ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Θέρμης, που εδρεύει επί της οδού Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, τηλ. 2313.300700 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας, λαμβάνοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Ο Δήμος λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Δήμου που ενδιαφέρεται να λάβει από το Δήμο συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σύνολο των επεξεργασιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι ο Δήμος Θέρμης, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 4, παρ. 7). Ο Δήμος Θέρμης καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι «πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας» (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 29).
Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι οι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 4, παρ. 8).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ο Δήμος έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 37) τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Σιώζο Θεοχάρη. Στοιχεία επικοινωνίας με τον DPO είναι: dpo@thermi.gov.gr

Καθήκοντα του DPO είναι:
α) Να ενημερώνει και να συμβουλεύει το Δήμο και τους εργαζόμενους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και από άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.
β) Να παρακολουθεί το επίπεδο της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΚΠΔ, με άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Δήμου σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης ευθυνών, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.
γ) Να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί την απόδοσή της σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
δ) Να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον των αρμόδιων αρχών και να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλες αρμόδιες αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε) Να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του ΓΚΠΔ, και να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Τι ορίζονται ως Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλπ). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στο γενικό όρο προσωπικά δεδομένα, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Νομική Βάση Επεξεργασίας Δεδομένων από το Δήμο Θέρμης
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Δήμο επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις, στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου πριν από τη σύναψη της σύμβασης (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 περ. β’).
• Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με έννομη υποχρέωσή του. Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητές του (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 περ. γ’). Όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία για το Δήμο, εξακολουθούν να ασκούνται με νομική βάση τη διάταξη που ήδη τις προβλέπει.
• Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 περ. δ’).
• Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Δήμο (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 περ. ε’).
• Δεν επιτρέπεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δήμο που βασίζεται στη «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια συγκατάθεση δεν νοείται να παρέχει ο πολίτης στο Δήμο. Οι πολίτες που παρέχουν τα δεδομένα τους για να ασκήσουν δικαιώματα ή να απολαύσουν παροχές από το Δήμο, δεν το πράττουν στη βάση της συγκατάθεσή τους, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν βεβαίως προηγούμενης ενημέρωσης των πολιτών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως «υπηρεσία επιπρόσθετης αξίας», δηλαδή ο πολίτης μπορεί να την απολαύσει στη συμβατική της μορφή χωρίς συγκατάθεση ή και χωρίς καν να δώσει προσωπικά δεδομένα, αλλά η επιπρόσθετη αξία συνίσταται στη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει της «συγκατάθεσης».
• Δεν υφίσταται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δήμο που βασίζεται σε «έννομο συμφέρον» που υπερέχει των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 περ. στ’).

Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.
Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των εκάστοτε σκοπών.

Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων
Με την ανακοίνωση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Θέρμης, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τους όρους υπό τους οποίους ο Δήμος επεξεργάζεται τα δεδομένα που τους αφορούν (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 12).
Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. όταν το υποκείμενο υποβάλλει στο Δήμο μια αίτηση ή διαθέτει τα στοιχεία του για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια δημοτική υπηρεσία ή παροχή ή να ασκήσει κάποιο σχετικό δικαίωμα, η δημοτική υπηρεσία παρέχει τις εξής πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων, με ευδιάκριτη σήμανση στο ίδιο το έντυπο της αίτησης ή στην ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας του πολίτη με την υπηρεσία:
α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του Δήμου,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO),
γ) κατά περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
ε) κατά περίπτωση, την πρόθεση του Δήμου να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παρ. 1 εδάφιο β’, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή πού διατέθηκαν,
στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
ζ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στο Δήμο για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,
η) όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
θ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ι) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,
ια) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 1 & 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από άλλες πηγές και όχι από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις παρακάτω πληροφορίες, εκτός αν η συλλογή τους προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία, οπότε δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στη σχετική ενημέρωση του υποκειμένου για τα παρακάτω:
α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του Δήμου,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO),
γ) κατά περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως,
στ) κατά περίπτωση, ότι ο Δήμος προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παρ.1 εδάφιο β’, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,
ζ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα,
η) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στο Δήμο για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,
θ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
ι) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ια) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό,
ιβ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 1 & 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δήμου Θέρμης
Ο Δήμος Θέρμης τηρεί «Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας». Σε αυτό καταγράφεται κάθε ιδιαίτερη περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων, (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 4, παρ. 8).
Όταν μία υπηρεσία του Δήμου προτίθεται να εκκινήσει τη διενέργεια μιας νέας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε νομική βάση, υποχρεούται να φροντίζει για τη σχετική επικαιροποίηση του «Αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας». Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφο με τα εξής στοιχεία: α) Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Εκπροσώπου του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
ε) κατά περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παρ. 1 εδάφιο β’, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,
στ) όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,
ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, άρθρο 32 παρ. 1.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1στ του Κανονισμού.
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο, σε δομές του Δήμου κ.α. χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μίας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Δικαιώματα φυσικού προσώπου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του Δήμου ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του Δήμου ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα του Δήμου (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, τηλ. 2313300700), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:dpo@thermi.gov.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.
Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, ο Δήμος Θέρμης σας ενημερώνει ότι θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις μήνες. Επίσης, ο Δήμος Θέρμης θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από το Δήμο υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.
Εφόσον θεωρείτε ότι ο Δήμος Θέρμης με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr.
Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου είτε με επιστολή στην έδρα του Δήμου (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, τηλ. 2313300700), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dpo@thermi.gov.gr, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο