ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το δήμο Θέρμης έως και σε 72 δόσεις, παρέχεται στους πολίτες, με τη σχετική προθεσμία υποβολής αίτησης να λήγει στις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα, το Τμήμα Ταμείου του δήμου Θέρμης ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5036/2023 (άρθρο 90) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022,  δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί για το διάστημα από 01/11/2021 έως και την 01/02/2023, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Α. Ρύθμιση οφειλών προς ΔήμουςΣυγκεκριμένα, οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες για το διάστημα μετά την 01/11/2021 και έως την 01/02/2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε:

– Σε 36 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως,

– Σε 72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας(1,5%), ετησίως.

Προϋποθέσεις ένταξης

– Ο οφειλέτης να μην έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των Δήμων πριν την 01/11/2021 και αρρύθμιστες οφειλές μετά την 01/02/2023.

– Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι 31/12/2022, δηλαδή των ετών χρήσης 2021-2020-2019-2018-2017.

– Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο της υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

– Σε περίπτωση λοιπών αρρύθμιστων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, ο οφειλέτης υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48δόσεων κατά περίπτωση.

– Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ οφειλές από μισθώματα) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους (π.χ συμβάσεις ).

Β. Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020

Ποσά δόσεων ρυθμίσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020, που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως 1.2.2023, προς τους Δήμους μπορούν να αναβιώσουν την ρύθμιση ως προς το εναπομείναν ποσό του κεφαλαίου της αρχικής ρύθμισης με αριθμό δόσεων, τον αριθμό των υπολοίπων απολεσθέντων δόσεων με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση. (παρ. 9 άρθρο 90 ν. 5036/23).

Προϋποθέσεις ένταξης

– Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των 100 δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση και εφόσον μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

– Αν ο οφειλέτης τις είχε ήδη ρυθμίσει με την ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής και έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των 100 δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του. (παρ. 10 άρθρο 90 ν. 5036/23).

– Με πληρωμή 2 δόσεων έως 31.7.2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. (παρ. 7 άρθρο 90 ν. 5036/23).

Ημερομηνία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30/06/2023, μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thermi.gov.gr. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα(30) ευρώ. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αίρεται το μέτρο της δέσμευσης του ΑΦΜ και αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ5


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο