ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ)
Άρθρο 2
Σύστημα Αποχέτευσης
Ως σύστημα αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης ορίζεται το χωριστικό σύστημα.

Άρθρο 3
Βασικές έννοιες

1. Χωριστικό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με ανεξάρτητους αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όμβρια (βρόχινα) νερά.
2. Μικτό ή παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα, που λειτουργεί με κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά.
3. Δίκτυο αποχέτευσης ή υπόνομος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, και έχει κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑΘ ή το Δήμο Θέρμης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.
Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες κ.λπ.). Στους αγωγούς αυτούς η ΔΕΥΑΘ αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει στο υπόλοιπο δίκτυό της.
4. Δίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα λύματα και τα απόβλητα.
5. Δίκτυο όμβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια (βρόχινα) νερά.
6. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, είναι η μονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη (π.χ.Ανθεμούντας ποταμός).
7. Λύματα είναι το σύνολο των υγρών και των μεταφερομένων με αυτά στερεών, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
8. Οικιακά λύματα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από κτίρια ή οικόπεδα που χρησιμοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κ.λπ.
9. Απόβλητα είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου π.χ. από βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λπ.
Τα απόβλητα, ανάλογα με την προέλευσή τους, ταξινομούνται σε Βιομηχανικά, Νοσοκομειακά, Εργαστηριακά και άλλα.
10. Όμβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
11. Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συμβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιμοποιούμενου νερού και των μεταφερομένων μ’ αυτό στερεών, που αποβάλλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν μέσα σε κτίρια και οικόπεδα.
12. Νόμιμη σύνδεση του ακινήτου θεωρείται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΘ ή του Δήμου Θέρμης στο παρελθόν.
13. Παράνομη σύνδεση του ακινήτου είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τον μηχανοσίφωνα στον οποίο καταλήγουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΘ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όμβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 4
Σύνδεση ακινήτων
1. Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσματός τους με τον υπόνομο που διέρχεται από το δρόμο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κτίριο. Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για οριστική υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου με την προφανή προϋπόθεση ότι υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης.
2. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους από τους οποίους διέρχεται υπόνομος, η σύνδεση γίνεται κατά την κρίση της ΔΕΥΑΘ, με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο.
3. Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο (“τυφλά” ακίνητα).
4. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναβολή της σύνδεσης. Προσωρινή αναβολή επιτρέπεται και για λόγους οικονομικούς ή άλλους. Σ’ όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, που πρέπει να αναφέρει τους πραγματικούς λόγους και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 5
Αποχέτευση ακαθάρτων νερών
Εξωτερική διακλάδωση – Φρεάτιο ελέγχου
1. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων γίνεται μόνο στο δίκτυο αποχέτευσης. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η αποχέτευσή τους στο δίκτυο ομβρίων.
2. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται μετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των ακινήτων και του φρεατίου ελέγχου.
3. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου είναι το τμήμα του δικτύου αποχέτευσης που μεσολαβεί για τη σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και περιλαμβάνει:
α) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου.
β) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
Η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,20μ. Αν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε μικρότερο βάθος από 1,20μ., με τρόπο, όμως, που να διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση π.χ. με εγκιβωτισμό του σωλήνα.
4. Φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου, είναι το φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων.
Το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΘ έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, στο πεζοδρόμιο και στο καταλληλότερο κατά την κρίση της σημείο.
Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη, που καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΘ. Όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου ούτε μέσα στο ακίνητο, τότε κατ’ εξαίρεση, κατασκευάζεται στο δρόμο.
Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδρομίου χρησιμοποιείται από τη ΔΕΥΑΘ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη δειγματοληψία των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη).
5. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων ακαθάρτων και όμβριων και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΘ.
Μια εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων και ένα φρεάτιο(παροχή) εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα οικόπεδο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.

Σε περίπτωση που, παρά τη δυνατότητα σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ζητά με γραπτή αίτησή του την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνεται με τη δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται κατά την κρίση της ΔΕΥΑΘ.
6. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΔΕΥΑΘ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
7. Κανείς, εκτός από τη ΔΕΥΑΘ, δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ.
Η συντήρηση και επισκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, του φρεατίου ελέγχου, καθώς και του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και με δικές της δαπάνες.
Άρθρο 6
Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων
1. Η Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ για αποχέτευση κτιρίων και οικοπέδων κ.α.) και τις υποδείξεις των οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2. Προϋπόθεση για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί η τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με τη φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΘ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες ζημιές που προκαλούνται στο ακίνητό του, σε τρίτους ή και στο ίδιο το δίκτυο από πλημμελή ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
3. Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού (λιποσυλλέκτης – μηχανοσίφωνας)
4. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, ανεξάρτητα αν κατεδαφιστούν, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης.
Άρθρο 7
Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών
1. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, γίνεται με τη φροντίδα του ιδιοκτήτη μηχανική ανύψωση των νερών, με την κατασκευή ειδικής δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα λύματα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν, ανάλογα με τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες.
2.Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου

3. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμύρων ψηλότερη απ’ αυτά, απαγορεύεται η αποχέτευση των όμβριων νερών απ’ ευθείας στο ρέμα.
Άρθρο 8
Αποχέτευση βοθρολυμάτων
1. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο δίκτυο αποχέτευσης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τη συγκέντρωση των λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων, η αποχέτευση των βοθρολυμάτων γίνεται με τη μεταφορά τους με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και την απόρριψή τους σε ειδική θέση που καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΘ. Πριν την απόρριψη θα γίνεται δειγματοληψία για να πραγματοποιηθεί έλεγχος της σύστασης του περιεχομένου του βυτιοφόρου στο Αναλυτικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΘ.

Άρθρο 9
Αποχέτευση όμβριων νερών
1. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου και οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων επιφανειακά. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της οικοδομής στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, να επιτραπεί ή και να επιβληθεί η σύνδεση των όμβριων νερών του ακινήτου με το δίκτυο ομβρίων ή την κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή. Με την ίδια απόφαση τάσσονται οι όροι κατασκευής και σύνδεσης. Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατή η αποχέτευση και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.
3. Σε περίπτωση σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο όμβριων μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τέλος σύνδεσης, του οποίου το ύψος και ο τρόπος καταβολής, θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
Άρθρο 10
Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών
1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του άρθρου αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ και τις υποδείξεις των αρμοδίων της οργάνων που έχουν σχέση με το αντικείμενο, καθώς επίσης και να επιτρέπουν σ’ αυτά να εισέρχονται στα ακίνητά τους για τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσής τους, τη διενέργεια αυτοψίας και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης. Άρνηση του ιδιοκτήτη, του νομέα ή κατόχου του ακινήτου και του διαχειριστή να επιτρέψει στα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΘ την είσοδο μέσα στο ακίνητό του και τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.
2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η ΔΕΥΑΘ θέτει προθεσμία για την πραγματοποίησή του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις.
3. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να κατεδαφίσουν και αχρηστεύσουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λπ., μέσα σε προθεσμία ενός έτους (1 έτος) ενώ η ΔΕΥΑΘ στη συνέχεια οφείλει να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφωθεί μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και τα βοθρολύματα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΘ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.
4. Στην περίπτωση που καταργούνται υποχρεωτικά οι παλιοί αγωγοί και βόθροι, τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα με αυτούς, πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης με τον τρόπο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 11
Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο
1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο, εφόσον διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης από τον δρόμο που βρίσκεται το ακίνητο.
Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται ύστερα από γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΘ, που χορηγείται μετά από έντυπη αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
3. Μαζί με την άδεια σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ τις έντυπες προδιαγραφές, με βάση τις οποίες πρέπει να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια της υπό σύνδεση οικοδομής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό.
4. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και σε περίπτωση πολυώροφων οικοδομών με χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, υποβάλλεται από τον εργολάβο ή το διαχειριστή ή από ένα συγκύριο και συνοδεύεται από θεωρημένη άδεια οικοδομής.
5. Η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει επιπλέον και τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής και η θέση του βόθρου που αχρηστεύεται
β) Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής, στο οποίο να απεικονίζεται η εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης αυτής (σωληνώσεις, εσωτερικά φρεάτια, δικλείδα ασφαλείας κ.λ.π.) και η υψομετρική διαφορά του πεζοδρομίου με το υπόγειο και το ισόγειο της οικοδομής.
γ) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς.
δ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, πίνακα των ιδιοκτητών του ακινήτου και τον αριθμό υδρομετρητή του καθενός, απόφαση της γενικής τους συνέλευσης ή κοινή εξουσιοδότηση του διαχειριστή ή συγκυρίου για υποβολή της αίτησης σύνδεσης.
ε) Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητο για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Μηχανικό που τα συνέταξε και τον αιτούντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΘ για ατελή και εσφαλμένη εφαρμογή τους.
6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα πυρηνικών ερευνών, πρατήρια βενζίνης, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τιμές των παραμέτρων των υγρών αποβλήτων τους είναι όμοιες με εκείνες των αστικών λυμάτων.
Άρθρο 12
Έλεγχος εγκαταστάσεων
1. Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η ΔΕΥΑΘ προβαίνει σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του υπό σύνδεση ακινήτου, για να διαπιστώσει τη σύμφωνη με τους όρους του Κανονισμού αυτού και τις προδιαγραφές της ΔΕΥΑΘ κατασκευή της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η ΔΕΥΑΘ δεν επιτρέπει τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή, τροποποίηση ή συμπλήρωση των ελλείψεων. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΘ τάσσει προθεσμία μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας μπορεί να επιβάλει κυρώσεις.
2. Η ΔΕΥΑΘ έχει πάντοτε το δικαίωμα να προβαίνει στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης των ακινήτων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελίες δημοτών. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΥΑΘ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένα υγρά και απόβλητα, η ΔΕΥΑΘ υποδεικνύει με γραπτή εντολή της τις απαιτούμενες ενέργειες και τάσσει σ’ αυτόν προθεσμία για τη διενέργειά τους. Μετά την άπρακτη πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας η ΔΕΥΑΘ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.
Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, παρά την επιβολή των κυρώσεων, τότε η ΔΕΥΑΘ προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και χρεώνει τη σχετική δαπάνη στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού.
3. Η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα να προβαίνει, όποτε κριθεί απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη
του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης, τάσσοντας προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο.
4. Σε περίπτωση, που οι κύριοι των ακινήτων δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού αυτού, και τα ελαττώματα στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου τους, χαρακτηρισθούν με απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ ως επικίνδυνα για το δίκτυο αποχέτευσης, ή για το κοινό, διακόπτεται η παροχή νερού και η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Άρθρο 13
Δαπάνες και τέλη
Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80)
2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80)
3. Τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80).
α. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογ/σμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80.
β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. καθορίζει τα σχετικά τέλη.
γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α., και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.
δ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
ε. Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευμένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.
η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου αρχίζει ένα(1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.
θ Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.
4.Τέλος αποχέτευσης
Το παρόν τέλος επιβάλλεται στις Δ.Ε. του Δήμου όπου υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο και εισπράττεται κατά την οριστική υδροδότηση του ακινήτου.

Άρθρο 14
Κόστος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΘ το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, όπως αυτό καθορίζεται και υπολογίζεται στις επόμενες παραγράφους.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης, που αποτελεί τη δαπάνη σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ λαμβάνονται υπόψη η πρόσοψη του οικοπέδου και στοιχεία της οικοδομής, όπως το εμβαδόν, ο συνολικός όγκος και ο αριθμός των ορόφων.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, καθορίζεται χωριστά ο τρόπος υπολογισμού του δικαιώματος σύνδεσης στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίμων, ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
4. Το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο υπονόμων αφορά σε ολόκληρο το οικόπεδο και καταβάλλεται εφάπαξ ή με δόσεις, που καθορίζονται με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά τα χρόνο έκδοσης του σχετικού λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης που αναλογεί σε μία ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ιδίου ακινήτου και η ΔΕΥΑΘ δεν αναγνωρίζει τυχόν καταθέσεις που γίνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αιτία αυτή.
5. Ο κάθε λογαριασμός για το κόστος σύνδεσης εκδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην παραπάνω σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ και με βάση τα στοιχεία της οικοδομής, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια οικοδομής και τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίζονται, καθώς και την αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΘ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων, υπερισχύει η αυτοψία του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΘ, εκτός αν ο αιτών προσκομίσει νέα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ, στον οποίο ανήκει και η τελική κρίση.
6. Για τον υπολογισμό του κόστους σύνδεσης ακινήτων στα οποία έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η ρυμοτομία στο έδαφος, λαμβάνονται υπόψη οι προσόψεις του οικοπέδου, όπως διαμορφώνονται μετά τη ρυμοτόμηση.
7. Οι κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε κοινό οικόπεδο μπορούν, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΘ, να συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης χωριστά η κάθε μία.
8. Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε νόμιμα συνδεδεμένη οικοδομή, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος σύνδεσης, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο που δηλώνεται η προσθήκη από τον κύριο του ακινήτου, ή κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται από τη ΔΕΥΑΘ.
10. Στις νέες οικοδομές που ανεγείρονται στη θέση των παλαιών, που ήταν νόμιμα συνδεμένες με το δίκτυο υπονόμων, ή στις περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση, το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της νέας οικοδομής και τις ισχύουσες τιμές και αφαιρούνται στα στοιχεία της παλιάς οικοδομής, που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική σύνδεση της.
11. Η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων κατά προτεραιότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται μέρος των τελών σύνδεσης και με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της ολοσχερούς εξόφλησης της δαπάνης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εκτέλεση του έργου, αν το ποσό του τέλους σύνδεσης δεν καλύπτει την δαπάνη κατασκευής του έργου.
12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ αντιμετωπίζονται οι ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το άρθρο αυτό.
13.Το κόστος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε κάθε οικόπεδο υπολογίζεται αθροιστικά από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους:
Δικαίωμα σύνδεσης=1/6*Κ1*(Α+Β/2+Γ/4+Δ/4+…+Ν/4)*Π όπου
Κ1= σταθερά που ορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ
Α= η μεγαλύτερη πλευρά του οικοπέδου που βλέπει σε δρόμο (σε μέτρα)
Β= η αμέσως επόμενη σε μέγεθος πλευρά του οικοπέδου μετά την Α που βλέπει σε δρόμο (σε μέτρα)
Γ,Δ,…..,Ν= η αμέσως επόμενες σε μέγεθος πλευρές του οικοπέδου που βλέπουν σε δρόμο (σε μέτρα)
Ιδιωτική διακλάδωση=1/2*L*Κ2 όπου
L= πλάτος δρόμου(απόσταση μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών) όπου πρόκειται να συνδεθεί το οικόπεδο(σε μέτρα)
Κ2= σταθερά που ορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ
Άρθρο 15
Τέλος χρήσεως υπονόμου
Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογ/σμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80.
Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ καθορίζει τα σχετικά τέλη.

1.Το τέλος χρήσεως υπονόμου αποτελεί ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)Για τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που τους παρέχει η ΔΕΥΑΘ.
β) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης και δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του Ν.1069/80, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η επιβολή του τέλους στην περίπτωση αυτή αρχίζει από την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης και την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης από την παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών.
2.Το τέλος χρήσεως υπονόμου υπολογίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ στην αξία του καταναλισκόμενου νερού του υπόχρεου ακινήτου και εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόμου είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι τρίτοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι συνοφειλέτες σε ολόκληρο με τους τρίτους που χρησιμοποιούν τα ακίνητά τους.
3.Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίμων, ιερούς ναούς, στρατόπεδα, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ. μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ τέλος χρήσεως υπονόμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το ρυπαντικό και το υδραυλικό τους φορτίο.
4.Στην περίπτωση που η ΔΕΥΑΘ προβεί στην κατασκευή δικτύου ακαθάρτων τα οποία θα προέρχονται αποκλειστικά από κουζίνες, νιπτήρες, λουτρά (grey waters), έτσι ώστε να πραγματοποιείται διαχωρισμός των υγρών αποβλήτων ανάλογα με το ρυπαντικό φορτίο τους στην πηγή προέλευσής τους, τότε το τέλος χρήσης υπονόμου θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ. Τα υγρά απόβλητα αυτής της κατηγορίας θα υφίστανται μόνο προεπεξεργασία πριν από την τελική διάθεσή τους και δεν θα οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Άρθρο 16
Λοιπά τέλη και δαπάνες
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Αφορά την μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης.
Αφορά την απόφραξη με ειδικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α. της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λοιπές δαπάνες
α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
γ) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.
δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, η Δ.Ε.Υ.Α. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.
ε) Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 17
Νερά που αποχετεύονται στο δίκτυο
1. Στον αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα και τα νερά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αποχέτευσή τους στον υπόνομο.
2. Τα απόβλητα και τα ακάθαρτα νερά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων μόνο μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΘ, που χορηγείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τιμές των παραμέτρων των υγρών αποβλήτων τους είναι όμοιες με εκείνες των αστικών λυμάτων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
α) Υποβάλει στη ΔΕΥΑΘ αίτηση συνοδευόμενη από μελέτη προκαταρκτικής επεξεργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι τα λύματα καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού.
β) Καταβάλει το παράβολο, που προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση.

3. Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων, και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΘ, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, και εφόσον πληρούνται οι όροι περί διάθεσης υγρών αποβλήτων σε δίκτυο ομβρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Τα υπόγεια εδαφικά νερά αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΘ, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από μελέτη, από την οποία να προκύπτει ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες με τρόπο που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων νερών του υπονόμου μέσα στο υπέδαφος.
5. Σε περίπτωση, που, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, διαπιστωθεί μετά τη χορήγηση της άδειας, ότι τα μέτρα που λήφθηκαν είναι ανεπαρκή, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προτείνονται από τη ΔΕΥΑΘ. Η άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών συνεπάγεται την άρση της άδειας και την επιβολή προστίμου.
Η ΔΕΥΑΘ μπορεί να προβεί στην άμεση διακοπή της παροχής νερού, όταν, εξαιτίας της παραπάνω συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη ή της ανεπάρκειας των μέτρων, προκαλείται άμεσος κίνδυνος για τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Αρθρο 18
Υγρά και απόβλητα, των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο
Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. Η διοχέτευση ρυθμίζεται από τον ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.
1. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης τα παρακάτω, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση:
α) Λύματα που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους, οι οποίοι καταργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό.
β) Ουσίες κάθε φύσης, που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, όπως απορρίμματα μαγειρείου, σκουπίδια, προϊόντα κατεδάφισης, άμμος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίμματα σφαγείων.
γ) Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων σ’ αυτό.
δ) Αέρια και ατμοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών με τους υπονόμους.
ε) Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόμησης των υπονόμων, όπως εκείνα που περιέχουν ανθρακασβέστιο, διθειούχο άνθρακα, τριχλωροαιθυλένιο διοξείδιο του θείου, ραδιενεργά κατάλοιπα κ.λπ.
στ) Νερά αποχέτευσης, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, όπως νερά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς, καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε μεγάλη ποσότητα.
ζ) Νερά αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις, όπως οσμές αποσύνθεσης κ.λπ. ή νερά που αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
η) Νερά αποχέτευσης σε τόση μεγάλη ποσότητα, ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
θ)Απαγορεύεται η απευθείας διάθεση αποβλήτων που προέρχονται από καταστροφείς τροφίμων (σκουπιδοφάγους) στο δίκτυο αποχέτευσης.

2. Αν παρά τις προβλέψεις, εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως τη ΔΕΥΑΘ, η οποία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση με το δίκτυο μέχρι την ανάσχεση των επικίνδυνων ουσιών. Η αμέλεια ή αδιαφορία του ιδιοκτήτη συνεπάγεται την επιβολή προστίμου.
Άρθρο 19
Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να προβεί στη διοχέτευση υγρών αποβλήτων (βιομηχανικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών κ.λπ.) στο αποχετευτικό δίκτυο, ή στη μεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει τα λύματα αυτά σε προκαταρκτική επεξεργασία, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού που εργάζεται στο δίκτυο αποχέτευσης και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
β) Να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζημία στο δίκτυο αποχέτευσης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και στο συναφή εξοπλισμό.
γ) Να εξασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζεται η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και η επεξεργασία της ιλύος.
δ) Τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα πρέπει να έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτά των οικιακών λυμάτων.

Άρθρο 20
Βλάβες στο δίκτυο αποχέτευσης
1. Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα διαπιστώσουν ή προκαλέσουν βλάβη στις εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων, στα φρεάτια ελέγχου πεζοδρομίου και γενικά στο δίκτυο αποχέτευσης, υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τη ΔΕΥΑΘ για την αποκατάστασή της.
2. Η αποκατάσταση των βλαβών στο σύστημα αποχέτευσης γίνεται μόνο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ και απαγορεύεται ρητά στους τρίτους η οποιαδήποτε επέμβαση στο δίκτυο.
3. Σε περίπτωση, που η βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου, χρεώνεται σ’ αυτόν η δαπάνη αποκατάστασής της. Αν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει τη δαπάνη, η είσπραξή της μπορεί να γίνεται με το λογαριασμό κατανάλωσης νερού, του οποίου η μη εξόφληση συνεπάγεται τη διακοπή του νερού στο υδροδοτούμενο ακίνητο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Κυρώσεις
1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων ή προστίμου και σε κάθε περίπτωση σοβαρής ή επανειλημμένης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και μη συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της, η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει σωρευτικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες κυρώσεις:
Α. Εφάπαξ πρόστιμο ίσο με την αξία 400 κυβικών καταναλισκόμενου νερού σε όσους έχουν συνδέσει παράνομα το ακίνητό τους με το δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΘ και χωρίς να καταβάλουν τη δαπάνη σύνδεσης, καθώς και σε όσους αποχετεύουν παράνομα τα ακάθαρτα νερά στο δίκτυο ομβρίων.
Β. Πρόστιμο, που υπολογίζεται στην αξία του καταναλισκόμενου νερού κατά τα ποσοστά που ακολουθούν και διαρκεί για όσο χρόνο διατηρείται η παράβαση, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Κατά ποσοστό 150{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του καταναλισκόμενου νερού, σε όσους διοχετεύουν στο δίκτυο αποχέτευσης υγρά και απόβλητα των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο.
β) Κατά ποσοστό 130{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του καταναλισκόμενου νερού: αα) σε όσους, μετά την επιβολή του εφάπαξ προστίμου της περίπτωση Α’, εξακολουθούν να διατηρούν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο ακαθάρτων, ββ) σε όσους, μετά την επιβολή του εφάπαξ προστίμου της περίπτωση Α’, εξακολουθούν να διατηρούν την παράνομη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο όμβριων και γγ) σε όσους παροχετεύουν όμβρια ύδατα στο δίκτυο ακαθάρτων.
γ) Κατά ποσοστό 120{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του καταναλισκόμενου νερού, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στη σύνδεση του ακινήτου τους με το δίκτυο αποχέτευσης και η διατήρηση του παράνομου βόθρου εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το δίκτυο αποχέτευσης.
δ) Κατά ποσοστό 110{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του καταναλισκόμενου νερού, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στην κατασκευή των εσωτερικών φρεατίων του ακινήτου τους ή την βελτίωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
ε) Κατά ποσοστό 100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του καταναλισκόμενου νερού, σε όσους, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από κάθε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισμού ή δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της.
Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΘ και η είσπραξη του προστίμου γίνεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού μέχρι την εξάλειψη του λόγου επιβολής του.
Στ) Αξία καταναλισκόμενου νερού για τον υπολογισμό των παραπάνω προστίμων θεωρείται ο μέσος όρος κατανάλωσης των δύο προηγούμενων της διαπίστωσης της παράβασης τετραμήνων.
Γ. Διακοπή της παροχής του νερού. Αν παρά την επιβολή του προστίμου ο υπαίτιος εξακολουθεί να παραβιάζει τους όρους του παρόντος κανονισμού ή αρνείται να καταβάλει το εφάπαξ πρόστιμο, η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή του νερού στο επίμαχο ακίνητό του. Η διακοπή γίνεται μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου και την πάροδο της προθεσμίας που ενδεχόμενα έχει ταχθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου εγκυμονείται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης, η διακοπή γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
3. Η επιβολή προστίμου στην αξία του νερού και η διακοπή της παροχής του νερού στο ακίνητο του υπαίτιου δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χρήση του πόσιμου νερού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία των οικιακών λυμάτων και αποβλήτων.
4. Πέραν από τις παραπάνω διοικητικές κυρώσεις, οι παραβάτες του κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙΒ/221/1965 Υγειονομικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 22
Υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΘ
Υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΘ για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά και όσοι ασκούν πάνω σ’ αυτό άλλα εμπράγματα δικαιώματα.
1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΥΑΘ είναι όλοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή άλλο ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
2. Σε περίπτωση σύνδεσης νεόδμητης οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΘ είναι εκείνος που υπέβαλε την αίτηση (εργολάβος, διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας) καθώς και ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου.
Άρθρο 23
Προσκλήσεις – Επιδόσεις
1. Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι’ αυτούς, γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.
2. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά με επίδειξη από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της ΔΕΥΑΘ.
Άρθρο 24
Ποιότητα υλικών
1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σιφώνες και τα ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα διαπιστευμένα εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.
2. Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο σχετικός κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.
3. Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 25
Τελικές Διατάξεις -Έναρξη ισχύος
1. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80.
2. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ που αφορούν σε θέματα σχετικά με την αποχέτευση, εφ’ όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Μετά την έγκρισή του και την έναρξη της ισχύος του καταργείται ο προηγούμενος Κανονισμός και κάθε αντίθετη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ.»

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1
Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.
2
Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3
Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4
Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5
Αέρια και ατμοί. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
6
Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7
Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8
Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9
Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10
Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11
Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό
12
Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας
13
Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} σε 24 ώρες.
14
Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.
15
Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16
Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΡΙΟ
mg/l
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF
15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης
(Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)
1500
Στερεά αιωρούμενα
500
BOD
500
C.O.D.
1000
Αμμωνία (NH4+)
75
Φωσφορικά άλατα (PO4)
30
Χλωριούχα άλατα (Cl-)
1000
Φθοριούχα άλατα ως (F-)
10
Θειούχα (Η2S)
150
Θειώδη (SΟ3)
2
Θειικά (SΟ4)
750
Κυανιούχα (CN-)
0,5
Αρσενικό (As)
0,1
Βάριο (Ba)
20
Βόριο (B)
1
Αλουμίνιο (Al)
15
Μαγνήσιο (Mg)
100
Κάδμιο (Cd)
0,1
Χρώμιο (Cr+3)
2,5
Χρώμιο (Cr+6)
0,25
Σίδηρος (Fe)
50
Μαγγάνιο (Μη)
4
Υδράργυρος (Ηg)
0,01
Νικέλιο (Νi)
0,5
Μόλυβδος (Pb)
0,2
Χαλκός (Cu)
2
Άργυρος (Αg)
0,1
Σελήνιο (Se)
0,10
Ψευδάργυρος (Zn)
1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn.
3
Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά
50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)
15
Φαινόλες
10
Μερκαπτάνες ως S
0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο
2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)
0,1
Ελεύθερα χλώρια
5
Αλδεΰδες
50

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο