ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

nero 5Εγκρίθηκε για τη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ, η πρόταση συμμετοχής στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014-2020”  WATER RESCUE, που αφορά στην Αποδοτικότητα των υδατικών πόρων και τη συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000€), που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και προσαρμογή κοινού μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στη μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο παροχής, την αύξηση της εξοικονόμησης και τη μείωση της κατανάλωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Με τη εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου αναμένεται σημαντική μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα και της ποσότητας του μη ανταποδοτικού νερού, βελτίωση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο,  βελτίωση της ποιότητάς του με την in-line χλωρίωση και τον έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, η μείωση της τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η βελτίωση της οικολογικής τους κατάστασης.Παράλληλα οι δράσεις του έργου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης και ενός κοινού διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής.

nero 4Σημαντική εξάλλου θα είναι και η εξοικονόμηση νερού που θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των απωλειών στα δίκτυα διανομής και της αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ιδίως στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην ευημερία του συνόλου των πολιτών. Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο ετών, κατά τα οποία πρωτίστως θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των δημοτών μας, η ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως για τους πολίτες, αλλά  και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή δικαιούχους, ο προσδιορισμός, η ανταλλαγή και η διάδοση ενός συνόλου δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εμπειριών (καλών πρακτικών) σε σχέση με το αντικείμενο του έργου με την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή αποτελεσμάτων, κλπ) για την παρουσίαση και τη διάδοση των επιλεγμένων καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

nero 3 Η   ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης , η ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και η ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θα οδηγήσει στη χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στο  σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών αυτών, που αποτελεί σημείο πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο