Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Η υλοποίηση του Σχεδίου Erasmus+ 2019-1EL01-KA1-0611976 «Ας κάνουμε το σχολείο μας πιο διεθνές και πιο ψηφιακό» από το Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων επέφερε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα για τις εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Digital turn: Let’s make our school more digital”.
Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί εστίασαν στα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία/μάθηση και την οργάνωση της σχολικού περιβάλλοντος, και στον ρόλο της ηγεσίας του σχολείου στην ψηφιακή στροφή του. Εξέτασαν παραδείγματα επιτυχημένων ψηφιακών καινοτομιών από άλλες χώρες με αναφορά τις έρευνες για την ψηφιακή καινοτομία στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του Fullan.

Επίσης, ενημερώθηκαν εκτενώς σχετικά με την πολιτική για την ψηφιακή ασφάλεια στο σχολείο και τους τρόπους υποστήριξης της παιδαγωγικής καινοτομίας και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, βελτίωσαν  την ικανότητα διαχείρισης των αλλαγών αναφορικά με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή γονέων και της τοπικής κοινωνίας στην ψηφιακή αναβάθμιση. Ακόμα, ανέπτυξαν δεξιότητες για τον επιτυχή σχεδιασμό της ψηφιακής αναβάθμισης του Σχολείου και τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής εκπαιδευτικών, της μαθητικής κοινότητας, των γονέων και της τοπικής κοινωνίας.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να διαμορφωθεί μια στρατηγική αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής, η οποία βασίστηκε στα συμπεράσματα των συζητήσεων του Συλλόγου και στην ανάλυση αναγκών που διαπιστώθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου SELFIE

Τα σημαντικά στοιχεία του σχεδίου που αναπτύχθηκε επικεντρώνονται στα εξής:

α) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στα ψηφιακά εργαλεία και στον τρόπο χρησιμοποίησης τους στην εκπαίδευση,

β) η κατάρτιση στη μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι,

γ) η δημιουργία ομάδας υποστήριξης ψηφιακής καινοτομίας,

δ) η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου αναφορικά με κινητές συσκευές και δίκτυα, ηλεκτρονικά εργαλεία εκμάθησης και περιβάλλοντα,

ε) η ενσωμάτωση της χρήσης της τεχνολογίας στην Ευέλικτη Ζώνη και το Ολοήμερο και

ζ) η εύρεση «Ψηφιακών Πρεσβευτών» στην μαθητική κοινότητα.


Επιπλέον, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί απέκτησαν γνώσεις και καλλιέργησαν δεξιότητες οι οποίες διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή συνεργατικά δίκτυα, κοινότητες πρακτικής και δραστηριότητες στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, βελτίωσαν τη γνώση και την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά και Ισπανικά, και καλλιέργησαν δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς ομάδες εργασίας. Μέσα από την πολυήμερη επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι εκπαιδευτικοί σύναψαν δεσμούς με ευρωπαίους συναδέλφους και αντιπροσώπους των φορέων υποδοχής με σκοπό μελλοντικές συνεργασίες. Ταυτόχρονα, ανέπτυξαν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ με σκοπό τη περαιτέρω δικτύωση και συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών με σχολεία του εξωτερικού.
Τέλος, η υλοποίηση του Σχεδίου οδήγησε στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας εξωστρέφειας και συνεργατικότητας με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί βίωσαν τα ευεργετικά οφέλη των διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών, αύξησαν την αυτοπεποίθησή τους για συμμετοχή σε διεθνή συνεργατικά περιβάλλοντα και απέκτησαν κίνητρα για βελτίωση των επαγγελματικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης. Η αλλαγή στάσεων που συντελέστηκε, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω δικτύωση και αύξηση του αντικτύπου του Σχεδίου στις ομάδες των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο