 0,60 μ.). Στην αρχή κάθε στήλης τοποθετείται ορειχάλκινη δικλείδα Φ.50 (2″). Σε ειδικές περιπτώσεις όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν λιγότερα από 5 υδρόμετρα επιτρέπεται αντί της στήλης η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κιβωτίου διαστάσεων 0,90 μ. Χ1,80 μ. Χ 0,40 μ. Το κιβώτιο αυτό τοποθετείται σε φωτιζόμενο χώρο, δεξιά ή αριστερά από την κύρια είσοδο και σε βάθος μέχρι το κλιμακοστάσιο και πάντα σε απόσταση 1,20-2 μ. από τους μετρητές της Δ.Ε.Η. Οποιαδήποτε επέμβαση στους υδρομετρητές γίνεται μόνο από εντεταλμένα όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Χώρος των υδρομετρητών

Το δάπεδο του χώρου στον οποίο τοποθετούνται οι υδρομετρητές, δεν πρέπει να υπόκειται από τη στάθμη του πεζοδρομίου, στη θέση της εισόδου της οικοδομής, περισσότερο από 0,60 μ., ούτε να βρίσκεται πάνω από την πλάκα επικάλυψης καταστήματος, με τον όρο να μη παρεμποδίζεται η ομαλή ροή προς το δίκτυο αποχέτευσης των νερών, που προέρχονται από τον πίνακα (υδρομετρητές-συνδέσεις) και από τις σωληνώσεις των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει φωτιστικό σώμα και να βρίσκεται κοντά στην πρόσοψη του κτιρίου, η δε προσπέλαση σ’ αυτόν δια των κοινοχρήστων χώρων, να είναι εύκολη. Οι διαστάσεις κάτοψης θα είναι ανάλογες με τον αριθμό των υδρομετρητών τουλάχιστον 1 ,20 Χ 1,20 μ. και με ελάχιστο ύψος εσωτερικά 2,00 μ. Ο εργολάβος ή κατασκευαστής υποχρεώνεται να ειδοποιήσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την κατ’ αρχήν παραλαβή του χώρου της στήλης των μέτρων. Πρέπει επίσης ο χώρος αυτός να βρίσκεται στο ισόγειο ή στο ανώγειο της οικοδομής, για να αποφεύγεται η πλήρωση του από λύματα των υπονόμων με κίνδυνο μόλυνσης του νερού. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η οριζόντια ή κάθετη διέλευση από το χώρο των υδρομετρητών οποιονδήποτε σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχετεύσεων. Τυχόν ύπαρξη τέτοιων αποχετευτικών αγωγών ή εγκαταστάσεων μετατοπίζονται με δαπάνες των ιδιοκτητών, σε εύλογη προθεσμία 30 ημερών, από τη σχετική ειδοποίηση, μετά την παρέλευση της οποίας η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διακόπτει την υδροληψία για λόγους δημόσιας υγείας. Η αποκατάσταση της υδροληψίας στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται αμέσως μετά την άρση των αιτιών της διακοπής της. Οι εσωτερικοί τοίχοι του χώρου των υδρομετρητών κατασκευάζονται με πατητή ή τριφτή τσιμεντοκoνία των 450 χγρ. τσιμέντου. Ο χώρος των υδρομετρητών πρέπει να είναι ανεξάρτητος, χωρίς δυνατότητα προσπέλασης μέσω αυτού σε άλλους χώρους, απαγορεύεται δε η τοποθέτηση μέσα σ’ αυτόν ατομικού ή γενικού πιεστικού μηχανήματος ή άλλων αντικειμένων. Η πόρτα της εισόδου στο χώρο αυτόν δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,70 μ. Χ 1,80 μ., η δε αποχέτευση θα έχει σιφόν δαπέδου πλαστικό και σωληνώσεις πλαστικές Φ 0,10 μ.

Άρθρο 8 – Διάμετρος παροχών και μετρητών

1. Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα ½ ΄΄ και συνδέονται με μετρητή ½΄΄. Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό και θα εκτιμούνται από το Τμήμα Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.. Θέρμης, όταν πρόκειται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες, νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Αυξημένες ανάγκες που θα εκτιμούνται από τον υδρολήπτη για το προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στη στήλη υδρομετρητών έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί ένα κομμάτι ακόμη αργότερα για την εξυπηρέτηση του υδρολήπτη. Απαγορεύεται πάνω σε στήλη υδρομετρητή που είναι σε χρήση να υπάρχουν νεκρές θέσεις εφόσον δεν έχουν πληρωθεί ως παροχές.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.

Άρθρο 9 – Υδροστόμια πυρκαγιάς

Υδροστόμια πυρκαγιάς τοποθετούνται ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι και καθορίζουν των αριθμό των πυροσβεστικών φωλεών προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με την αρμόδια Υπηρεσία δικτύου, επιλαμβάνεται της σχετικής αίτησης, πραγματοποιεί αυτοψία και συντάσσει τον προϋπολογισμό της αναγκαίας δαπάνης. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται εν συνεχεία στο Τμήμα Καταναλωτών και υπογράφει το σχετικό συμβόλαιο τοποθέτησης υδροστομίου πυρκαγιάς, καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη. Η σύνδεση των υδροστομίων πυρκαγιάς είναι ανεξάρτητη από τη σύνδεση των υδρομετρητών κανονικής υδροληψίας, γι’ αυτό και κατασκευάζεται ξεχωριστή διακλάδωση απευθείας από τον αγωγό διανομής. Καμιά αίτηση τοποθέτησης υδροστομίου πυρκαγιάς δεν ικανοποιείται αν προηγουμένως ο αιτών δεν έχει εξασφαλισμένη κανονική υδροληψία για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών του συγκεκριμένου ακινήτου. Η διακλάδωση αυτή γίνεται σαν εξωτερική διακλάδωση. Στο σημείο όπου συνδέεται η διακλάδωση με την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση (οικοδομική γραμμή), τοποθετείται ένας υδρομετρητής ανάλογης διαμέτρου με μεταλλικό φρεάτιο. Αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ο καταναλωτής ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την χρησιμοποίηση του υδροστομίου πυρκαγιάς. Η χρέωση της δαπάνης θα γίνει ανάλογα με την ποσότητα του νερού που καταναλώθηκε. Η ποσότητα αυτή καταχωρείται από το Τμήμα Βεβαίωσης και Έκδοσης λογαριασμών στον πρώτο λογαριασμό που αφορά το συγκεκριμένο υδροστόμιο. Οι λογαριασμοί των υδροστομίων εκδίδονται μαζί με τους λοιπούς λογαριασμούς κατανάλωσης. Η καταγραφή κατανάλωσης πέρα από τρία (3) Μ3 το τρίμηνο χωρίς την ύπαρξη σοβαρού λόγου (δοκιμή λειτουργίας πυρόσβεσης, απειλή πυρκαγιάς ή πυρκαγιά η οποία θα αποδεικνύεται ύστερα από βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας) απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό προστίμου στον καταναλωτή που την προκάλεσε, ίσου με το αντίτιμο πενήντα (50) Μ3. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των καταλογιζομένων χρηματικών ποσών η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δικαιούται να διακόψει την παροχή νερού στο συγκεκριμένο υδροστόμιο πυρκαγιάς, με τον όρο της ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Γενικής Ασφάλειας 15 ημέρες πριν από κάθε σχετική ενέργειά της. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αναλαμβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και συντήρησης των υπέργειων υδροστομίων πυρκαγιάς, εφόσον ζητήσουν τούτο οι αρμόδιοι φορείς (Δήμοι) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η υποχρέωση για την προμήθεια των υδροστομίων πυρκαγιάς ανήκει στους ενδιαφερόμενους φορείς. Η τοποθέτηση των υπόψη υδροστομίων γίνεται εφόσον το δίκτυο διανομής κρίνεται κατάλληλο και η διατομή του είναι Φ.80 και άνω. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο παρεμπόδιση της χρήσης των υδροστομίων πυρκαγιάς με την απόθεση πλησίον ή πάνω σ’ αυτά χωμάτων και άλλων υλικών εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η χρήση υδροστομίων αυτών. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα για παράβαση διοικητικών διατάξεων.

Άρθρο 10 – Διακλαδώσεις

1. Οι διακλαδώσεις είναι τμήματα σωληνώσεων, με προορισμό να συνδέσουν τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις (που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη) με τον αγωγό διανομής.
Οι διακλαδώσεις διακρίνονται σε :
α) Εξωτερικές, που αρχίζουν από τον κεντρικό αγωγό διανομής και φτάνουν μέχρι την οικοδομική γραμμή (όταν πρόκειται για κτίσματα στα οποία τοποθετείται πίνακας υδρομετρητών) ή μέχρι τη θέση του υδρομετρητή (όταν πρόκειται για κτίσματα στα οποία δεν τοποθετείται πίνακας υδρομετρητών) και την οποία θέση του υδρομετρητή υποδεικνύει η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
β) Εσωτερικές, που αρχίζουν από το τέρμα της εξωτερικής διακλάδωσης (οικοδομική γραμμή) ή από τη θέση του υδρομετρητή μέχρι του πίνακα των υδρομετρητών ή των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (αναλόγως αν υπάρχει ή όχι πίνακας).
Από τις διακλαδώσεις αυτές, οι εξωτερικές κατασκευάζονται μετά από υπόδειξη και επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε διάμετρο ανάλογη με την περίπτωση, δηλαδή:
1. Φ.22 (3/4″) για μονοκατοικία.
2. Για κατοικίες από 2 ως 4 διαμερίσματα Φ32 (1’’).
3. Για κατοικίες από 5 ως 10 διαμερίσματα Φ50 (11/2).
4. Για κατοικίες από 11 ως 20 διαμερίσματα και δύο διακλαδώσεις Φ.50 (11/2) και για κατοικίες που έχουν παραπάνω από 30 διαμερίσματα Φ 63 (2’’).
γ) Φ.80 (3″) και μέχρι Φ.200 (8″) για ειδικές περιπτώσεις.
1. Σε περίπτωση που τα κτίσματα δεν διαθέτουν διαμερίσματα, αλλά επαγγελματικά γραφεία ή εργαστήρια, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθορίζει ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση τη διάμετρο της διακλάδωσης. Οι υδρευόμενοι χώροι δυνατόν να είναι επίσης γήπεδα, οικισμοί κλπ. .
2. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή (εργολάβου ή ιδιοκτήτη), ο οποίος και καταβάλλει τη σχετική δαπάνη σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Η διακλάδωση αυτή αποτελεί ιδιοκτησία των καταναλωτών, σαν αναπόσπαστο τμήμα του ακινήτου, με σκοπό την προσωρινή ή οριστική υδροδότηση του ακινήτου. Το τέλος (δαπάνη) της αρχικής διακλάδωσης καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο ανάλογα με το μήκος και τη διάμετρό της.
3. Σε περίπτωση που λόγω προσθήκης ορόφων ή κτισμάτων δημιουργείται η ανάγκη αντικατάστασης της διακλάδωσης με άλλη μεγαλύτερης διατομής, τότε ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των προστιθέμενων ορόφων ή κτισμάτων επιβαρύνονται με τη δαπάνη αρχικής διακλάδωσης, επιπλέον δε υποχρεώνονται στην κατασκευή χώρου υδρομετρητών σύμφωνα με το 7ο του παρόντος Κανονισμού.
4. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στις εν ενεργεία διακλαδώσεις σε περίπτωση:
1) Αντικατάστασης ή επισκευής της εξωτερικής διακλάδωσης λόγω μερικής ή ολικής φθοράς της.
2) Aντικατάστασης της διακλάδωσης από άλλη μεγαλύτερης διατομής. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της δαπάνης προσδιορίζεται απολογιστικά και ο επιμερισμός της γίνεται ισόποσα στους ιδιοκτήτες.
3) Αντικατάστασης του αγωγού ή τοποθέτησης νέου παράλληλου προς τον υπάρχοντα. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ανάγκη κατασκευής νέας διακλάδωσης, η δαπάνη της οποίας καθορίζεται απολογιστικά, επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες ισόποσα και με έκπτωση 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}.
4) Μετατόπισης ή υποβιβασμού αγωγών διανομής λόγω κατασκευής έργων από άλλους φορείς. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα που εκτελεί το έργο, στον οποίο στέλνεται ο λογαριασμός βάσει απολογιστικών στοιχείων.
5) Μετατόπισης ή υποβιβασμού των αγωγών διανομής που περνάνε από ξένες ιδιοκτησίες, οι οποίες πρόκειται να οικοδομηθούν με εγκεκριμένη οικοδομική άδεια. Και στην περίπτωση αυτή δημιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, οπότε η σχετική δαπάνη επιβαρύνει εξολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
6) Πρόκλησης ζημιάς σε διακλαδώσεις από οποιουσδήποτε τρίτους (φορείς εκτέλεσης έργων ή ιδιώτες). Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται η ανάγκη αποκατάστασης της ζημιάς, η σχετική δαπάνη επιβαρύνει το φορέα ή τους ιδιώτες που προκάλεσαν τη ζημιά, στους οποίους στέλνεται ο λογαριασμός βάσει απολογιστικών στοιχείων.
5. Τα τυχόν υλικά έξαρσης της εξωτερικής διακλάδωσης περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
6. Σε περίπτωση που οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται για λογαριασμό του φορέα από αναδόχους εργολήπτες Δημ. Έργων, κατασκευαστές αγωγών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αυτοί σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καταρτίζουν πίνακα εις διπλούν των γενομένων διακλαδώσεων (με ακριβείς διευθύνσεις των καταναλωτών και δύο τουλάχιστον ονοματεπώνυμα από αυτούς, καταγραφή των υλικών και εργατικών), τον οποίο υποβάλλουν χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια διεύθυνση για την τιμολόγηση και τον επιμερισμό της δαπάνης διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες του ακινήτου.
7. Ο σχετικός λογαριασμός στέλνεται στη διαχειριστική επιτροπή, η οποία μεριμνά για την εξόφλησή της σε εύλογη προθεσμία και όχι μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Είναι δυνατή η εξόφληση του λογαριασμού σε δόσεις, πάντως όχι περισσότερες από τέσσερις. Αν ο λογαριασμός αυτός δεν εξοφληθεί, διακόπτεται η υδροληψία, αρχικά μεν από δικλείδα, μετά πάροδο δε δέκα (10) ημερών από τη διακλάδωση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταλογίζεται η σχετική δαπάνη σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Η υδροληψία αποκαθίσταται μετά την εξόφληση των λογαριασμών. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται για την υδροδότηση ενός μόνο συγκεκριμένου ακινήτου, εκτός αν πρόκειται για χώρους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι εξαιτίας της έλλειψης αγωγών διανομής δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ανεξάρτητες διακλαδώσεις. Σε κάθε εξωτερική διακλάδωση τοποθετείται υποχρεωτικά μια δικλείδα διακοπής σε διάμετρο ανάλογη της διακλάδωσης. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται σε σημείο πριν από τη σύνδεση με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και κοντά στον κεντρικό αγωγό διανομής.
Σε οικοδομές που δεν υπάρχει η δικλείδα αυτή υποχρεωτικά τοποθετείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η σχετική δε δαπάνη καταλογίζεται στους ιδιοκτήτες. Οι εσωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου ή του ιδιοκτήτη, την ευθύνη δε της συντήρησής της έχουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.
9. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατασκευαστής εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης ζητήσει τη μετατόπιση της διακλάδωσης σε άλλο σημείο από εκείνο που αρχικά υπέδειξε και κατασκεύασε η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υποβάλλεται στη δαπάνη της νέας διακλάδωσης όπως αυτή θα προκύψει απολογιστικά.
10. Σε περίπτωση που για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους αποφεύγεται η τομή του οδοστρώματος προκειμένου να υδροδοτηθεί ένα ακίνητο, είναι δυνατή η υδροδότηση του ακινήτου αυτού, όχι από τον αγωγό του απέναντι πεζοδρομίου, αλλά από τον πλησιέστερο αγωγό που μπορεί να το υδροδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της διακλάδωσης θα γίνει μόνο με τη δαπάνη που θα προέκυπτε (σύμφωνα με τα ισχύοντα ) από την κατασκευή διακλάδωσης από τον αγωγό του απέναντι πεζοδρομίου. Η τυχόν επιπλέον δαπάνη λόγω επέκτασης (μέχρι το ακίνητο) του πλησιέστερου αγωγού, βαραίνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Είναι δυνατή η κατασκευή δύο διακλαδώσεων σε κτίριο με δύο εισόδους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με ένα τέλος αρχικής διακλάδωσης, ενώ το ύψος της δαπάνης της δεύτερης διακλάδωσης καθορίζεται απολογιστικά.

Άρθρο 11 – Ακίνητα ΕΝΤΟΣ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή οικισμού

1. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς εκτός σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές σε σχέδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευτούν από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία και πληρώσουν όλα αυτά που κατά καιρούς θα τους ζητηθούν και που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά ο αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους ή σε θέσεις που επιλέγονται από το Τμήμα Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά ή μέσα στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση και τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
3. Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, την οριστική θέση των παροχών θα ορίζει το αρμόδιο τεχνικό τμήμα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
4. Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμα κι αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου αφού:
α) Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα είκοσι (20) μέτρα.
β) Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές και είναι δυνατή η έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος.
γ) Ο δρόμος δεν διαθέτει διαχωριστική νησίδα. Αφού δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση παροχών κοινών (παροχή ½΄΄ μετρητής ½ ΄΄) μακριά από αυτό που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής.
5. Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) παροχές εφόσον είναι σε φρεάτιο και τις δέκα (10) εφόσον αυτές βρίσκονται πάνω σε στήλη υδρομετρητή. Η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται από την κοντινότερη πλευρά των ακινήτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Με τη Υπουργική απόφαση 7/2673/11-06-1981 ως μέγιστη απόσταση έχουν οριστεί τα 200 μ. – η απόφαση αυτή ισχύει και κατά τη δημοσίευση του παρόντος). Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί με βάση τη συντομότερη απόσταση.
6. Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν τοποθετηθεί αγωγός μπροστά στο ακίνητο, ο υδρευόμενος πρέπει να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τη μεταφορά του στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή που ο υδρευόμενος δεν ζητήσει τη μεταφορά του, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτεπάγγελτα την παροχή και τα έξοδα μεταφοράς και υλικών να τα συμπεριλάβει στο λογαριασμό του νερού. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον υδρευόμενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα βάση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου. Ο υδρευόμενος ειδοποιείται από τη αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρευόμενου του προκληθεί στέρηση νερού.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 4α, 4β, 4γ που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, αφού εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός τοποθετείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εγκάρσιο τμήμα στη γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασμό των νέων παροχών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στη μέση της οδού αφού το μήκος του τετραγώνου θα υπερβαίνει τα εκατό (100) μέτρα και αφού δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια υποδομής (π.χ. αποχετευτικοί αγωγοί κλπ.).

Άρθρο 12 – Επεκτάσεις αγωγών

1. Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα, όπως παραπάνω, είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μεγίστη εκτελείται προέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός μεν η απόσταση αυτή να γίνει ίση ή μικρότερη από αυτή, αφετέρου δε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση.
2. Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή ειδικές παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής στην πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια ή η στήλη υδρομετρητή να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιό του. Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Φ63 και με επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, πραγματοποιείται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου 60 χιλ. με την κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη για όλες αυτές τις προεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 11, παρ. 1-3, 4α ,4β, η δαπάνη προεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών.
3. Οι προεκτάσεις για την ύδρευση των ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε ενάντια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο μηχανικό την κατασκευή και έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οριζοντιογραφίας υψομετρικής του ή τω δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Αφού υπάρχουν ρείθρα κρασπέδων βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.
4. Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση κατ’ εξαίρεση μεγαλύτερη από τη μεγίστη από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου. Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.
5. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κλπ. ) είναι δυνατή στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση του αρμόδιου τμήματος η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο.

Άρθρο 13 – Ακίνητα ΕΚΤΟΣ εγκεκριμένου σχεδίου αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

1. Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευτούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμης ή όσα πρόκειται να ενταχθούν στο μέλλον σε αυτόν. α) Όταν υπάρχει κατοικία β) Όταν υπάρχει θεωρημένη άδεια οικοδόμησης γ) Όταν υπάρχει έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).
2. Παροχές ειδικής χρήσης χορηγούνται εφόσον κριθεί εφικτό από το Τεχνικό Τμήμα Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Σε αντίθετη περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης βεβαίωσης αδυναμίας υδροδότησης.
3. Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200 μ. γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντος και η τυχόν ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
4. Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής ύδρευσης κατάλληλης διαμέτρου στα διοικητικά όρια όμορων Δήμων, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υδρολήπτη και την έγγραφη άδεια του όμορου Δήμου. Ο υδρολήπτης σε αυτή τη περίπτωση αποδέχεται τους όρους και τους κανόνες του παρόντος Κανονισμού.
5. Οι επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης, που πραγματοποιούνται μετά από σχετική αίτηση, πραγματοποιούνται έως και το τέλος της πρόσοψης του αγροτεμαχίου και κατασκευάζεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτού φρεάτιο με βάνα καθαρισμού. Τα έξοδα βαρύνουν τον αιτούντα.

Άρθρο 14 – Μεταφορές

1. Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σε αυτό, αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης στήλης υδρομετρητή για την υδροδότηση του ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στη στήλη υδρομετρητή με δαπάνες των υδρευόμενων από αυτές.
2. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο υδρευόμενο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
α. Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Είναι δυνατή η μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο αφού θα το ζητήσει ο υδρευόμενος για να καταστεί δυνατή η ύδρευσή του. Η μεταφορά γίνεται με δαπάνη του υδρευόμενου και με υποχρέωση επαναφοράς της παροχής στην πρώτη θέση της μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Και η επαναφορά βαρύνει επίσης τον υδρευόμενο. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο υδρευόμενος, δε γίνεται μεταφορά, αλλά διακοπή της ύδρευσής του μέχρι τακτοποίησης της ανωμαλίας. Ο αίτιος επιβαρύνεται με τη δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού καθώς και προστίμου το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
β. Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερου του κανονικού ( σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και επιθυμεί τη βελτίωση της ύδρευσής του με σύνδεσή του σε νέο αγωγό, που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του 11ου τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη τη μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στο νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα αυτή θέση προσωρινή .Μεταφορά παροχής από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο λόγω προέκτασης, που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές , εκτός αν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι αυτό. Η δαπάνη της προσωρινής παροχής μεταφοράς είτε εξοφλείται κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου είτε συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό ύδρευσης.

Άρθρο 15 – Ανυψώσεις – καταβιβάσεις

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρευόμενο, αν το επιθυμεί ή είναι υπεύθυνος αυτός. Επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.

Άρθρο 16 – Μετατοπίσεις παροχών

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ήδη τοποθετημένη παροχή που έχει εκτεθεί σε κινδύνους, όταν υπάρχει αδιαμόρφωτη περιοχή σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του υδρευόμενου και είναι υποχρεωτική γι αυτόν. Η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.
2. Μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί το οδόστρωμα σε βάρος του πεζοδρομίου. Τη δαπάνη αναλαμβάνει αυτός που εκτελεί τη διαπλάτυνση. Υπεύθυνος πάντα για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι ο υδρευόμενος.
3. Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτή και να τακτοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου και τη σύνδεσή της στη νέα θέση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του.

Άρθρο 17 – Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από τον εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προσαρμοστικό προς την πλευρά του ακινήτου) για μετρητές διαμέτρου 1΄΄. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο υδρευόμενος. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ως το εξωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του.
2. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν προχωρεί στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι που αυτά να τακτοποιηθούν. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη υδραυλικών εγκαταστάσεων με ξένες προς τον υδρευόμενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α. σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση δικαιώματος του υδρευόμενου πάνω σε ξένη ιδιοκτησία.
3. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του νερού και οπωσδήποτε να αντέχει σε συνεχή πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών τουλάχιστον.
4. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται η μόλυνση του νερού. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Η δαπάνη επιστροφής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες χρεώνεται στον υδρευόμενο.
5. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω κι αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση όπου υφίσταται ιδιωτική γεώτρηση και συνδέεται απευθείας με το δίκτυο του καταναλωτή.
6. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω κι αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι αγώγιμο. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα διακοπής της υδροληψίας μέχρι να διαπιστωθεί πως έχει αρθεί το άτοπο. Επίσης, ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ή σε κάθε τρίτο. Οι ζημίες που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από αυτόν τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόμενο. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του.

Άρθρο 18- Επεκτάσεις αγωγών διανομής – μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών

1. Η επέκταση των αγωγών διανομής γίνεται με δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης βάση εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προγράμματος έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή, η επέκταση αγωγού ύστερα από αίτηση οικονομικής συμμετοχής των ενδιαφερομένων καταναλωτών (ατομικά και ομαδικά) και εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εμπόδια. Στην περίπτωση της επέκτασης αγωγού με συμμετοχή του καταναλωτή, αν μεν αυτός που ζητάει την επέκταση είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται να εξοφλήσει τη σχετική δαπάνη σε έξη (6) μηνιαίες δόσεις, αν όμως πρόκειται για εργολάβο, τότε αυτός υποχρεώνεται να την εξοφλήσει εφάπαξ. Τα σχετικά χρηματικά ποσά συμμετοχής καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο.
3. Όταν ένας αγωγός κατασκευάζεται με συμμετοχή των καταναλωτών, τότε σε μια πενταετία από την τοποθέτησή του, οι νέοι καταναλωτές που θα συνδεθούν με τον αγωγό αυτό, θα καταβάλουν δαπάνη ανάλογη των μέτρων επέκτασης που κατασκευάσθηκε για δική τους χρήση. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας Δημοσίου χαρακτήρα.
Η ημερομηνία καταβολής της δαπάνης συμμετοχής και της καταχώρησης σε ειδικό βιβλίο επεκτάσεων δικτύου, θεωρείται ημερομηνία έναρξης της πενταετίας, στη διάρκεια της οποίας κάθε σύνδεση με το συγκεκριμένο αγωγό υπόκειται στη δαπάνη συμμετοχής (τέλος επέκτασης δικτύου).Το αντίτιμο της δαπάνης συμμετοχής της επέκτασης του δικτύου του κάθε νέου καταναλωτή, αφού καταβληθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, επιστρέφεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, κατ αναλογία στους προϋπάρχοντες συνδεδεμένους με το δίκτυο καταναλωτές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει προς τη Δ.Ε.Υ.Α. τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δαπάνης συμμετοχής στην κατασκευή επέκτασης δικτύου). Σε καμία περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν υποχρεούται στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων προς σύνδεση καταναλωτών. Η δαπάνη συμμετοχής καθορίζεται κατά περίπτωση από το ισχύον τιμολόγιο.

4. Μετά την παρέλευση των πέντε ετών το δίκτυο αποτελεί περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ουδεμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση υφίσταται από τη Δ.Ε.Υ.Α. προς τους συμμετέχοντες καταναλωτές στο δίκτυο.
5. Η διατομή του αγωγού διανομής σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να είναι μικρότερη από 2″ (Φ.63). Οι υπάρχοντες αγωγοί σε μικρότερη διατομή καταργούνται προοδευτικά, ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας και την ιεράρχηση των υπηρεσιακών αναγκών. Για την επέκταση του αγωγού απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής προσέρχεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Τμήμα Καταναλωτών) και συμπληρώνει το σχετικό έντυπο. Η Τεχνική Υπηρεσία στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση αυτή, πραγματοποιεί αυτοψία και εφόσον την εγκρίνει με θεώρησή της, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Στη συνέχεια η αίτηση αυτή διαβιβάζεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, όπου προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής και καταβάλλει τη δαπάνη συμμετοχής του.
Σε περίπτωση:
Α) μη έγκαιρης καταβολής της δαπάνης επέκτασης το έργο δεν εκτελείται.
Β) μη καταβολής των σχετικών δόσεων της δαπάνης συμμετοχής στο δίκτυο επέκτασης, τότε διακόπτεται η υδροληψία από τη διακλάδωση, η οποία και αποκαθίσταται μετά την καταβολή της δόσης.

Άρθρο 19 – Δαπάνη επέκτασης

Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 12ο του παρόντος κανονισμού ,εντός και εκτός σχεδίου πόλης, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και η δαπάνη της κατανέμεται ισομερώς (και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής), στους εξυπηρετούμενους ιδιοκτήτες. Στην κάλυψη της ως άνω δαπάνης δύναται η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να καλύπτει μέρος αυτής κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε μερικές περιπτώσεις δύναται το τμήμα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να αποδέχεται από τους εξυπηρετούμενους σε μια επέκταση να κάνουν τμήμα της ως άνω εργασίας (π.χ. την εκσκαφή). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μπορεί να ζητήσει ποσό σαν προκαταβολή οριζόμενο από το τμήμα ύδρευσης . Το τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με αυτούς τους τρόπους ανήκει στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και έχει αυτή το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά και για την ύδρευση άλλων ακινήτων.

Άρθρο 20- Μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών

Στην περίπτωση που εκτελούνται έργα (εκσκαφές κ.λ.π.) από άλλους οργανισμούς ή από το Δημόσιο και θίγονται τα δίκτυα ύδρευσης, επιβάλλεται η μετατόπιση ή ο υποβιβασμός τους (εφόσον αυτό τεχνικώς είναι δυνατό να γίνει), τότε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις των έργων ένεκα των οποίων εκτελούνται οι μετατοπίσεις, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μπορεί να διακανονίζει παρόμοια εργασία μικρού αντικειμένου, με τον εκάστοτε φορέα εκτέλεσής της, όπου οι χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων κ.λ.π.), θα εκτελούνται από το φορέα που εκτελεί το έργο, οι υδραυλικές δε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (χορήγηση υλικών, τοποθετήσεις σωλήνων κ.λ.π.).Οι οποίες μετά την κατασκευή θα χρεώνεται στους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 21 – Αντικατάσταση υδρομετρητών – μετατόπιση

1. Η αντικατάσταση των υδρομετρητών γίνεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
I. Μακροχρόνια χρήση. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όταν για λόγους τεχνικούς κρίνει αναγκαίο, δικαιούται να αντικαταστήσει τους υδρομετρητές που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από είκοσι (20) χρόνια. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται με καινούργιους υδρομετρητές από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης .
II. Βλάβη του υδρομετρητή που διαπιστώνεται από την αρμόδια υπηρεσία υδρομετρητών
III. Διαφοροποίηση της ποσότητας που καταναλώνει ο καταναλωτής σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη (Δήλωση). Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αντικαθιστά τον υδρομετρητή που τοποθετήθηκε αρχικά, με υδρομετρητή άλλης διατομής, ανάλογης με το νερό που πραγματικά καταναλώνεται.
IV. Η δαπάνη αντικατάστασης του υδρομετρητή βαρύνει τον καταναλωτή.

2. Η μετατόπιση των υδρομετρητών σε καταλληλότερη θέση γίνεται:
I. Με αίτηση του καταναλωτή ο οποίος προσέρχεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών και υποβάλλει σχετική αίτηση η οποία και ικανοποιείται ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας, καταβάλλοντας και τη σχετική δαπάνη σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Είναι αυτονόητο, ότι η μεταφορά αυτή είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν παρουσιάζονται τεχνικές δυσχέρειες.
II. Αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, η οποία κρίνει ότι η θέση του υδρομετρητή είναι ακατάλληλη, η δε σχετική δαπάνη καταλογίζεται απολογιστικά στον καταναλωτή και συνεισπράττεται με το λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 22 – Υδροληψία

Η χορήγηση νερού γίνεται
• σε ακίνητα που βρίσκονται στη ζώνη ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (καταναλωτών).
• Σε οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου για τα οποία αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής ή έναρξη επιτηδεύματος δεν υδροδοτούνται.
Για την υδροδότηση ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές προσέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Γραφείο καταναλωτών), όπου και συμπληρώνεται για λογαριασμό τους, έντυπη αίτηση για συγκεκριμένη υδροληψία, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η αίτηση αυτή καλύπτει μια από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
1. Προσωρινή υδροληψία.
2. Κανονική (οριστική) υδροληψία.

Άρθρο 23 – Κόστος έρευνας ή προμελέτης

Μαζί με την αίτηση για νέα παροχή ή για τακτοποίηση μιας παλιάς ή για οποιαδήποτε εργασία, ο αιτών προκαταβάλλει και ένα ορισμένο ποσό χρημάτων, όταν για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται έρευνα ή προμελέτη. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δαπάνες έρευνας και προμελέτης και συμψηφίζεται στη συνολική δαπάνη του έργου, αφού αυτή θα καταβληθεί μέσα σε οριζόμενες προθεσμίες. Το ύψος της προκαταβολής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Αν το έργο δεν εκτελεστεί, όχι από υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ή η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα τότε το ποσό αυτό (Προκαταβολή έρευνας) εκπίπτεται υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και δεν επιστρέφεται στον αιτούντα. Αν η καταβολή της προϋπολογισμένης δαπάνης δεν γίνει εμπρόθεσμα ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση. Από τη στιγμή που προκαταβάλλεται η προϋπολογισθείσα δαπάνη καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας για την εκτέλεση.

Άρθρο 24 – Προσωρινή υδροληψία

Προσωρινή υδροληψία γίνεται στις εξής περιπτώσεις :
1. Όταν απαιτείται υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσματος, και
2. Όταν απαιτείται υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ανάγκης προσωρινού χαρακτήρα.

Άρθρο 25 – Ανέγερση κτισμάτων σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία

Σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από εργολάβο με αντιπαροχή σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία, τότε ακυρώνεται η υδροληψία αυτή από τη διακλάδωση και αφαιρείται ο υδρομετρητής.
Στην περίπτωση που η ανέγερση αυτή γίνει από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και η υδροληψία είναι στο όνομά του, την διατηρεί και κατά την αίτηση οριστικής σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο διανομής, δικαιούται να ζητήσει την τοποθέτηση του υδρομετρητή στον επιθυμητό χώρο των υδρομετρητών, εφόσον προηγουμένως τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Η ιδιότητα του εργολάβου ή ιδιοκτήτη αποδεικνύεται από την άδεια ανέγερσης οικοδομής.

Άρθρο 26 – Διαδικασία παροχής νερού για προσωρινή υδροληψία

Όταν πρόκειται για ικανοποίηση αιτήματος προσωρινής υδροληψίας, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής προσέρχεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Τμήμα Καταναλωτών), όπου υπογράφει σχετική έντυπη αίτηση. Η αίτηση αυτή μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του παρόντος κανονισμού διαβιβάζεται στην τεχνική υπηρεσία για τον έλεγχο (αυτοψία) και τη σύνταξη του προϋπολογισμού της δαπάνης διακλάδωσης. Μετά την αυτοψία και τη σύνταξη του προϋπολογισμού της δαπάνης ελέγχεται ο χώρος και η στήλη των υδρομετρητών. Αν ο έλεγχος αυτός διαπιστώσει πληρότητα των κατασκευών και συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εγκρίνεται η αίτηση και χωρίς καθυστέρηση στέλνεται στο Τμήμα καταναλωτών, όπου ο καταναλωτής προσέρχεται εκ νέου και καταβάλλει το τέλος σύνδεσης, υπογράφοντας ταυτόχρονα το συμβόλαιο υδροληψίας.

Περίπτωση Α΄: Υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσματος
Για να γίνει δεκτή αίτηση προσωρινής υδροληψίας εργοταξίου, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Κτίσμα στο οποίο δεν τοποθετείται στήλη (πίνακας) υδρομετρητών (Μονοκατοικία ή Διώροφο έως δύο (2) κατοικίες.)
Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: 1) Τοπογραφικό διάγραμμα 2) Αντίγραφο άδειας ανέγερσης οικοδομής 3) Αστυνομική Ταυτότητα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή καταστατικό όταν αφορά εταιρείες και 4) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.) .
Αν στο συγκεκριμένο οικόπεδο του εργοταξίου υπήρχε παλιά υδροληψία, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής, εφόσον δεν είναι ιδιοκτήτης αυτού του οικοπέδου, οφείλει να προσκομίσει εκτός από τα παραπάνω δύο (2) δικαιολογητικά και απόδειξη κατανάλωσης νερού του τέως καταναλωτή για το διακανονισμό (πληρωμή) των τυχόν χρεών. Αν το συγκεκριμένο οικόπεδο προέρχεται από οικοδομή που κατεδαφίστηκε, τότε ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης που προτίθεται να ανοικοδομήσει, υποχρεώνεται στο διακανονισμό (εξόφληση) των τυχόν χρεών των τέως καταναλωτών της παλιάς οικοδομής. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ότι στην οικοδομή που κατεδαφίστηκε υπάρχουν και άλλες υδροληψίες που δεν τακτοποιήθηκαν με πληρωμή από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δικαιούται να επιδιώξει την πληρωμή αυτών των λογαριασμών και να διακόψει την προσωρινή υδροληψία του οφειλέτη εργολάβου ή ιδιοκτήτη.

2. κτίσματα στα οποία τοποθετείται στήλη (πίνακας) υδρομετρητών. Κτίσμα το οποίο περιλαμβάνει πάνω από δύο (2) κατοικίες
Στην περίπτωση αυτή εκτός από την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και το διακανονισμό των τυχόν χρεών της περίπτωσης 1, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής οφείλει να προσκομίσει και δύο (2) κατόψεις του ισογείου ή ανωγείου, όπου θα φαίνεται καθαρά η θέση, σε σχέση με την κύρια είσοδο της οικοδομής, καθώς και δύο τομές της οικοδομής στη θέση του χώρου των υδρομετρητών. Στα σχέδια που θα είναι υπογεγραμμένα από τον Μηχανικό και τον εργολάβο, θα καταχωρηθούν επίσης: α) Το εμβαδόν κάλυψης του κτίσματος, β) Το ύψος της οικοδομής, γ) Ο αριθμός των υδρομετρητών που θα τοποθετηθούν και δ) Η τομή του χώρου των υδρομετρητώv.
Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, δίνει σκαρίφημα στον εργολάβο ή ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο πρέπει να προσαρμόσει τη στήλη (πίνακας) υδρομετρητών.

Περίπτωση Β΄: Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ανάγκης προσωρινού χαρακτήρα
Στην περίπτωση αυτή, η υδροδότηση έχει εντελώς προσωρινό χαρακτήρα (λ.χ. υδροδότηση ενός υπαίθριου θεάτρου, τσίρκο κ.λ.π.) η σχετική δε αίτηση ικανοποιείται με την προσκόμιση ενός τοπογραφικού διαγράμματος για τον εντοπισμό του σημείου που θα γίνει η παροχή με διακλάδωση και τον καθορισμό της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής καταβάλλει τη σχετική δαπάνη διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης. Είναι αυτονόητο πως δεν απαιτείται η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, όταν στον υπό υδροδότηση χώρο υπάρχει παλιά διακλάδωση ακινήτου, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη.

Άρθρο 27 – Οριστική υδροληψία

Η οριστική υδροληψία αντιμετωπίζεται όταν επιδιώκεται: α) Οριστική σύνδεση με το δίκτυο διανομής της οικοδομής που έχει περατωθεί (μεταφορά προσωρινής υδροληψίας από τον αγωγό διανομής ως την οικοδομική γραμμή) και β) για την υδροδότηση των επί μέρους χώρων της οικοδομής που έχει περατωθεί.

1 . Παροχή νερού για οριστική υδροληψία

Η περίπτωση οριστικής υδροληψίας περνάει από δύο φάσεις:
1. την οριστική σύνδεση του κτίσματος που έχει περατωθεί με το δίκτυο διανομής και
2. την οριστική σύνδεση των λοιπών επί μέρους υδρευόμενων χώρων του παραπάνω κτίσματος με το δίκτυο διανομής.

2. Οριστική σύνδεση κτίσματος με το δίκτυο διανομής
Για να γίνει η οριστική σύνδεση του κτίσματος που έχει περατωθεί, με το δίκτυο διανομής, μέσω διακλάδωσης, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Για να συνδεθεί οριστικά με το δίκτυο διανομής ένα κτίσμα που έχει περατωθεί, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής προσέρχεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Τμήμα Καταναλωτών) και υπογράφει τη σχετική έντυπη αίτηση για το σκοπό αυτό. Η αίτηση αυτή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά του παρόντος Κανονισμού στέλνεται στο Τμήμα Ύδρευσης το οποίο συντάσσει τον προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης, για την κατασκευή της διακλάδωσης(αρχική σύνδεση) από τον αγωγό διανομής ή από το σημείο της προσωρινής παροχής μέχρι το σημείο της οικοδομικής γραμμής, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης σύνδεσης. Στη συνέχεια το Τμήμα Ύδρευσης πραγματοποιεί αυτοψία του χώρου των υδρομετρητών και υπογράφει την αίτηση εφόσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας κρίνεται θετικό (εγκριτικό).
2. Η διακλάδωση αυτή παραμένει ιδιοκτησία της οικοδομής, πλην όμως η συντήρησή της καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση σ’ αυτήν, γίνεται από τα εντεταλμένα όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία ανάλογα με την περίπτωση καταλογίζει στους ιδιοκτήτες τη σχετική δαπάνη. Η σύνδεση της οικοδομής (κτίσματος) από το τέρμα της εξωτερικής διακλάδωσης με την αφετηρία της εσωτερικής διακλάδωσης, γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της υδροληψίας που χρησιμοποιήθηκε για ανέγερση κτίσματος, στην ικανοποίηση άλλων αναγκών (λ.χ. μόνιμη υδροληψία διαμερίσματος ή άλλου χώρου) μόνο και όταν πρόκειται για ιδιοκτήτη οικοδομής (όχι εργολάβο). Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής εργολάβος, οφείλει μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, να ζητήσει ακύρωση της υδροληψίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν προχωρά σε οριστική υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλει πρόστιμο με απόφαση Δ.Σ. στον εργολάβο.
Δικαιολογητικά
1. Σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών σε δύο (2) αντίγραφα, στο οποίο καταχωρείται επεξηγηματικός πίνακας που προσδιορίζει με ακρίβεια την αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών, σε συσχετισμό με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους του κτίσματος (οικοδομής). Το σχέδιο αυτό υπογράφεται από τον κατασκευαστή της οικοδομής και τον υδραυλικό και θεωρείται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό. Σε περίπτωση που η αρίθμηση αυτή αποδειχθεί εσφαλμένη και δημιουργήσει ανωμαλίες μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και των καταναλωτών της, τότε ο κατασκευαστής εργολάβος υποχρεώνεται σε αποζημίωση όλων των συνεπειών (διαφορές χρεώσεων, αμοιβή για επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κ.λ.π.) που αντιστοιχεί στην αξία 100 m3 νερού κατά υδρομετρητή.
2. Κατάσταση στην οποία καταχωρείται από τον εργολάβο (κατασκευαστή) ο αριθμός της θέσης του υδρομετρητή και ο αντίστοιχος υδρευόμενος χώρος. Η κατάσταση αυτή αναρτάται από τον εργολάβο στο χώρο των υδρομετρητών.
3. Σχέδιο κάτοψης και διατομής της διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό διανομής, μέχρι τον χώρο του πίνακα των υδρομετρητών.
4. Οριστική θεώρηση της άδειας ανέγερσης ή άλλη ενέργεια που τυχόν επιβάλλει η Προϊσταμένη Αρχή Πολεοδομίας, η οποία και αξιώνει ορισμένο αριθμό θεώρησης της άδειας, προκειμένου να επιτραπεί η οριστική παροχή της υδροληψίας και
5. Ενυπόγραφη βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος (κατασκευαστής) εκπλήρωσε τις τεχνικές και οικονομικές του υποχρεώσεις του προς αυτήν ή ότι δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση έναντι της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

3. Υδροδότηση μονοκατοικιών κ.λ.π. ανοικτών χώρων (οικοπέδων για επαγγελματική χρήση).
Στην περίπτωση οριστικής υδροδότησης μονοκατοικίας, η οποία δεν διαθέτει χώρο υδρομετρητών, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει μόνο τα υπό στοιχεία 4 και 5 δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου.
Στην περίπτωση οριστικής υδροδότησης γηπέδων ή πάρκων ή άλλων ανοικτών χώρων, τότε ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του ακινήτου οφείλει να προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του οικοπέδου, έναρξη επιτηδεύματος μαζί με μισθωτήριο συμβόλαιο όταν ο χώρος είναι ενοικιαζόμενος και τίτλο ιδιοκτησίας όταν είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Σε περίπτωση παύσης του επιτηδεύματος και μη χρήσης του ακινήτου ως επαγγελματικού χώρου η υδροληψία διακόπτεται διότι σε οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής ή έναρξη επιτηδεύματος δεν υδροδοτούνται.

4. Σύνδεση με το δίκτυο διανομής των λοιπών επιμέρους υδρευόμενων χώρων (γραφεία, εργαστήρια, κ.λπ.)

1. Για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις υδροδότησης των λοιπών υδρευόμενων χώρων εντός κτίσματος που έχει περατωθεί (π.χ. διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) πρέπει πρώτα ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης του κτίσματος να έχει εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές υποχρεώσεις του στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης που αναφέρονται στην οριστική σύνδεση του κτίσματος με το δίκτυο διανομής (βλ. 27ο του παρόντος Κανονισμού).
2. Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής προσέρχεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Τμήμα Καταναλωτών) όπου συμπληρώνεται για λογαριασμό του το συμβόλαιο υδροληψίας, το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και το Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ή τον Προϊστάμενο του τμήματος Καταναλωτών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Ταυτόχρονα με την υπογραφή εκδίδεται η απόδειξη του τέλους σύνδεσης. Μετά την πληρωμή του τέλους σύνδεσης, ολοκληρώνεται η προϋπόθεση για την οριστική υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου.
3. Η υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας έχει την έννοια, ότι ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους του γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος Κανονισμού, τα σχετικά τιμολόγια όπως αυτά ισχύουν, καθώς και την υποχρέωση να δεχθεί και το καθορισμένο κατώτερο όριο μηνιαίας κατανάλωσης νερού.
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί διανομής, η ευχέρεια επιλογής του αγωγού για υδροδότηση του ακινήτου ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

5. Κοινόχρηστα υδρόμετρα
Κοινόχρηστα υδρόμετρα δικαιούνται οι καταναλωτές στων οποίων τα ακίνητα
υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι χρίζουν χρήσης νερού.

Άρθρο 28 – Τέλη σύνδεσης

1. Για να συνδεθεί το ακίνητο που πρόκειται να υδροδοτηθεί με το δίκτυο διανομής, ο καταναλωτής εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος Κανονισμού, υποχρεώνεται στην καταβολή της δαπάνης σύνδεσης η οποία περιλαμβάνει:
α) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και
β) Τη δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης.
2. Οι ανωτέρω δαπάνες καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο, ανάλογα με τη διατομή του υδρομετρητή, τις προσφερόμενες εργασίες, τα υλικά και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για κάθε ανεξάρτητο και αυτοτελές διαμέρισμα, προβλέπεται και ιδιαίτερη σύνδεση υδρομετρητή. Χαρακτηρίζεται επίσης ενιαίος χώρος, όταν πρόκειται για βοηθητικό χώρο, που λειτουργικά συνδέεται με τον κύριο υδρευόμενο χώρο.
4. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ν.Π.Δ.Δ. δεν απαλλάσσονται από τα τέλη σύνδεσης, εκτός και αν το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετική αίτηση, μπορεί να αποφασίσει την απαλλαγή από το τέλος σύνδεσης ορισμένων, σωματείων ή ενώσεων προσκόπων, τα οποία προσφέρουν διακεκριμένες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, ενώ δεν έχουν πόρους από δημόσια ή άλλη πηγή, παρά μόνο από εισφορές των ίδιων των μελών τους ή από δωρεές.

Άρθρο 29 – Επανασύνδεση

Είναι δυνατή η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτών) με τον όρο να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά κατά περίπτωση:
• Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο τέως καταναλωτής τότε αυτός επιβαρύνεται: α) Με τα χρέη της ακυρωθείσας υδροληψίας, που προέρχεται από κατανάλωση νερού ή από άλλη αιτία. β) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

• Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει καταναλωτής τελείως ξένος με την παλιά υδροληψία, τότε αυτός επιβαρύνεται με: α) Την υπογραφή συμβολαίου υδροληψίας, β) Την εξόφληση των χρεών της ακυρωθείσας υδροληψίας που προέρχεται από κατανάλωση ή από άλλη αιτία και γ) το τέλος σύνδεσης με τo δίκτυο ύδρευσης

Άρθρο 30 – Ανεκτέλεστα συμβόλαια

Όταν για οποιαδήποτε αιτία και σε χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών δεν εκτελεσθεί το συμβόλαιο για το οποίο έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, είναι δυνατή η επιστροφή αυτού του τέλους στον δικαιούχο, εφόσον το Τεχνικό Τμήμα Ύδρευσης υποβάλλει σχετικό σημείωμα στο Τμήμα Καταναλωτών, στο οποίο καταχωρεί τους λόγους της μη εκτέλεσης. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών με βάση το σημείωμα αυτό, αφού προβεί στην ακύρωση της υδροληψίας, την προωθεί στο λογιστήριο.
Μετά από τις ενέργειες αυτές το χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής παραμένει σε πίστωση του δικαιούχου. Επίσης αν δεν έχει εκτελεστεί το πληρωμένο συμβόλαιο υδροληψίας, ο δε καταναλωτής στο διάστημα αυτό εκφράσει την επιθυμία του με σχετική αίτηση να ακυρωθεί το συμβόλαιο αυτό, η Υπηρεσία προβαίνει στην ακύρωσή του και επιστρέφει στο δικαιούχο το χρηματικό ποσό που κατέβαλε, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 31 – Νομιμοποίηση υπογραφής συμβολαίων υδροληψίας

Τα συμβόλαια υδροληψίας δικαιούνται να υπογράψουν
1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.
2. Οι εξουσιοδοτημένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία και
3. Κάθε εξουσιοδοτημένος καταναλωτής που είναι ένοικος ακινήτου, αλλά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών. (Ο υδρομετρητής ανήκει σε κάθε περίπτωση στο ακίνητο)
Για κάθε ακίνητο που για την υδροδότησή του αντιστοιχεί ένας μετρητής υπογράφεται ένα συμβόλαιο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση αλλαγής και διαδοχής του ακινήτου από νέο α) ενοικιαστή ή β) ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή νέου συμβολαίου αφού ο προκάτοχος απέσυρε την εγγύηση του, ο νέος καταναλωτής νοείται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος. Πάντως η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα της υπογραφής νέου συμβολαίου, τηρουμένων των όρων του παρόντος Κανονισμού σχετικά με τις εγγυήσεις και την εξόφληση χρεών.

Άρθρο 32 – Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας

Η μεταβίβαση κυριότητας ενός ακινήτου συνεπάγεται και την μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας. Η αλλαγή ονόματος από τον παλιό ιδιοκτήτη στον νέο γίνεται με την προσκόμιση του συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου στο τμήμα Καταναλωτών.
Για να είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη του υδρομετρητή πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν τον υδρομετρητή του ακινήτου αυτού έως και την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση αλλαγής ονόματος, διότι σε κάθε περίπτωση οι οφειλές βαρύνουν τον υδρομετρητή και όχι τον εκάστοτε καταναλωτή. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οφειλών, η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης με αφαίρεση του υδρομετρητή. Η επανασύνδεση της υδροληψίας γίνεται μετά την τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων.
Μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης υδροληψίας από ιδιοκτήτη σε μισθωτή συνεπάγεται την αλλαγή ονόματος του υπόχρεου του λογαριασμού ύδρευσης. Η αλλαγή ονόματος από τον παλαιό στον νέο υπόχρεο γίνεται με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών (συμβόλαιο μίσθωσης του ακινήτου, φωτοτυπία της ταυτότητας του νέου υπόχρεου και Α.Φ.Μ). Για να είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή η αλλαγή ονόματος του υπόχρεου του υδρομετρητή, πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν στον υδρομετρητή αυτού του ακινήτου έως και την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση αλλαγής νέου υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλές βαρύνουν το ακίνητο και η μη εξόφληση των οφειλών συνεπάγεται την αφαίρεση του υδρομετρητή και την διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου.
Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την αλλαγή του χρήστη υδροληψίας είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον μισθωτή, οι οφειλές του προηγούμενου χρήστη βαρύνουν το νέο καταναλωτή.
Όταν η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν ενημερωθεί (είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον μισθωτή) για την αποχώρηση χρήστη ο οποίος έχει οφειλές προς την επιχείρηση, και η Δ.Ε.Υ.Α. βεβαιώνει λόγω άγνοιας της αλλαγής στον παλαιό χρήστη, σε καμία περίπτωση όταν καθυστερημένα ενημερωθεί δεν βεβαιώνει στον παλαιό χρήστη καταναλώσεις που αφορούν τον νέο καταναλωτή. Γίνεται διακοπή υδροληψίας του ακινήτου αμέσως μέχρι τακτοποιήσεως των οφειλών. Η υδροδότηση αποκαθίσταται μετά την εξόφληση των οφειλών οπότε βεβαιώνονται οι νέες καταναλώσεις στο νέο χρήστη.

Άρθρο 33 – Διακοπή υδροληψίας

Το νερό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια του δικτύου, παρέχεται στους καταναλωτές όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, εκτός αν για λόγους ανώτερης βίας ή βλαβών ή αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο και τις άλλες εγκαταστάσεις του ή τέλος για λόγους κυρώσεων που επιβάλλει η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στους παραβάτες του παρόντος κανονισμού καταναλωτές, η παροχή αυτή αναστέλλεται μέχρι την άρση των εμποδίων που την επέβαλαν.
Οι διακοπές που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων (όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό) προέρχονται από τους προωθητικούς αγωγούς και τα δίκτυα διανομής ή από τις διακλαδώσεις των αγωγών και από τους υδρομετρητές. Οι διακοπές στους αγωγούς (ωθητικούς και διανομής) οφείλονται:
I. Σε βλάβες των αγωγών.
II. Σε εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και αντικατάστασης των αγωγών.
III. Σε καθαρισμό και συντήρηση δεξαμενών.
IV. Σε βλάβες των Μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή σε έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που παρεμποδίζει την ομαλή λειτoυργία των εγκαταστάσεων.
V. Σε λόγους δημόσιας υγείας που επιβάλλουν τη διακοπή.

Οι διακοπές που έχουν την έννοια των κυρώσεων (εκτός από εκείνες που γίνονται με τη θέληση των καταναλωτών) οφείλονται:
Α) Στη μη εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού από μέρους των καταναλωτών
Ο καταναλωτής οφείλει μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού να καταβάλει και το τέλος επανασύνδεσης. Αν όμως η διακοπή της υδροληψίας οφείλεται σε λανθασμένη ενέργεια της Υπηρεσίας, τότε η υδροληψία επαναφέρεται στον συντομότερο χρόνο, χωρίς δαπάνη για τον αναίτιο καταναλωτή.
Β) Στην περίπτωση άρνησης των ιδιοκτητών κτισμάτων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στους υδρομετρητές. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με τις επεμβάσεις είναι δυνατή η διακοπή της υδροληψίας από τη διακλάδωση.
Γ) Στη μη εμπρόθεσμη κατάθεση της δαπάνης, σε περίπτωση αντικατάστασης των υδρομετρητών λόγω μακροχρόνιας χρήσης.
Δ) Στην άρνηση κανονικής πληρωμής των δόσεων επέκτασης του δικτύου διανομής.
Ε) Στη σύνδεση σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης, με τις εσωτερικές σωληνώσεις της υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς και στην τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης, καυσίμων μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής.
ΣΤ) Στην πραγματοποίηση λαθραίας υδροληψίας.
Ζ) Στη χορήγηση νερού σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία.
Η) Στην παρεμπόδιση κατά οποιοδήποτε τρόπο της ανάγνωσης του υδρομετρητή κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήρθησαν τα εμπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά, οι δε χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνονται με εκτίμηση της υπηρεσίας και περίπου στα όρια των προηγούμενων καταναλώσεων.
Θ) Στη μη πληρωμή των δόσεων τέλους σύνδεσης και των δαπανών διακλαδώσεων των νέων οικισμών που εντάσσονται στην ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Ι) Στην παράβαση γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 34 – Ακύρωση υδροληψίας

Η ακύρωση υδροληψίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:
1. Για μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού.
Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, εφόσον περάσει χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την αφαίρεση του υδρομετρητή. Μετά την ακύρωση, οι εγγυήσεις (υδρομετρητή και κατανάλωσης) εκπίπτουν υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, το δε ποσό που δεν καλύπτεται από αυτές, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων .
2. Για την υποτροπή λαθραίας υδροληψίας.
3. Για ικανοποίηση αίτησης του καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται ο υδρομετρητής.
4. Για την κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση άλλης.
5. Για σοβαρές παραβάσεις όρων του παρόντος Κανονισμού. Κατά την ακύρωση της υδροληψίας και την αφαίρεση του υδρομετρητή αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά σύνδεσης του υδρομετρητή, τα οποία και επιστρέφονται στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 35 – Ματαίωση εγκατάστασης παροχής

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει τη δαπάνη παροχής ή προέκτασης και ζητήσει τη ματαίωση του έργου τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφούν τα εξής ποσά:
α. Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό αφού αφαιρεθεί κονδύλιο για την έρευνα, το κονδύλιο που προκαταβλήθηκε για την άδεια εκσκαφής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου, αφού δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση του έργου.
β. Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, το δικαίωμα σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται, ότι η παροχή έχει καταργηθεί και ο αιτών δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτήν.
γ. Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί, μόνο η εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή και η εγγύηση έναντι κατανάλωσης.
δ. Σε περίπτωση επέκτασης που έχει αρχίσει να εκτελείται, μετά τον απολογισμό του έργου που έχει εκτελεσθεί, επιστρέφεται η τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση του έργου οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια (π.χ. ύπαρξη αγωγών ακαθάρτων υδάτων).

Άρθρο 36 – Διακοπές υφισταμένων παροχών

Όταν ο υδρολήπτης δεν κατοικεί σε σπίτι που υδρεύεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θέλει να διακόψει προσωρινά την παροχή του οφείλει να ειδοποιήσει την Υπηρεσία με αίτησή του για προσωρινή διακοπή. Στη περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δεν πληρώνει το αντίτιμο της ελάχιστης κατανάλωσης όσο διαρκεί η προσωρινή διακοπή και πληρώνει τέλος επανασύνδεσης. Αν όμως δεν κατοικεί και θέλει το σπίτι να συνεχίσει να υδρεύεται, για να χρεώνεται μόνο για την ελάχιστη κατανάλωση, οφείλει και πάλι να ενημερώσει την Υπηρεσία και να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 και να δηλώσει ότι το σπίτι είναι ακατοίκητο.

Άρθρο 37 – Αξία νερού

1. Η τιμή μονάδος (κυβικό μέτρο) του νερού ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία εγκρίνεται από Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρευόμενου.
2. Είναι δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να καθορίζει διαφορετικά τιμολόγια διάθεσης νερού κατά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίζονται ευνοϊκά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οικογενειών αναξιοπαθούντων.
3. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώνει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση (παροχή υπηρεσιών) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, που του αποστέλλεται. Η πληρωμή γίνεται μέσα σε ορισμένη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή ακολουθείται η εκάστοτε οριζόμενη από το Τμήμα Ύδρευσης διαδικασία διακοπής. Η επαναφορά της υδροληψίας γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή πρόσθετου ποσού που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και που καλύπτει τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης. Μετά την διακοπή λόγου χρέους ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση το πάγιο για τρία (3) τετράμηνα. Αν στο διάστημα αυτό δεν εμφανιστεί ο υδρολήπτης για να πληρώσει το χρέος του και τα έξοδα επανασύνδεσης, δηλαδή σε σύνολο χρέους δώδεκα (12) μηνών η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να προβεί στην αφαίρεση της παροχής και να διαγράψει τον υδρολήπτη από τους καταλόγους των πελατών. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει την κεκλεισμένη παροχή, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τον χρεώνει το ανάλογο πρόστιμο που το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει ορίσει. Το ίδιο ισχύει και για τους υδρομετρητές που με αίτηση του υδρολήπτη διεκόπησαν και επανασυνδέθηκαν παράνομα, χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία και να πληρωθεί το ανάλογο ποσό της επανασύνδεσης.
4. Οι υδρομετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.
5. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων καταναλώσεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη δοκιμή του υδρομετρητή του παρουσία του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια των ανοχών επιβαρύνεται με το τέλος ελέγχου υδρομετρητή. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει την αξία της, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του μετρητή. Μόνο σε περίπτωση μη ορατής διαρροής, εφόσον αυτό εξακριβωθεί από τον Τεχνικό, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα, με απόφαση της επιτροπής βάση του Ν 1069/80 άρθρο 5, σε μείωση του λογαριασμού. (Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό).
6. Αν διαπιστωθεί, ότι ο μετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να υπολογίζει κατόπιν απόφασης της επιτροπής βάση του Ν 1069/80 άρθρο 5, τεκμαρτή κατανάλωση βάση των προηγούμενων καταναλώσεων (όταν υπάρχουν προηγούμενες καταναλώσεις τον μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων , ενώ όταν αφορά την πρώτη κατανάλωση θα λαμβάνονται υπόψη το πλήθος ατόμων καθώς και το είδος και το μέγεθος του ακινήτου που υδροδοτείται) μέχρι να ελευθερωθεί ο μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο. Επίσης έχει το δικαίωμα, αν υπαίτιος της κάλυψης του μετρητή είναι ο υδρευόμενος, να απαιτήσει από αυτόν την απομάκρυνση των υλικών ή να προβεί με δικό της προσωπικό στην απομάκρυνσή τους, χρεώνοντας τον υδρευόμενο με την πρόσθετη αυτή δαπάνη.

Άρθρο 38 – Έκδοση λογαριασμών – υποχρεώσεις καταναλωτών – πληρωμές

1. Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική διάρκεια που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η τιμή του νερού κατά κυβικό μέτρο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.
3. Κάθε καταναλωτής, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού, ύστερα από την υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας, υποχρεώνεται στην εξόφλησή του, ανεξάρτητα αν εκκρεμεί απαίτησή του από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για οποιαδήποτε αιτία.
4. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού παραδίδονται στους υδρευόμενους χώρους και εξοφλούνται τόσο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όσο και στα εντεταλμένα πρακτορεία που αναγράφονται στους λογαριασμούς αυτούς. Οι λογαριασμοί οι οποίοι εξοφλούνται στα εντεταλμένα πρακτορεία, επιβαρύνονται με την αμοιβή του πράκτορα, το ύψος της οποίας καθορίζεται μετά από υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του πράκτορα. Τα εντεταλμένα αυτά πρακτορεία δεν δικαιούνται να εισπράττουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού και οφείλουν να παραδίνουν τα εξοφληθέντα τιμολόγια μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από την αντίστοιχη ισχύουσα σύμβαση.
5. Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται εμπρόθεσμα για να αποφεύγονται οι συνέπειες που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.
6. Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει ο παρών Κανονισμός η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζημίες που παθαίνει από τη διακοπή αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που είναι δυνατό να προκληθούν ζημίες στα υδρευόμενα ακίνητα όταν οι καταναλωτές δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα αποτροπής των ζημιών αυτών.
7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να καθοριστεί το ύψος των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των λογαριασμών που εκδίδονται και εξοφλούνται μετά την καθορισμένη ημερομηνία εξόφλησης. Το Συμβούλιο αποφασίζει αν θα ακολουθήσει την εμπορική και αστική Νομοθεσία ή το λογιστικό των Δήμων, περί εισπράξεως δημοτικών προσόδων.
8. Η εξόφληση των οποιονδήποτε λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για κατανάλωση νερού ή εκτέλεση εργασιών, δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης ως κανονικής. Η ορθότητα της κανονικής χρέωσης μπορεί να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας και μετά την εξόφληση των λογαριασμών, οπότε επιστρέφονται στον δικαιούχο καταναλωτή τα ποσά που κατέβαλε χωρίς να οφείλει.
9. Στους λογαριασμούς κατανάλωσης μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι λογαριασμοί για εργασίες και δαπάνες που πραγματοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπέρ συγκεκριμένου καταναλωτή. Στους ίδιους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την εκτέλεση έργων, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης.
10. Ο καθορισμός των τιμολογίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Άρθρο 39 – Έλεγχος των υδρομετρητών

1. Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομετρητών γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προβαίνει αυτεπάγγελτα στον έλεγχο των υδρομετρητών όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Από τον έλεγχο αυτό γίνεται η διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας των υδρομετρητών και κατά συνέπεια της κανονικής χρέωσης των λογαριασμών. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται μεγάλη κατανάλωση σε σχέση με τη συνήθη, ο έλεγχος για να είναι πλήρης πρέπει να γίνεται από τα εντεταλμένα όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και να επεκτείνεται στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 40 – Λαθραίες υδρεύσεις – παράνομες χορηγήσεις νερού – εμπορία –απαγορεύσεις

Η σύνδεση παροχής, όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία με ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόμενο ή με υδρομετρητή χωρίς να έχει πληρωθεί το ποσό σύνδεσης είναι κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα .
Κλοπή είναι επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν αυτά εγκατασταθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικού Κώδικα.
Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα ήταν δυνατόν να προκληθεί από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει μέχρι το τριπλάσιο του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων καταναλώσεων (τεκμαρτή κατανάλωση) συν το πρόστιμο που το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ορίζει. Σε περίπτωση οικοδομής προς το 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του όγκου της ανεγειρόμενης οικοδομής. Η τεκμαρτή κατανάλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του μετρητή.

Άρθρο 41 – Αναμόρφωση λογαριασμών

Όταν από τους ελέγχους διαπιστωθεί πως ο υδρομετρητής δεν λειτουργεί κανονικά, τότε η υπηρεσία αναμορφώνει (μεταβάλλει) τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ως εξής:
1. Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός κατανάλωσης λειτουργούσε υδρομετρητής ο οποίος ήταν χαλασμένος, τότε η χρέωση (αναμόρφωση) γίνεται με βάση το μέσο όρο των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, στους οποίους ο υδρομετρητής λειτουργούσε κανονικά. Αν οι προηγούμενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια τεσσάρων λογαριασμών, τότε η χρέωση γίνεται με όσους λογαριασμούς έχουν εκδοθεί, και αν δεν έχει εκδοθεί καθόλου λογαριασμός τα κριτήρια χρέωσης είναι βάση κατηγορίας ακινήτου και αριθμού ατόμων που κατοικούν σε αυτό.
2. Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός καλύπτεται με λειτουργία δύο υδρομετρητών (δηλαδή του χαλασμένου και του δοκιμαστικού που το αντικατέστησε), τότε η χρέωση (αναμόρφωση) γίνεται αναλογικά με βάση την καταγραφή του δοκιμαστικού υδρομετρητή, εφόσον καλύπτει χρονική διάρκεια λειτουργίας τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών.
3. Αν η χρονική διάρκεια λειτουργίας του δοκιμαστικού υδρομετρητή είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, για τη χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή του δοκιμαστικού υδρομετρητή για τις ημέρες της λειτουργίας του, για την υπόλοιπη δε περίοδο εφαρμόζεται η περίπτωση 1 του παρόντος.
4. Όταν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής ανεγειρόμενης οικοδομής δεν λειτουργεί καvονικά, τότε η χρέωση (αναμόρφωση) του λογαριασμού κατανάλωσης νερού γίνεται με βάση το συνολικό όγκο της οικοδομής με συντελεστή 10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} αυτού του όγκου.
5. Όταν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθη της υπηρεσίας ή της Μηχανογράφησης, τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται, σ’ αυτόν η κανονική κατανάλωση με την αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αχρεωστήτως, με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 5 παρ.3 Ν1069/80 που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές.

Άρθρο 42 – Εκπτώσεις & διακανονισμοί

Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού δεν αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πραγματοποιείται πάντοτε ύστερα από
• αίτηση του ενδιαφερόμενου καταναλωτή.
• διαπίστωση και αυτοψία των τεχνικών συνεργείων της υπηρεσίας.
• έγκριση έκπτωσης της επιτροπής του άρθρου 5 παρ.3 του Ν 1069/80 η οποία ορίζεται από το Δ.Σ της επιχείρησης.

1. Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, διαπιστώνεται oρατή διαρροή (καζανάκι, κήπος και λοιποί επιφανειακοί χώροι), που ξεπερνούν το τετραπλάσιο του μέσου όρου των τεσσάρων τελευταίων λογαριασμών, τότε ο λογαριασμός αυτός είναι δυνατό να πληρωθεί μέχρι και σε τρεις (3) δόσεις, μαζί με το λογαριασμό που θα εκδίδεται κάθε τετράμηνο και δεν υπόκειται σε μείωση.
β) Όταν υπάρχει μη ορατή διαρροή από βλάβη των εσωτερικών ή των εξωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, η οποία βεβαιώνεται από το συνεργείο ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης και η κατανάλωση αυτή ξεπερνάει κατά 75{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} τη μεγαλύτερη κατανάλωση αντίστοιχης περιόδου, τότε η κατανάλωση της περιόδου για την οποία αιτείται ο καταναλωτής θα υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου συν το 20{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} της διαφοράς μεταξύ της τελευταίας μέτρησης (αυτή για την οποία αιτείται ο καταναλωτής) και της αντίστοιχης περιόδου.
γ) Όταν από βλάβη των υδρομετρητών και των συνδέσεων του πίνακα υδρομετρητών, διαπιστώνεται διαρροή που ξεπερνά το 5πλάσιο του μεγαλύτερου νερού πραγματικής κατανάλωσης των τεσσάρων (4) τελευταίων λογαριασμών, τότε στην επιπλέον ποσότητα νερού που καταγράφηκε, παρέχεται έκπτωση έως και 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατά τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων (4) λογαριασμών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη λογαριασμός που επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη διαρροή. Σε περίπτωση που για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης κατανάλωσης των τελευταίων τεσσάρων λογαριασμών, δεν καλύπτεται αντίστοιχη χρονική περίοδος, για τον συγκεκριμένο καταναλωτή που επιζητεί έκπτωση, τότε λαμβάνεται υπόψη αναλογικά η μεγαλύτερη κατανάλωση των όσων λογαριασμών έχουν εκδοθεί έπ’ ονόματί του.
δ) Όταν πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή χρέωση σε καταναλωτή που τυχαίνει να είναι άπορος. Στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί υπόψη η πραγματική μέση τετραμηνιαία κατανάλωση των τελευταίων τεσσάρων (4) λογαριασμών ή των οποιονδήποτε λογαριασμών μικρότερης διάρκειας. Η ιδιότητα του απόρου αποδεικνύεται από επίσημα κρατικά πιστοποιητικά, τα οποία αξιολογούνται από την επιτροπή του άρθρου 5 παρ.3 του Ν 1069/80 η οποία και αποφασίζει κατά την κρίση της για τη συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος της έκπτωσης από το λογαριασμό της κατανάλωσης.

Άρθρο 43 – Παράνομη χορήγηση νερού – εμπορία νερού

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται νερό για τη διακοπή χορήγησης ή εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί, μέσα στο διάστημα ενός μήνα από την ειδοποίηση, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να διακόψει την ύδρευσή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που θα είναι δυνατόν να προκληθεί από τη διακοπή αυτή στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του.

Άρθρο 44 – Άλλες απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η επέμβαση του υδρευόμενου στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τον Ποινικού Κώδικα. Η υδροδότηση ανήκει στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Ο υδρευόμενος έχει μόνο το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του. Απαγορεύεται επομένως κάθε επέμβασή του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέμβασής του σε αυτή τον βαρύνει. Βλάβη του υδρομετρητή από τον υδρευόμενο τέτοια που να καθιστά αδύνατη τη λήψη ενδείξεων θεωρείται κλοπή νερού και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 40ο του παρόντος. Επιπλέον η δαπάνη επισκευής της βλάβης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του στο πενταπλάσιο. Απαγορεύεται η σύνδεση σε κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση, με δοχεία ή βυτία για την απευθείας σύνδεση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την ύδρευση ακινήτων , σε περιοχές που δεν έχουν ύδρευση. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει στην περίπτωση αυτή όλα όσα αναφέρονται στο 40ο άρθρο.
2. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης και με σωληνώσεις μεταφοράς πετρελαίων.
3. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σ’ αυτή την περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ζητά από τον αίτιο την απομάκρυνση των αγωγών μέσα σε εύλογη προθεσμία και αν αυτή περάσει άπρακτη διακόπτεται η ύδρευση.

Άρθρο 45 – Διατάξεις υγειονομικής φύσης

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης φέρνει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχέτευση του νερού, μέχρι το πέρας της εξωτερικής διακλάδωσης.
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου μόλυνσης του νερού που πρόκειται να παροχετευτεί.
3. Ο χημικός, φυσικός και υγειονομικός έλεγχος του χορηγουμένου νερού, ενεργείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει με αίτησή του τη διενέργεια δειγματοληψίας, για χημική ή μικροβιολογική εξέταση του νερού με πληρωμή όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον τιμολόγιο.
4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές ελαστικών, πλαστικών ή άλλων σωλήνων για τη μεταφορά του νερού από την κρήνη σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (ντεπόζιτα, δεξαμενές κ.λ.π.) και αυτό για να αποφευχθεί η αναρρόφηση από τις αποθήκες αυτές νερού σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης που μπορεί να επιμολύνει το δίκτυο. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά νερού μέσω οποιονδήποτε σωλήνων από τις κοινόχρηστες κρήνες.
5. Όταν από τις χημικές αναλύσεις διαπιστωθεί, ότι το νερό που αναβλύζει σε υπόγειους κυρίως χώρους, προέρχεται από το δίκτυο διανομής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τότε ο καταναλωτής που ζήτησε με πληρωμή τον έλεγχο αυτό, δικαιούται να πάρει πίσω τα χρήματα που κατέβαλε, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή διαπιστώνεται ότι η προέλευση του νερού δεν οφείλεται στο δίκτυο διανομής, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τα παρακρατεί ως έσοδο νερού από παροχή υπηρεσιών.
6. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδρομετρητών και των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων νερού από αυτές, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση νερού. Οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή οφείλουν να διευκολύνουν την πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου.

Άρθρο 46 – Επίδοση λογαριασμών

1. Η επίδοση των λογαριασμών ύδρευσης γίνεται από εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η επίδοση των λογαριασμών να ανατεθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή και σε εταιρείες ταχυμεταφοράς.
2. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης παραδίδονται στους υδρευόμενους χώρους και θεωρούνται ως επιδοτέοι όταν:
α) Εφόσον είναι δυνατή η επίδοση προσωπικώς σ’ εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται
β) Σε κάθε σύνοικο συγγενή ή μέλος της οικογένειας ή άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου που θα βρεθεί εκείνη τη στιγμή.
γ) Σε περίπτωση απουσίας όλων των παραπάνω αναφερόμενων προσώπων, τότε ο λογαριασμός αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο ή σε κάθε άλλο εμφανές σημείο του υδρευόμενου χώρου, προσιτό για τους ενδιαφερόμενους.
3. Ιδιαίτερα για τις πολυκατοικίες η επίδοση θεωρείται ως επιδοτέα όταν οι λογαριασμοί:
α) Τοποθετηθούν στο ανάλογο με το όνομα γραμματοκιβώτιο του καταναλωτή.
β) Δοθούν στο θυρωρό της πολυκατοικίας.
γ) Δοθούν στον διαχειριστή της πολυκατοικίας και
δ) Αφεθούν σε κάθε εμφανές σημείο και προσιτό για τους ενοίκους της πολυκατοικίας.
4. Πάντως σε καμιά περίπτωση, όσο και αν είναι το ύψος του λογαριασμού, δεν συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης ούτε αναγνωρίζεται άρνηση ανάληψης του λογαριασμού.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή την απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης, για ν’ ανατρέψει τις τυχόν εις βάρος του συνέπειες που επιβάλλονται από τη μη κανονική και έγκαιρη εξόφλησή του. Στις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει τη στοιχειώδη επιμέλεια στην αναζήτηση του λογαριασμού ή να αποταθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία είναι δυνατό να χορηγήσει αντίγραφο του λογαριασμού, προσκομίζοντας ένα παλιό απόκομμα άλλου προηγούμενου λογαριασμού. . .
5. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δεν αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα του καταναλωτή να επικαλείται τη μη παραλαβή του λογαριασμού του επειδή αυτός δεν εκδόθηκε στο όνομά του. Στην περίπτωση αυτή κάθε νέος καταναλωτής, ένοικος υδρευόμενου χώρου, υποχρεούται να δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης το όνομά του και τον υδρευόμενο χώρο που χρησιμοποιεί. Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τον καταναλωτή.(αναλύεται στο άρθρο 32ο του παρόντος κανονισμού).
7. Αν ο καταναλωτής λόγω προσωρινής αναχώρησής του ή λόγω αποχώρησης ενοικιαστή επιθυμήσει την προεξόφληση του λογαριασμού του, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας του από μη έγκαιρη παραλαβή και εξόφληση ή για την πλήρη απεξάρτησή του από τον λογαριασμό, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υποχρεούται να προεξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης ή να εκδώσει εκκαθαριστικό λογαριασμό αρκεί ο ενδιαφερόμενος να το δηλώσει δύο ημέρες πριν από την αναχώρησή του, ώστε έγκαιρα να προβεί στη λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή και στην έκδοση λογαριασμού.

Άρθρο 47 – Παραβάσεις, απαγορεύσεις, πρόστιμα
1. Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διώκεται για παράβαση των σχετικών άρθρων του Ποινικού Νόμου.
2. Οποιοσδήποτε καταναλωτής επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η υδροδότησή του και υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας της στο εξαπλάσιο η οποία βεβαιώνεται στην αντίστοιχη περίοδο αλλά και σε αυτοτελές πρόστιμο. Μετά την καταβολή του προστίμου αυτού, αποκαθίσταται η υδροληψία. Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απόληψη νερού με αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομετρητή εκ προθέσεως, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της ποσότητας που καταναλώθηκε. Μέτρο για την επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή θα ληφθεί η μεγαλύτερη κατανάλωση των τεσσάρων (4) προηγούμενων λογαριασμών, όταν υπάρχει κατανάλωση μικρότερης χρονικής περιόδου, λαμβάνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μέτρηση ή δεν υπάρχει μετρητής το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον τεκμαρτό προσδιορισμό. Σε περίπτωση ύπαρξης υποτροπής ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται ο υδρομετρητής. Για την επανασύνδεση της υδροληψίας αυτής ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
3. Οποιοσδήποτε τρίτος (μη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διώκεται ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου και για αποκατάσταση θετική ή αποθετική της ζημιάς που προκάλεσε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Η διαφορά αυτή μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και λαθροϋδρολήπτη μπορεί να επιλυθεί και εξωδικαστικά, εφόσον ο τελευταίος καταβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης το χρηματικό ποσό το οποίο καθορίζει η Υπηρεσία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εκτίμηση του όγκου της λαθραίας υδροληψίας. Λαθραία υδροληψία επίσης θεωρείται και η υδροληψία που γίνεται από τα φρεάτια καθαρισμού των αγωγών τροφοδοσίας καθώς και η σκόπιμη διάτρηση αυτών με σκοπό τη λαθραία υδροληψία. Ακόμα απαγορεύεται κάθε επέμβαση και διάτρηση των αγωγών τροφοδοσίας και από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία σκοπεί σε μεμονωμένες υδροδοτήσεις.
4. Σε περίπτωση οικοδομής που ανοικοδομήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή εργολάβος προκειμένου να υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριμένο ακίνητο που έχει περατωθεί υποχρεώνεται να καταβάλει στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης:
α) Το τέλος αρχικής σύνδεσης (πλην εγγυήσεων κατανάλωσης νερού και υδρομετρητή).
β) Τη δαπάνη κατασκευής νέας διακλάδωσης.
γ) Τυχόν συμμετοχή σε δαπάνη επέκτασης δικτύου.
Σε περίπτωση που ο περατώσας την οικοδομή είναι και ιδιοκτήτης του οικοπέδου, τότε και για την περίπτωση αυτή εφαρμογή έχει το σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισμού. Ο υπολoγισμός του νερού πoυ καταvαλώθηκε καθώς και η χρέωσή του, γίνεται με βάση τον όγκο της οικοδομής και σε ποσοστό 10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} αυτού του όγκου. Από το συνολικό ύψος της δαπάνης που καταλογίζεται, εκπίπτεται η αξία του νερού που αποδεδειγμένα βάσει επίσημου τιμολογίου καταβλήθηκε από τον εργολάβο ή κατασκευαστή, για την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος ή για φορτία νερού από βυτία.
5. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για ανέγερση κτίσματος καταστρέψει ή εξαφανίσει το ή τους υδρομετρητές που υπήρχαν στο ακίνητο, υποχρεώνεται πέρα από την καταβολή της αξίας του ή των υδρομετρητών και σε αποζημίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ίσης με την αξία της μεγαλύτερης κατανάλωσης και επίσης πρόστιμο που καθορίζεται από το Δ.Σ.
6. Όσοι χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόμιμους ή παράνομους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των χώρων αυτών από ενδεχόμενη τυχαία πλημμύρα που προέρχεται από διαρροή του αγωγού ύδρευσης ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών, όσο και οι χρήστες τους, υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, για τη στεγανοποίηση των τοιχωμάτων των υπογείων ή ημιυπόγειων χώρων (για την αποφυγή εισροής Νερού) και τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων (λ.χ. αντλίες αυτόματης απορρόφησης του νερού) στο εσωτερικό του χώρου εργασίας και εναποθήκευσης των οποιονδήποτε αγαθών, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η αποφυγή κάθε ζημιάς. Αν διαπιστωθεί ζημιά από διαρροή αγωγού, καθώς και το γεγονός, ότι δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία μέτρα στεγανοποίησης, τότε η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υποχρεώνεται μεν να επισκευάσει τον αγωγό καταλογίζοντας τη δαπάνη (αν βρεθεί ο υπαίτιος), χωρίς όμως να αναγνωρίζει δική του υπευθυνότητα για αποζημίωση, σε τυχόν γενόμενες ζημιές λόγω βαριάς αμέλειας των ζητούντων αποζημίωση.
7. Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους:
α) Να συνδέσουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σωλήνες από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης έστω και αν μεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία και αποκαθίσταται μετά την αποσύνδεση των ξένων σωληνώσεων.
β) Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδρομετρητών. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της κατανάλωσης.
γ) Να τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίμων μέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία μέχρι την απομάκρυνση των ανωτέρω σωληνώσεων.
δ) Να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων. Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά μέτρα εντοπισμού και προστασίας των αγωγών και διακλαδώσεων, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζημιάς, πέρα από τις ενδεχόμενες ποινικές του ευθύνες, υποχρεώνεται και στην αποκατάσταση της ζημιάς (θετικής και αποθετικής) αν δεν πρόκειται ζημία σε αγωγό διανομής τα υλικά έξαρσης παραμένουν προς όφελος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
ε) Να χορηγούν νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επιπλέον με την αξία 100 κυβικών μέτρων νερού.
8. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδρομετρητή που δεν πληρεί απολύτως τους όρους του παρόντος Κανονισμού, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την παραλαβή του, εφόσον κρίνει, ότι οι παρεκκλίσεις στην κατασκευή του είναι επουσιώδεις και με τον όρο να μη παρακωλύεται η κανονική του λειτουργία και να διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής επιβαρύνεται με την αξία 50 κυβικών μέτρων νερού για κάθε θέση υδρομετρητή.

Άρθρο 48 – Πόροι, έσοδα, διάφορες χρεώσεις και εισπράξεις αυτών.

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η καταβολή χρημάτων εκ μέρους των καταναλωτών για παροχή υπηρεσίας ή κατανάλωση νερού, είναι αυτά όπως αναφέρονται παρακάτω:
1. Η αξία του καταναλισκόμενου νερού, η οποία εξοφλείται εφάπαξ στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού. Μετά τη λήξη ο λογαριασμός θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Στην μη εμπρόθεσμη καταβολή του λογαριασμού εφαρμόζεται το σχετικό άρθρο του παρόντος (ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ άρθρο 33ο ),εκτός αν ο καταναλωτής με αίτησή του και λόγω πραγματικής αδυναμίας της εφάπαξ εξόφλησης αυτού, ζητήσει την πληρωμή σε δόσεις. (Ο αριθμός καθώς και το ποσό των δόσεων καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης). Μετά από δύο (2)συνεχόμενες απλήρωτες δόσεις του διακανονισμού γίνεται διακοπή της υδροδότησης και απαιτείται η εφ’ άπαξ εξόφληση του λογαριασμού. Το ποσό του λογαριασμού ο οποίος έχει διακανονιστεί υπόκειται στις ισχύουσες προσαυξήσεις. Δύναται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης να εφαρμόζονται από την επιχείρηση οι κατά καιρούς εκδιδόμενες αποφάσεις Υπουργείων που αφορούν διακανονισμό – ρύθμιση εκπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και για τις δικές της εκπρόθεσμες οφειλές.
2. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, υπολογιζόμενο σε 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί της αξίας του νερού. Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ύδρευσης.
3. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης. Εισπράττεται πριν την τοποθέτηση του υδρομέτρου με ειδικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
4. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. Εισπράττεται πριν την τοποθέτηση του υδρομέτρου με ειδικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
5. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών ή και απολογιστικών εργασιών. Εισπράττεται πριν την τοποθέτηση του υδρομέτρου με ειδικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
6. Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.
7. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (τόκοι) των λογαριασμών ύδρευσης. Εισπράττονται μέσω του επόμενου λογαριασμού ύδρευσης.
8. Ο χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος νερού.
9. Ο έλεγχος του υδρομετρητή. Εισπράττεται με ειδικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με την αίτηση του καταναλωτή και με τιμή που ορίζεται από το Δ.Σ της επιχείρησης.
10. Το τέλος επανασύνδεσης υδρομετρητή που εξάχθηκε ύστερα από αίτηση ή λόγω χρέους. Εισπράττεται με ειδικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και με τιμή που ορίζεται από το Δ.Σ της επιχείρησης ή και με βεβαίωση στον επόμενο λογαριασμό.

Άρθρο 49 – Τιμές υλικών, κοστολόγηση εργασιών

1. Οι τιμές των υλικών, που χρησιμοποιούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά την εκτέλεση απολογιστικών έργων, για λογαριασμό των υδραυλικών έργων, έργων οδοποιίας υπολογίζονται με βάση τις τιμές του τρέχοντος τριμήνου. Οι τιμές αυτές, μαζί με τις επιβαλλόμενες εγγυήσεις και λοιπά τέλη καθορίζουν το τελικό κόστος υδροληψίας των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εκτίμησης και υπολογισμού όλων των προσφερομένων εργασιών.
2. Κατά την τιμολόγηση των έργων που γίνονται για λογαριασμό τρίτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στις τιμές των υλικών και των εργατικών προστίθεται ποσοστό 25{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} για γενικά έξοδα.
3. Το ωρομίσθιο κατά ειδικότητα καθορίζεται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία και το ύψος του λαμβανόμενου μισθού κατά τον παρόντα χρόνο τέλεσης της εργασίας.
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται σχετικά από τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Άρθρο 50 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Το παλιό καθεστώς των υδρομετρητών, που αγοράστηκαν από τους καταναλωτές από το ελεύθερο εμπόριο, διατηρείται για όσο ακόμη χρόνο λειτουργεί κανονικά ο υδρομετρητής και δεν κρίνεται αναγκαία η αποκατάστασή του. Μετά την αντικατάσταση αυτή ο χαλασμένος υδρομετρητής παραδίνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
2. Σε όποια ακίνητα διατηρείται το καθεστώς της με ένα υδρομετρητή υδροδότησης περισσοτέρων ανεξάρτητων χώρων (διαμερίσματα, γραφεία, εργαστήρια κ.λ.π.) η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα εξακολουθεί να υποχρεώνει τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς χώρους με το κατώτερο όριο μηνιαίας κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα νερού, εφόσον η συνολική πραγματική κατανάλωση είναι μικρότερη από τη συνολική υποχρεωτική.
3. Το καθεστώς των κοινοχρήστων κρηνών διατηρείται σε χώρους πλατειών και όπου υπάρχει δίκτυο διανομής και η περιοχή είναι αδιαμόρφωτη από άποψη δρόμων και πεζοδρομίων.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο