ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

image.Στις 22 Ιανουαρίου τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το Mητρώο Πολιτών, που αναμένεται να απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο, αφού θα επιτρέπει την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων και βεβαιώσεων δημοτολογίου από τη δημόσια υπηρεσία ή τον φορέα που τα ζητά μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, στις διαδικασίες που απαιτείται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση διαπιστευμένων χρηστών των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών. Αποτέλεσµα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών θα είναι η γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του, τόσο µε τους ∆ήµους της Χώρας (ληξιαρχεία ή δηµοτολόγια), όσο και µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών.

Προκειμένου να γίνει αυτό, απαιτείται ο συγχρονισμός των βάσεων και η μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 12-01-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21/1/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Συγκεκριμένα, από τις 12-01-2018 έως και 21-01-2018 παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα δημοτολόγια των Δήμων της χώρας.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνον εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία – σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις – θα εκδοθεί πιστοποιητικό, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (12-1-2018 έως και 21-1-2018) δεν δύνανται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας και να διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς.

Επίσης, σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (βλ. έκδοση διαβατηρίου) δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από τις τοπικές βάσεις δημοτολογίου και τα χειρόγραφα βιβλία δημοτολογίου.

Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος (από 17-01-2018 έως και 21-01-2018) η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Δεδομένου ότι τις ημέρες της μετάπτωσης οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται χειρόγραφα, προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (σχετ. ΤΑΔΚ οικ. 28/2018/08-01-2018 Εγκύκλιος 1/2018 ΥΠΕΣ ΑΔΑ : ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ) πέραν των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, οι ληξίαρχοι να συνιστούν στους πολίτες να δηλώσουν τα ληξιαρχικά γεγονότα μετά την ημερομηνία έναρξης του Μητρώου Πολιτών (22-01-2018).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο