ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 3 Μαρτίου ο Δήμος Θέρμης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης – Πινακοθήκης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θέρμης, από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, εκ μέρους του Δήμου και τον αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη. εκ μέρους του ΑΠΘ.

Σκοπός του Μνημονίου είναι:
1. η δημιουργία ενός σταθερού και μεθοδικού Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θέρμης και ΑΠΘ, με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές του Δήμου. Η καινοτομία ως πλαίσιο θα προέλθει μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων των ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ και του Δήμου Θέρμης, σε θέματα κοινού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για την δημιουργία εταιρικών συνεργειών και σχέσεων.

2. η υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία Σχεδίων κλίμακας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 στην προοπτική της πράσινης μετάβασης, της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ενίσχυση των πολιτικών διαχείρισης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, προστασία των αστικών και φυσικών πόρων και ενεργειακή αξιοποίηση δυνητικών εναλλακτικών πηγών καθαρής ενέργειας, μέσω διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διάχυση της καινοτομίας.

3. η αξιοποίηση εφαρμοσμένων ερευνητικών δράσεων και των αποτελεσμάτων τους για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών στον Δήμο, με στόχο την ενίσχυση της «πράσινης ταυτότητας» των δημοτικών αστικών λειτουργιών και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων σε προϊόντα και υπηρεσίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Θέρμης,

Το πεδίο συνεργασίας αφορά τη χάραξη κοινών θέσεων σε αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμης για τη διαμόρφωση πράσινης ατζέντας προκλήσεων, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο τοπικό επίπεδο, με προώθηση Σχεδίων Εφαρμοστικής Έρευνας και Καινοτομίας, μεταφορά Τεχνογνωσίας και σύνδεση της έρευνας με την τοπική κοινωνία, σε 10 θεματικά πεδία αστικής καινοτομίας που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Τα θεματικά αυτά πεδία είναι:
1. Διοικητική Μεταρρύθμιση με Ψηφιακές Υπηρεσίες στον πολίτη, υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Δημοκρατίας.
2. Ανάπτυξη Αστικού Δομημένου Περιβάλλοντος, Υποδομών και Λειτουργιών, Ρυθμίσεις του Δημοσίου χώρου, Αστικές Αναπλάσεις, Αναστροφή της Αστικής υποβάθμισης με τεχνικές και μεθόδους Πράσινης Ανάπτυξης.
3. Συστήματα Ενεργειακής Εξοικονόμησης κτιρίων και Αστικών Λειτουργιών με αλλαγή των σχεδιαστικών προτύπων ανάταξης του Δημόσιου χώρου και των λειτουργιών του.

4. Προστασία Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητας, Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και νέα μοντέλα ενεργητικής Πολιτικής Προστασίας σε ευαίσθητες περιοχές που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή (θαλάσσια ζώνη, φυσικοί χείμαρροι και λεκάνες κ.λπ.) με αξιοποίηση νέων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.
5. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με αναδιοργάνωση κυκλοφορίας και ενίσχυση της διατροπικότητας, προώθηση καθαρών οχημάτων, καυσίμων και ηλεκτροκίνησης, συγκοινωνιακών συστημάτων, δικτύων και υποδομών.
6. Ανακύκλωση απορριμμάτων και ανακύκλωση αγροτικών και βιομηχανικών απορρίψεων και ενεργειακή Αξιοποίηση τους με παραγωγή Βιομάζας και άλλων ενεργειακών πόρων και προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων για την συμπαραγωγή ενέργειας.
7. Αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα με εισαγωγή ψηφιακών μεθόδων GIS, εργαλείων και τεχνικών Γεωργίας ακριβείας και διάδοσή τους στην αγροτική ζώνη του Δήμου Θέρμης, σε συνεργασία και με την υποστήριξη από το Αγρόκτημα του ΑΠΘ.
8. Ανάδειξη με καινοτόμα μέσα των περιαστικών φυσικών πόρων και στοιχείων της περιοχής και ένταξή τους σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικού – οικολογικού Τουρισμού.
9. Καταπολέμηση Ενεργειακής Φτώχειας με τη δημιουργία και προώθηση εναλλακτικών ενεργειακών πόρων δικτύων και συστημάτων και αξιοποίησή τους σε μοντέλα κοινωνικής και προσιτής κατοικίας.
10. Προώθηση πράσινων τεχνολογιών, προτύπων και εργαλείων καινοτομίας για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Δημιουργικής Οικονομίας, της Έξυπνης Εξειδίκευσης και καταπολέμηση της Ανεργίας με ανάπτυξη θεσμών δια Βίου Μάθησης για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων στα πεδία των πράσινων πολιτικών.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του Μνημονίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Στυλιανίδη καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία του Μνημονίου Συνεργασίας τόνισε πως «ο Δήμος Θέρμης είναι ένας Δήμος με πολλά πλεονεκτήματα. Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στο πολεοδομικό συγκρότημα, φιλοξενεί σημαντικούς φορείς όπως το Αγρόκτημα του ΑΠΘ, καθώς και άλλες Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου, το ΕΚΕΤΑ, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το ΝΟΗΣΙΣ κ.ο.κ., αλλά και σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και πλέον. Με το ΑΠΘ διατηρούμε εδώ και δεκαετίες στενή συνεργασία. Είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, με σπουδαίο ερευνητικό έργο το οποίο βοηθά την πόλη μας. Μέσω αυτού του Μνημονίου ο Δήμος μας επιδιώκει να παραμείνει ελκυστικός ως τόπος κατοικίας, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ευθυγραμμιζόμενος με τις κατευθύνσεις τις οποίες έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας πράσινης ατζέντας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση της «πράσινης ταυτότητας» των δημοτικών λειτουργιών και η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων σε προϊόντα και υπηρεσίες».

Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης σημείωσε πως «το Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπογράψαμε με τον Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, έναν πρωτοπόρο Δήμαρχο που υπηρετεί τον τόπο του με όραμα, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, σηματοδοτεί την απαρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας για το ΑΠΘ, το Δήμο Θέρμης, αλλά και την πόλη της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Με το Δήμο Θέρμης συνδημιουργούμε ένα μεθοδικό πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών. Θέλουμε να πετύχουμε τη διασύνδεση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της με τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές του Δήμου. Την προετοιμασία σχεδίων κλίμακας κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Την ενίσχυση της ‘πράσινης ταυτότητας’ των Δημοτικών αστικών λειτουργιών, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών. Το πεδίο συνεργασίας μας αφορά στη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμης. Στη διαμόρφωση μιας πράσινης ατζέντας για την αντιμετώπιση των φαινόμενων της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο τοπικό επίπεδο. Στην προώθηση Σχεδίων Εφαρμοστικής Έρευνας και Καινοτομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και σύνδεσης της έρευνας με την τοπική κοινωνία, σε 10 θεματικά πεδία αστικής καινοτομίας που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την οικονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό των πόλεων. Το ΑΠΘ επεκτείνει το αποτύπωμά του στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλάζει μέσω της έρευνας τη ζωή των πολιτών».

 

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο