Αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Θέρμης γίνονται δεκτές από 10 Μαΐου 2023 έως 31 Μαΐου 2023. Σε περίπτωση κενών θέσεων, μπορούν να γίνουν αιτήσεις και κατά την διάρκεια του χρόνου.

Μαζί με την αίτηση, είναι  απαραίτητη η προσκόμιση των εξής  δικαιολογητικών:

α. Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού (από πρότυπο)

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης

γ. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

δ. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτας ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

ε. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων

στ. Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα

ζ. Μονογονεϊκή οικογένεια με διαζευγμένους γονείς, σε περίπτωση που η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συμβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

η. Μονογονεϊκή οικογένεια με γονείς σε διάσταση, Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

θ. Αν ο πατέρας είναι στρατιώτης, βεβαίωση υπηρέτησης από τη στρατολογία

ι. Απόδειξη τόπου κατοικίας με προσκόμιση τιμολογίου ΔΕΚΟ (ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κλπ)

Όταν το παιδί γίνει δεκτό στον παιδικό / βρεφονηπιακό σταθμό, κατά την εγγραφή του απαιτούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

α. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τον γονέα και την υπεύθυνη παιδαγωγό

β. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Συμπλήρωση εντύπου με τα απαιτούμενα στοιχεία των γονιών που πληρώνουν τροφεία ή σχολικό λεωφορείο για το λογιστήριο του Δήμου Θέρμης 

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά γίνονται δεκτές κάθε Μάιο, υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017, και εφόσον έχουν καλυφθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, του προηγούμενου έτους, Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά η οποία κατατίθεται στη δομή πρώτης επιλογής των γονιών. Στην ίδια αίτηση αναφέρεται και η δεύτερη επιλογή δομής.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

Ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί λόγο απόρριψης.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης, μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομιστούν

Ο έλεγχος όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλαχόντων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την απόφαση 153/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Η μοριοδότηση έχει ως εξής:

 • Μονογονεϊκή οικογένεια, γονείς σε διάσταση, διαζευγμένοι ή χηρεία, 30 μόρια
 • Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ <67%, 40 μόρια
 • Γονιός φυλακισμένος ή στρατευμένος, 30 μόρια
 • Γονιός φοιτητής ή σπουδαστής (1ουπτυχίου), 20 μόρια
 • Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας, 5 μόρια
 • Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά, 20 μόρια
 • Γονείς οι οποίοι αιτούνται φιλοξενία δύο ή περισσοτέρων παιδιών κατά την ίδια σχολική περίοδο, 20 μόρια
 • Δύο γονείς εργαζόμενοι, 50 μόρια
 • Ένας εργαζόμενος γονιός, 40 μόρια
 • Άνεργοι γονείς, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 0€ έως 10.000€, 35 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 10.001€ έως 15.000€, 30 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001€ έως 20.000€, 25 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 20.001€ έως 25.000€, 20 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001€ έως 30.000€, 15 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001€ έως 35.000€, 10 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 35.001€ έως 40.000€, 5 μόρια
 • Για οικογενειακό εισόδημα από 40.001€ και άνω, 0 μόρια

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο