ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

Το ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα υπηρεσίας του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας:

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, επισκέψεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2017», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2017» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2017» και ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, επισκέψεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2017»

ΟΡΟΙ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ-2017

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο