ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

logoGR.20ab085bf3682216cd007b4d5567ef77Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ”, μέλος του οποίου αποτελεί ο δήμος Θέρμης με την 443/2015 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξή της διεύθυνσης. Επίσης, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Δείτε εδώ τις προκηρύξεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-1ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ-1

O ΕΛΙΚΑΣ είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας που δημιουργήθηκε με από πρωτοβουλία του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δήμων, επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Χωρική εμβέλεια του ΕΛΙΚΑ είναι το σύνολο του Κοινοτικού Χώρου με χωρική προτεραιότητα τις χώρες της Βαλκανικής.
Βασικούς καταστατικούς σκοπούς αποτελούν οι 11 θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι οποίοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

• συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής φυσικών καταστροφών,
• η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του διασυνοριακού φυσικού περιβάλλοντος,
• η συμβολή στην αειφορική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων,
• η προαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ στη διασυνοριακή περιοχή, η αναζήτηση τεχνολογικών καινοτομιών, η υποστήριξη της έρευνας, κλπ,
• ο σχεδιασμός τοπικών διασυνοριακών πολιτικών κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
• η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, κλπ.
• η συγκρότηση διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος στη βάση των φυσικών και ανθρωπογενών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
• ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών, πολιτικών, δράσεων και εργαλείων υποστήριξης των νέων, γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης και προαγωγής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές
• η ενθάρρυνση κοινών πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ ομοειδών φορέων,
• η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κινητικότητας στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού,
• η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων διατήρησης της κοινωνικής συνοχής,
• ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπηρεσιακών στελεχών τους και
• η παρατήρηση και ο εντοπισμός καλών πρακτικών άλλων διασυνοριακών περιοχών και συνεργασιών στον κοινοτικό χώρο και η δημιουργική προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα.
• Η ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.
Τα μέλη του ΕΛΙΚΑ είναι:
1. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3. Δήμος Αλεξανδρούπολης
4. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης
5. Δήμος Θεσσαλονίκης
6. Δήμος Θέρμης
7. Δήμος Κοζάνης
8. Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
9. Δήμος Νεάπολης Συκεών
10. Δήμος Πρεσπών
11. Δήμος Σιντικής
12. Δήμος Χαλκηδόνας
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
14. Επιμελητήριο Κιλκίς
15. Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας Σόφιας
16. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
17. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
18. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο