ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση που αφορά σε αλλαγή χρήσης ακινήτου (οικία σε επαγγελματικό χώρο ή και αντίστροφα) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας με θεώρηση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (οριστική ή προσωρινή), δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και πιθανές πολεοδομικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασιών μικρής κλίμακας).
2. Υπεύθυνη δήλωση των συνιδιοκτητών για την αποδοχή των αλλαγών (αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες).
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο) & δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν).
4. Την απόδειξη της Δ.Ε.Η. (ή του εναλλακτικού παρόχου) με την οποία έπαιρνε ρεύμα έως τώρα.
5. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών (Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας) και στην περίπτωση μίσθωσης τα στοιχεία των ενοικιαστών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου με απόδειξη ανάρτησης.
6. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Η έκδοση της βεβαίωσης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων γίνεται άμεσα, χωρίς αυτοψία με ενημέρωση του πολίτη για το δικαίωμα αυτοψίας από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε ποσοστό 5 {9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των δηλώσεων ετησίως, και τη συνακόλουθη επιβολή προστίμων αν διαπιστωθούν παραβάσεις οποιασδήποτε μορφής.

Υπόδειγμα 6 – αίτηση αλλαγής χρήσης από επαγγελματική σε οικιακή ή αντιστρόφως
Υπόδειγμα 11 – αίτηση αυτοψίας ακινήτου
Υπόδειγμα 12 – υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτητών

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο