ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Μετά από τέσσερα χρόνια προσπαθειών του Δήμου Θέρμης και των υπηρεσιών του, ξεκίνησε το μεγάλο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κατολισθήσεις στο Κ. Σχολάρι το 2015. Για την υλοποίηση του έργου που θεωρείται από τα πιο δύσκολα, σε σχέση με τα προαπαιτούμενα, η διοίκηση του Δήμου μαζί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του έκαναν ενέργειες, πάνω από τις δυνάμεις τους και πέραν των αρμοδιοτήτων τους, για να φέρουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Αναλυτικά, από τις αρχές του 2015 εντοπίστηκαν φαινόμενα ενεργού κατολίσθησης στο ρέμα του Κάτω Σχολαρίου, στην περιοχή του Νηπιαγωγείου. Η αντίδραση της δημοτικής αρχής ήταν άμεση. Ανέλαβε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος, με βασικό εμπόδιο των προσπαθειών της το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων ανήκει στην Περιφέρεια, κάτι που έπρεπε να προσπεραστεί, μέσα από επιπλέον διοικητικές διαδικασίες.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης κ. Απόστολος Τσολάκης, περιγράφοντας την εξέλιξη του έργου, είπε: “Η διοίκηση βρήκε τον τρόπο να αναθέσει, σε ειδικούς επιστήμονες, τη διερεύνηση της φύσης του φαινομένου και την παρακολούθηση της εξέλιξής του με εξειδικευμένη μεθοδολογία. Μετά τα πρώτα συμπεράσματα, προχώρησε στην ανάθεση όλων των σχετικών μελετών (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές), τις οποίες και παρέλαβε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ακολούθως, ζήτησε τη συνεργασία της Περιφέρειας, για να συνεχίσει την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και μετά τη δήλωση αδυναμίας των υπηρεσιών της τελευταίας, πήρε πρωτοβουλίες για την ανάθεση της αρμοδιότητας στον Δήμο, ώστε συνεχίζοντας, με ίδιους πόρους, να αναθέσει τη σύνταξη μελετών εφαρμογής.”.
Έτσι ανατέθηκαν: υδραυλική μελέτη, στατική μελέτη, δασοτεχνική και φυτοτεχνική μελέτη. Σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, παρά τις δυσκολίες που προέκυπταν, αφ’ ενός από την εφαρμογή των νέων και ασαφών διαδικασιών περί ανάθεσης έργων και μελετών και αφ΄ ετέρου από τους ελέγχους των διοικητικών πράξεων του Δήμου, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν αρχές του 2016 και άμεσα προωθήθηκαν στο υπουργείο για την εξασφάλιση των χρημάτων εκτέλεσης του έργου. Σημειώνεται ότι το σύνολο των μελετών, που ανατέθηκαν από τον Δήμο, στοίχησαν περίπου 100.000,00€ και πληρώθηκαν από ίδιους πόρους. Μετά από την επιμονή της διοίκησης του Δήμου, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς, στο τέλος του 2017 αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Υποδομών με το ποσό των 1.400.000,00€.
Άμεσα ο Δήμος κίνησε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου με διαγωνισμό. Σε αυτό το σημείο, ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι η διοίκηση του Δήμου είχε τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης του έργου, αλλά προτίμησε, με μικρή χρονική καθυστέρηση, να διενεργήσει διαγωνισμό, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21 Μαΐου 2018 και αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, πρόσφατα εγκαταστάθηκε εργολάβος και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.
Παραθέτουμε στοιχεία περιγραφής των εργασιών που θα γίνουν και πίνακα με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που έκανε η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Δήμου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του σταθεροποιητικού επιχώματος, προκύπτει ανάγκη παροχέτευσης τόσο των υδάτων του παρακείμενου ρέματος, όσο και των ομβρίων υδάτων του οικισμού. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή οχετού για την παροχέτευση των υδάτων του παρακείμενου ρέματος υπό του σταθεροποιητικού επιχώματος, καθώς και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, που προέρχονται από τον οικισμό.
Αναλυτικότερα προβλέπονται:
• Η κατασκευή του σταθεροποιητικού επιχώματος – αντιβάρου, για τη σταθεροποίηση της ενεργού κατολίσθησης και για την αναχαίτιση της διαγραφόμενης τάσης επέκτασης της αστάθειας προς τα ανάντη του αστικού πρανούς, με συνολικό εμβαδό της έκτασης επέμβασης τα 9.527,45μ2.
• Η δημιουργία χωμάτινης τάφρου τριγωνικής διατομής, στο «πόδι» του σταθεροποιητικού επιχώματος, η οποία σε ορισμένα σημεία θα είναι επενδεδυμένη με στρώμνες τύπου Reno, για την επιφανειακή απορροή των υδάτων του επιχώματος.
• Η διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από το δυτικό όριο του οικισμού, σε μήκος περίπου 153,00μ., με την κατασκευή κλειστού κιβωτοειδή οχετού εσωτερικών διαστάσεων 4,0μ.x3,0μ.
• Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που αποτελείται από τέσσερα (4) φρεάτια υδροσυλλογής, ένα (1) εγκάρσιο φρεάτιο υδροσυλλογής, έξι (6) φρεάτια επίσκεψης και τον αγωγό για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων με ασφάλεια στη φυσική κοίτη του ρέματος.
• Η αποκατάσταση της περιοχής μετά την εφαρμογή των έργων σταθεροποίησης, με σκοπό την τεχνητή εγκατάσταση των επιλεγμένων ειδών και την φυσική αναγέννηση των υπαρχόντων. Τα είδη προς φύτευση θα βοηθούν στη συγκράτηση της επιφανειακής φυτικής γης.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ενέργειες του Δήμου Θέρμης που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εξέλιξης του φαινομένου της κατολίσθησης στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Κ. Σχολαρίου Δήμου Θέρμης
Οι ενέργειες που ανέπτυξε ο Δήμος Θέρμης, από τον Απρίλιο του 2015, που παρατηρήθηκε το φαινόμενο είναι:
1. 29.4.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: εντολή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ανατεθούν οι μελέτες, να υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 165/2015)
2. 30.04.2015 Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση σύνταξης γνωμάτευσης για την περιοχή
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2015, 30.04.2015)
3. 5.5.2015 Αυτοψία στην περιοχή με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας
4. 5.5.2015 Αίτημα προς ΠΚΜ για κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15589/05.05.2015)
5. 6.5.2015 Ανάθεση σύνταξης γνωμάτευσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (για Κ. Σχολάρι και Καρδία)
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 228/2015)
6. 11.5.201 Αίτημα προς ΠΚΜ για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16767/11.05.2015)
7. 12.5.2015 Απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΦΦΚ5/217440/1079/12.05.2015, ΑΔΑ: 755Ρ7ΛΛ-ΤΒ4)
8. 18.5.2015 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 για ανάθεση μελετών
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 198/2015)
9. 22.5.2015 Υπογραφή συμφωνητικού για τη γνωμάτευση
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 18717/22.05.2015, ΑΔΑΜ: 15SYMV002810353/2015-05-28)
10. 26.5.2015 Κατάθεση γνωμάτευσης από τον μελετητή στο Δήμο
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: U03257_XL0001_0001/26.05.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 19423/26.05.2015)
11. 1.6.2015 Αυτοψία με εκπροσώπους ΙΓΜΕ (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και ΥΑΣΒΕ
12. 2.6.2015 Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την ανάθεση τοπογραφικής-γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για την περιοχή Κ. Σχολαρίου και Καρδίας
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2015, 02.06.2015)
13. 3.6.2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση μελετών (τοπογραφική Κ. Σχολαρίου και Καρδίας, γεωλογική, γεωτεχνική)
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 269/2015)
14. 19.6.2015 Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση μελετών (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική)
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 24036/19.06.2015, ΑΔΑΜ: 15SYMV002870878/2015-06-24)
15. 14.7.2015 Παράδοση τοπογραφικής μελέτης για το Κ. Σχολάρι
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 01/14.07.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 28037/14.07.2015)
16. 16.7.2015 Βεβαίωση περαίωσης και έγκριση της γνωμάτευσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (καθυστέρηση λόγω προβλημάτων με την έγκριση νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.28280/16.07.2015, ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.28283/16.07.2015, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)
17. 20.7.2015 Αίτημα για συμμετοχή σε σύσκεψη στον Δήμο Θέρμης εκπροσώπου του ΙΓΜΕ (Αθήνα)
18. 22.7.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή της γνωμάτευσης
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 308/2015)
19. 23.7.2015 Σύσκεψη στον Δήμο με ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, μελετητές, για απόφαση είδους επεμβάσεων αποκατάστασης και αναχαίτισης του φαινομένου
20. 27.7.2015 Παράδοση γεωλογικής μελέτης
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: U03257_XL0002_0002/27.07.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 29638/27.07.2015)
21. 28.7.2015 Παράδοση τοπογραφικής μελέτης για την Καρδία
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 02/28.07.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 29732/28.07.2015)
22. 29.7.2015 Αίτημα προς ΠΚΜ για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 29887/29.07.2015)
23. 31.7.2015 Αυτοψία με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για εξέταση του αιτήματος παράτασης
24. 3.8.2015 Συμπληρωματικά στοιχεία για την παράταση της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30606/03.08.2015)
25. 3.8.2015 Παράδοση γεωτεχνικής μελέτης
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: U03257_XL0005_0005/03.08.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 30536/03.08.2015)
26. 12.8.2015 Απόφαση παράτασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΦΦΚ5/355984(2063)/12.08.2015, ΑΔΑ: 6ΓΜ37ΛΛ-Β0Γ)
27. 18.8.2015 Σύσκεψη στην ΠΚΜ, με αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για συνεργασία στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των έργων
28. 18.8.2015 Αίτημα του Δήμου προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση για ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής των έργων στο ρέμα
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32510/18.08.2015)
29. 19.8.2015 Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων
30. 25.8.2015 Αυτοψία με Δασάρχη και στελέχη του Δασαρχείου
31. 26.8.2015 Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για χρηματοδότηση των έργων
32. 1.9.2015 Ανάθεση αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής των έργων στην περιοχή του Κ. Σχολαρίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δήμο Θέρμης
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65950/01.09.2015, ΑΔΑ: Ω9Χ8ΟΡ1Υ-ΨΧΧ)
33. 4.9.2015 Ολοκλήρωση προεκτίμησης αμοιβής για ανάθεση μελετών εφαρμογής (υδραυλική, στατική, δασική)
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2015, 04.09.2015)
34. 8.9.2015 Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την δομητική παρακολούθηση του νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου λόγω κατολισθήσεων
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2015, 08.09.2015)
35. 9.9.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή τεχνικής λύσης
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 368/2015)
36. 10.9.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση εκπόνησης μελετών εφαρμογής και καθορισμός τρόπου ανάθεσης
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 377/2015)
37. 16.9.2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης της δομητικής παρακολούθησης
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 423/2015)
38. 30.9.2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (μελέτες εφαρμογής)
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 449/2015)
39. 6.10.2015 Πρόσκληση για διαπραγμάτευση (Τρίτη 13-10-2015)
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.40745/06.10.2015)
40. 7.10.2015 Βεβαίωση περαίωσης και έγκριση της για παραλαβή των τοπογραφικών μελετών για την περιοχή της Καρδίας και του Κ. Σχολαρίου. Οι υπόλοιπες μελέτες (γεωλογικά και γεωτεχνικά) έχουν ελεγχθεί και εκκρεμεί η παραλαβή τους
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.40978/07.10.2015, ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.40979/07.10.2015, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)
41. 9.10.2015 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41342/09.10.2015)
42. 13.10.2015 Διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης»
43. 14.10.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των τοπογραφικών μελετών για την περιοχή της Καρδίας και του Κάτω Σχολαρίου
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 422/2015)
44. 21.10.2015 Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 43237/21.10.2015, ΑΔΑΜ: 15SYMV003224643/2015-10-27)
45. 21.10.2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση της μελέτης «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης».
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 495/2015)
46. 6.11.2015 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης».
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.45509/06.11.2015)
47. 6.11.2015 Βεβαίωση περαίωσης και απόφαση έγκρισης της Γεωλογικής και της Γεωτεχνικής Μελέτης για την περιοχή του Κ. Σχολαρίου.
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.45577/06.11.2015, ΑΡ. ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.45579/06.11.2015, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)
48. 11.11.2015 Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης».
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 46177/11.11.2015, ΑΔΑΜ: 15SYMV003331335/2015-11-18)
49. 13.11.2015 Απόφαση παράτασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΦΦΚ5/494125/2834/13.11.2015, ΑΔΑ: 70ΦΣ7ΛΛ-12Ψ)
50. 18.11.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή της Γεωλογικής και της Γεωτεχνικής Μελέτης για την περιοχή του Κ. Σχολαρίου
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 471/2015)
51. 23.11.2015 Υποβολή 1ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
52. 08.12.2015 Παράδοση Στατικής, Δασικής, Υδραυλικής Μελέτης, Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης».
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27902/08.12.2015 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 50746/09.12.2015)
53. 21.12.2015 Υποβολή 2ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
54. 15.01.2016 Αίτηση χορήγησης παράτασης δύο (2) μηνών για την εκπόνηση της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
55. 19.01.2016 Υποβολή 3ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
56. 25.01.2016 Αποστολή Φυτοτεχνικής μελέτης και Φακέλου Έγκρισης Επέμβασης της μελέτης «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης», στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.2632/25.01.2016)
57. 03.02.2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 16/2016)
58. 12.02.2016 Απόφαση παράτασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΦΦΚ5/65307/403/12.02.2016, ΑΔΑ: 6ΤΛΖ7ΛΛ-1ΞΕ)
59. 22.02.2016 Υποβολή 4ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
60. 22.02.2016 Έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης σχετικά με έκδοση άδειας επέμβασης για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5079/22.02.2016 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 7674/02.03.2016)
61. 21.03.2016 Υποβολή 5ης και τελικής Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου

62. 31.03.2016 Βεβαίωση περαίωσης και απόφαση έγκρισης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.11194/31.03.2016, ΑΡ. ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.11197/31.03.2016, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)
63. 04.04.2016 Αποστολή μίας (1) πλήρους σειράς της μελέτης για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης, στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, για έκδοση άδειας επέμβασης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.7674/04.04.2016)
64. 11.04.2016 Βεβαίωση περαίωσης και απόφαση έγκρισης της μελέτης: «Μελέτες εφαρμογής για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης».
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.12430/11.04.2016, ΑΡ. ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.12432/11.04.2016, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)
65. 12.04.2016 Αποστολή μίας (1) πλήρους σειράς της μελέτης για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης, στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για έγκριση αυτής.
(ΑΡ ΠΡΩΤ.: οικ.12512/12.04.2016)
66. 13.04.2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή της μελέτης «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 157/2016)
67. 10.05.2016 Αποστολή μίας (1) πλήρους σειράς της μελέτης για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για έκδοση απόφασης εξαίρεσης από τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
(ΑΡ ΠΡΩΤ.: οικ.15411/10.05.2016)
68. 12.05.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα “Έγκριση τεχνικού φακέλου του έργου “Αποκατάσταση κατολίσθησης Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης” για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα”.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32818/12.05.2016 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 17538/24.05.2016)
69. 15.07.2016 Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την δομητική παρακολούθηση του νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου λόγω κατολισθήσεων
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2016, 15.07.2016)
70. 29.07.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα “Εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου Επείγοντος Χαρακτήρα: “Αποκατάσταση κατολίσθησης Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης” ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, του Ν.4014/2011, όπως αυτές εξειδικεύονται στην με αριθμ. 203913/19-12-2012 Εγκύκλιο/ΥΠΕΚΑ.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5624/29.07.2016 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 28239/18.08.2016)
71. 10.08.2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης της δομητικής παρακολούθησης
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 346/2016)
72. 23.08.2016 Αποστολή της απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου στη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28239/23.08.2016)
73. 30.09.2016 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33474/30.09.2016)
74. 12.10.2016 Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 35138/12.10.2016, ΑΔΑΜ: 16SYMV005225777/2016-10-12)
75. 09.12.2016 Υποβολή 1ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου αρ. μελ. 27/2016
76. 14.12.2016 Υποβολή 2ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου αρ. μελ. 27/2016
77. 10.03.2017 Υποβολή 3ης Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης των μετρήσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου αρ. μελ. 27/2016
78. 05.05.2017 Βεβαίωση περαίωσης και απόφαση έγκρισης της μελέτης: «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
(ΑΡ ΠΡΩΤ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: οικ.14548/05.05.2017, ΑΡ. ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: οικ.14551/05.05.2017)
79. 17.05.2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή της μελέτης «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου» του νηπιαγωγείου Κάτω Σχολαρίου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 184/2017)
80. 21.06.2017 Αποστολή μίας σειράς της μελέτης για τα έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης, επικαιροποιημένη σύμφωνα με τον ν.4412/16, στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3269/21.06.2017)
81. 30.11.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών με θέμα “Δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (1.370.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. για το έργο με τίτλο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρανούς ρέματος στην τοπική κοινότητα Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του 2015” που θα δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί, από τον Δήμο Θέρμης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΑΕΕ/2122/Φ.ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ/30.11.2017 με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΜΟΥ: 47687/29.12.2017)
82. 14.12.2017 Αίτημα προς ΠΚΜ για συνέχιση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45777/14.12.2017)
83. 10.01.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 44/2018 – ΑΔΑ: Ω4ΑΣΩΡΣ-5ΘΚ)
84. 16.01.2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 19/2018 – ΑΔΑ: 7Τ1ΣΩΡΣ-Λ0Π)
85. 24.01.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενου έργου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 71/2018 – ΑΔΑ: ΩΑΣΘΩΡΣ-Ρ3Κ)
86. 21.03.2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.: 106/2018)
87. 19.04.2018 Απόφαση Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο “Έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, Δ.Ε. Μίκρας, Δήμου Θέρμης”
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22278/19.04.2018, ΑΔΑ: ΩΣΣ3ΟΡ1Υ-3ΘΦ)
88. 25.04.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 240/2018 – ΑΔΑ: 6ΒΦΟΩΡΣ-ΘΗΥ)
89. 25.07.2018 1η παράταση κήρυξης της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω κατολισθητικών φαινομένων.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΚΡΞ/370021(2664)/25.07.2018, ΑΔΑ: 6Γ3Ω7ΛΛ-7ΩΕ)
90. 22.08.2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και ανάθεση του έργου.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.: 480/2018 – ΑΔΑ: 6Γ1ΡΩΡΣ-ΑΡΜ)
91. 05.09.2018 Έγγραφο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας σύμβασης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.30742/05.09.2018)
92. 28.09.2018 Κοινοποίηση Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 57946/28.09.2018)
93. 05.10.2018 Έγγραφο προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής για έκδοση εκ νέου (μετά την επισήμανση της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου) απόφασης εξαίρεσης του έργου από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.35766/05.10.2018)
94. 17.10.2018 Απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για εξαίρεση του έργου από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71138/2596/17.10.2018, ΑΔΑ: 6ΚΧ44653Π8-6Θ3)
95. 18.10.2018 Σύμβαση κατασκευής έργου.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37859/18.10.2018)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο