ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΑπό τις 24 Μαΐου ξεκινά και λήγει στις 9 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για τη δωρεαν συμμετοχή βρεφών, νηπίων, παιδιών και παιδιών με αναπηρία δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ στις δομές του δήμου Θέρμης. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων γονέων τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης παρέχουν  συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχο δικαιολογητικών, συμπλήρωση αιτήσεων κ.λ.π.) καθ΄όλη τη διάρκεια προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθημερινά στα εξής σημεία του Δήμου:

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – Στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, από 7:30 έως 15:30 τηλ.  2392330214, 213 και 219

ΘΕΡΜΗ – Στον χώρο του ΚΑΠΗ Θέρμης, από 8:00 έως 14:00, τηλ.  2310466534.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ – Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών, από 7:30 έως 13:00, τηλ.  2396022397.

Ν.ΡΥΣΙΟ – Στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ρυσίου, από 16:00 έως 20:00, τηλ.  2392071212.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες, εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή:

  • βρεφών (8 μηνών έως 2,5 ετών) στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
  • νηπίων (2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) στους Παιδικούς Σταθμούς
  • παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • παιδιών με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει ως εξής:

για μητέρες 2 παιδιών                     έως 27.000 €
για μητέρες 3 παιδιών                     έως 30.000 €
για μητέρες 4 παιδιών                     έως 33.000 €
Για μητέρες 5 παιδιών και άνω    έως 36.000 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα θα υποβληθούν ταχυδρομικά, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Φορολογικού Έτος 2016 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 24/5/2017, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.
Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:
Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλ. μετά τις 24/5/2017, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, ΚΑΙ
Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ, απαιτούνται: α) το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη και δ) Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση), με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 24/5/2017.
Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) μετά τις 24/5/2017..

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και οι Πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά Νομό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στις 27 Ιουνίου.
Ενστάσεις κατά της κατάταξης θα υποβάλλονται από 28 έως 30 Ιουνίου.
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ.
Οι μητέρες αφού λάβουν τα voucher θα απευθύνονται στις Δομές επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών από 4-7-2017 μέχρι την 1-9-2016.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο