Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Ενημέρωση|

amea

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ξεκινά από 12 και λήγει 29 Ιουλίου 2016 η υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν συμμετοχή:
– βρεφών (8 μηνών έως 2,5 ετών) στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
– νηπίων (2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), στους Παιδικούς Σταθμούς
παιδιών από 5 έως 12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– παιδιών με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει ως εξής:
για μητέρες 2 παιδιών έως 27.000 €
για μητέρες 3 παιδιών έως 30.000 €
για μητέρες 4 παιδιών έως 33.000 €
για μητέρες 5 παιδιών και άνω έως 36.000 €
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ενώ παράλληλα θα υποβληθούν ταχυδρομικά, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Φορολογικού Έτος 2015 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 11/7/2016, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.
Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:
Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλ. μετά τις 11/7/2016, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, ΚΑΙ
Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ, απαιτούνται: α) το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη και δ) Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν της 11/7/2015,
Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και οι Πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά Νομό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στις 17 Αυγούστου.
Ενστάσεις κατά της κατάταξης θα υποβάλλονται από 18 έως 22 Αυγούστου.
Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 24 Αυγούστου μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ.
Οι μητέρες αφού λάβουν τα voucher θα απευθύνονται στις Δομές επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών μέχρι την 1-9-2016.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:
Το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης, θα παρέχει στους γονείς συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχος δικαιολογητικών, υποβολή αιτήσεων κλπ) από 12/7/2016 έως 29/7/2016 καθημερινά από 8:00 έως 15:00 στα εξής σημεία:
– Για την περιοχή Μίκρας στη Κοινότητα Τριλόφου, τηλ. 23923 30213 & 214
– Για την περιοχή Ν. Ρυσίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ρυσίου, τηλ. 23920 73557
– Για την περιοχή Βασιλικών, στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών, τηλ. 23960 22397
– Για την περιοχή Θέρμης, στην οδό Απ. Ταβάκη 28, 1ος όροφος, τηλ. 2310 466555 & 2310 466133


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка