ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Επιμόρφωση εργαζομένων, Προγράμματα επιμόρφωσης|

Δείτε παρακάτω νέες επίκαιρες ημερίδες με θέμα:

  • Νέο Καθεστώς Δημοσίων Συμβάσεων για τις Αναθέτουσες Αρχές στα Πλαίσια Ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών 23,24,25/ΕΚ/2014.
  • Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για Δημόσιες Συμβάσεις “Μελετών” & η Υποχρεωτική του Εφαρμογή απο 01-07-2015 για Φορείς Δημοσίου.
  • Κατάρτιση & Σύνταξη “Διακήρυξης Διαγωνισμου” σύμφωνα με τους Ν.4155, Ν.4281, Υ.Α. Π1-2390, Ν.4013, ΠΔ118, ΠΔ59 & ΠΔ60 στα Πλαίσια Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • “Δικαστική Προστασία” στα Πλαίσια του Ν.3886/2010 & της Εφαρμογής του Ν.4281/2014 επί Διαγωνιστικών Διαδικασιών περί Προμηθειών Δημοσίου.
  • “Συμφωνίες-Πλαίσιο” για Προμήθειες Δημοσίου.
  • “Σ.Ε.Σ.” Προγραμματισμός-Απαιτήσεις Φάκελος-Ωριμότητας & Στάδια Ωρίμανσης Έργων για Ένταξη-Χρηματοδότηση απο το “Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης”.
  • Effective Time & Stress Management

Ημερίδες Μαίου 2015 απο την Forum Training & Consulting


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο