ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Οι νέες εγγραφές των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης για την περίοδο 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να επισκεφτούν τα κεντρικά γραφεία, στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας (στο δρόμο προς το Τριάδι) για την ολοκλήρωση εγγραφής στην ομάδα καθώς και για την ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 για τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ορίζονται τα εξής:
α. Ως “Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας” νοείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευμένος Εθελοντής όσο και το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.


β. “Ειδικευμένος Εθελοντής’’ είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισής του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί να συνεισφέρει και να ανταποκριθεί με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευμένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
γ. Τέλος “Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας”, είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
δ. “Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας”: Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευμένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δρουν, σύμφωνα με το παρόν και το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο