Σύμφωνα με την ΑΔΣ 153 2023 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης καθορίστηκε η οικονομική εισφορά (τροφεία), οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης ως εξής:

Η οικονομική εισφορά (τροφεία), οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης να καθοριστούν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη σχολική χρονιά, δίνοντας επιπλέον ελαφρύνσεις στους πολύτεκνους γονείς, στους γονείς που εγγράφουν δύο παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και στους γονείς που νοσηλεύουν τα παιδιά τους σε νοσοκομείο και επακόλουθα απουσιάζουν πάνω από ένα μήνα από τους παιδικούς σταθμούς, καθώς αυτές οι κατηγορίες είναι περισσότερο οικονομικά ευάλωτες ως εξής:

Α. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς

 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν έως 6000 Δωρεάν 
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 001 € έως 10.000 € σε   50 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 € σε 80 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 50.001 € σε 250 €

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

 

Β. Εκπτώσεις

 • Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς,  έχουν έκπτωση 50%.
 • Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%.
 • Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 40.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 40.000€, έχουν έκπτωση 50%. Για κάθε παιδί  πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται  κατά 10%.
 • Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση  να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες  με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Αν οι  οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.  

Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν απορριφθεί.

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.

Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν οικονομική ελάφρυνση και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω γενικές κατηγορίες ελαφρύνσεων, θα εξετάζονται μεμονωμένα από ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Βρεφ/κούς Σταθμούς Θέρμης, η οποία συστήνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις νοσηλείας του παιδιού σε νοσοκομείο και επακόλουθα της απουσίας του από τον παιδικό σταθμό έναν ολόκληρο μήνα, οι γονείς θα απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων για τον μήνα αυτό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απουσίας του παιδιού και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της απουσίας, τα τροφεία θα καταβάλλονται κανονικά

Γ. Μοριοδότηση με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

 • Μονογονεική οικογένεια, γονείς σε διάσταση, διαζευγμένοι ή χηρεία 30 μόρια
 • Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ <67%                                                                40
 • Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος                                                       30
 • Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου)                                          20
 • Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας                                                      5
 • Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά                                    20
 • Γονείς οι οποίοι αιτούνται φιλοξενία δύο ή περισσοτέρων

 παιδιών κατά την ίδια σχολική περίοδο                                                         20

 • Δύο γονείς εργαζόμενοι                                                                                50
 • Ένας εργαζόμενος γονιός                                                                             40 
 • Άνεργοι γονείς                                                                                                30
 • Για οικογενειακό εισόδημα :  από            0 €  έως 10.000 €                  35

                                                                       από 10.001 € έως 15.000 €         30                                                                                                       από 15.001 € έως 20.000 €         25                        

                                                                        από 20.001 € έως 25.000 €        20                                                                                                          από 25.001 € έως 30.000 €      15                                                                                                          από 30.001 € έως 35.000 €      10                                                                                                       από 35.001 € έως 40.000 €           5                                                                                               από 40.001 € και άνω                              0

Δ. Τρόπος  καταβολής τροφείων

 • Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού,  στην Τράπεζα που τηρεί   λογαριασμό το Νομικό Πρόσωπο.
 • Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα εξοφληθεί μαζί με τον  μήνα Ιούνιο.
 • Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το προηγούμενο έτος.
 • Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το ταμείο του Δήμου.

 

Η οικονομική εισφορά (τροφεία), οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης να καθοριστούν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη σχολική χρονιά, δίνοντας επιπλέον ελαφρύνσεις στους πολύτεκνους γονείς, στους γονείς που εγγράφουν δύο παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και στους γονείς που νοσηλεύουν τα παιδιά τους σε νοσοκομείο και επακόλουθα απουσιάζουν πάνω από ένα μήνα από τους παιδικούς σταθμούς, καθώς αυτές οι κατηγορίες είναι περισσότερο οικονομικά ευάλωτες ως εξής:

Α. Καθορισμός οικονομικής εισφοράς

 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν έως 6000 Δωρεάν 
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 001 € έως 10.000 € σε   50 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 € σε 80 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 €
 • Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 50.001 € σε 250 €

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

 

Β. Εκπτώσεις

 • Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς,  έχουν έκπτωση 50%.
 • Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%.
 • Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 40.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 40.000€, έχουν έκπτωση 50%. Για κάθε παιδί  πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται  κατά 10%.
 • Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση  να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες  με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 • Αν οι  οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.  

Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν απορριφθεί.

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.

Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν οικονομική ελάφρυνση και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω γενικές κατηγορίες ελαφρύνσεων, θα εξετάζονται μεμονωμένα από ειδική Επιτροπή επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Βρεφ/κούς Σταθμούς Θέρμης, η οποία συστήνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις νοσηλείας του παιδιού σε νοσοκομείο και επακόλουθα της απουσίας του από τον παιδικό σταθμό έναν ολόκληρο μήνα, οι γονείς θα απαλλάσσονται από την καταβολή των τροφείων για τον μήνα αυτό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απουσίας του παιδιού και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της απουσίας, τα τροφεία θα καταβάλλονται κανονικά

Γ. Μοριοδότηση με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

 • Μονογονεική οικογένεια, γονείς σε διάσταση, διαζευγμένοι ή χηρεία         30 μόρια
 • Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ <67%                                                                       40
 • Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος                                                             30
 • Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ου πτυχίου)                                                20
 • Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας                                                             5
 • Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά                                          20
 • Γονείς οι οποίοι αιτούνται φιλοξενία δύο ή περισσοτέρων

 παιδιών κατά την ίδια σχολική περίοδο                                                                20

 • Δύο γονείς εργαζόμενοι                                                                                       50
 • Ένας εργαζόμενος γονιός                                                                                    40 
 • Άνεργοι γονείς                                                                                                      30
 • Για οικογενειακό εισόδημα :                       από     0 €      έως 10.000 €      35

                                                                             από 10.001 € έως 15.000 €        30                                        

                                                                            από 15.001 € έως 20.000 €        25                        

                                                                            από 20.001 € έως 25.000 €        20                                         

                                                                         από 25.001 € έως 30.000 €        15                                                                                                         από 30.001 € έως 35.000 €        10                                        

                                                                        από 35.001 € έως 40.000 €           5                         

                                                                         από 40.001 € και άνω                    0

Δ. Τρόπος  καταβολής τροφείων

 • Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού,  στην Τράπεζα που τηρεί   λογαριασμό το Νομικό Πρόσωπο.
 • Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα εξοφληθεί μαζί με τον  μήνα Ιούνιο.
 • Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το προηγούμενο έτος.
 • Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το ταμείο του Δήμου. 

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка