ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Να ενημερωθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου δημόσιας έκτασης 49,237 τ.μ. στη θέση “Αλωνάκι”, Δ.Κ. Βασιλικών καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό καθώς και τα αρμόδια όργανα του οικείου δήμου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης

Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η με α/α 03:

  • Φορέας υλοποίησης είναι οι : “Ουργαντζίδης Ματθαίος, Ουργαντζίδης Μιλτιάδης”
  • Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.-τηλ.:2313 309289)
  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε Θεσ/νίκης-τηλ.:2313 325550.
  • Για ηλεκτρονική προβολή:
    Φάκελος ΜΠΕ: ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Λατομείο Μαρμάρου

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο