ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση που αφορά σε διαχωρισμό ακινήτων ή διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτου (οικία σε επαγγελματικό χώρο ή και αντίστροφα) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας με θεώρηση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (οριστική ή προσωρινή), δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και πιθανές πολεοδομικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασιών μικρής κλίμακας).
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο).
3. Τεχνική έκθεση με κατόψεις από διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό, όπου θα απεικονίζεται η σημερινή μορφή των ακινήτων (με σφραγίδα και βεβαίωση του μηχανικού για τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου)
4. Την απόδειξη της Δ.Ε.Η. (ή του εναλλακτικού παρόχου) με την οποία έπαιρνε ρεύμα έως τώρα.
5. Τη νέα ή τις νέες παροχές από τη Δ.Ε.Η. (σε περιπτώσεις διαχωρισμού)
6. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών (Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας) και στην περίπτωση μίσθωσης τα στοιχεία των ενοικιαστών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου με απόδειξη ανάρτησης.
7. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Η έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων γίνεται άμεσα, χωρίς αυτοψία, αλλά ωστόσο η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληπτικές αυτοψίες (σε ποσοστό 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των δηλώσεων ετησίως) και ενημερώνει σχετικά τον πολίτη.
Στην περίπτωση ωστόσο που δηλώνονται μη-ηλεκτροδοτούμενοι χώροι ή δηλώνεται μεγάλη μείωση του εμβαδού του ηλεκτροδοτούμενου χώρου (μείωση ≥ 10 τ.μ.) η βεβαίωση χορηγείται μόνο μετά από αυτοψία και τη σύνταξη φύλλου ελέγχου εμβαδομέτρησης. Στην περίπτωση αυτή ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει και αίτηση αυτοψίας.

Υπόδειγμα 3 – αίτηση διαχωρισμού
Υπόδειγμα 4 – αίτηση διόρθωσης τ.μ.
Υπόδειγμα 11 – αίτηση αυτοψίας ακινήτου
Υπόδειγμα 12 – υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτητών
Υπόδειγμα 13 – υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο