ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ο Δήμος Θέρμης προκειμένου να αναθέσει την εργασία «Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Γραφείου Δημάρχου» (Ομάδα Β της εργασίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης»), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική προσφορά στο γραφείο πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο Θέρμης μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλ. μέχρι και την 20η Μαρτίου 2017.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θέρμης, τηλ. 2310478029 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Κολοκυθάς.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΜΕΛΕΤΗ

Αρχική περίληψη διακήρυξης

Αρχικοί όροι διακήρυξης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο