Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

DSC9789Παράταση μέχρι σήμερα Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 πήρε με απόφαση της ΕΕΤΑΑ, η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γονέων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Το πρόγραμμα αφορά τη δωρεάν συμμετοχή:
• βρεφών από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2018) και
• προ – νηπίων από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9.2018), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
• παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
• παιδιών με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει ως εξής:
• για μητέρες 2 παιδιών έως 27.000 €
• για μητέρες 3 παιδιών έως 30.000 €
• για μητέρες 4 παιδιών έως 33.000 €
• για μητέρες 5 παιδιών και άνω έως 36.000 €
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr
Για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτείται πιστοποίηση των στοιχείων της αιτούσας μέσω του συστήματος TAXIS (προσωπικοί κωδικοί TAXISNET) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ παράλληλα θα υποβληθούν ταχυδρομικά, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Φορολογικού Έτος 2017 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:
• Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 14/6/2018, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
• Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νομίμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρίας ή του εργοδότη) ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνο της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή).
Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση) απαιτείται:
• Βεβαίωση εργοδότη (με σφραγίδα και υπογραφή), η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, και το είδος της απασχόλησης ΚΑΙ
• Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου,  που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών
• Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ
• Υ/Δ του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται: α) το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του β) πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος, δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
• Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία.
• Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, κατά τα ανωτέρω.
Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος
με ποσοστό αναπηρίας 35{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕ.Π.Α. με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας,
με ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕ.Π.Α. με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο