Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

antipirikh dasarxeioΤο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης 5.066 ανέργων στα δασαρχεία όλης της χώρας για την αντιπυρική προστασία, με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις .Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με βάση την οποία θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ προβλέπονται μεταξύ άλλων: Οι ωφελούμενοι της δράσης να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε και να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.
Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων (μεταξύ αυτών και τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου, του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), είναι τα ακόλουθα και οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω:
δεκαπέντε (15) μόρια. Ηλικία:18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια, 30 έως 44 ετών Τριάντα (30) μόρια, 45 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια, Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Αναλυτικά το ΦΕΚ παρουσιάζεται ακολούθως :

koinofelis_dasoprostasia ΦΕΚ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка