ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης με σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχωρά στην κάλυψη δύο (2) θέσεων με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (1 θέση ) και ΠΕ ψυχολόγων ( 1 θέση), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21511/24-06-2020 Ανακοίνωση , ( Α.Δ.Α.ΨΞΦΕΩΡΣ-1Χ2), η οποία εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ. 11928/24-06-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@thermi.gov.gr ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η υποβολή των αιτήσεων  ξεκίνησε την   Πέμπτη 02 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα  13 Ιουλίου 2020.

Ακολούθως παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι:

ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20_05_2020


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο