ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

1Όπως προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική απόφαση του Ιουνίου (ΦΕΚ Β’ 2281) για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων του ΚΕΑ, ορίζονται τέσσερις μεγάλες αλλαγές, των οποίων η εφαρμογή ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2018. Πρώτη και βασική αλλαγή που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι δικαιούχοι είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα άτομα έως 45 ετών. Τα άτομα δηλαδή τα οποία είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, γεννήθηκαν από το 1973 έως και το 2000 και δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών και σε εσπερινά γυμνάσια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το επίδομα που λαμβάνει θα διακοπεί. Προέκταση της αλλαγής αυτής είναι και η δέσμευση των γονέων και κηδεμόνων των ανήλικων μελών του νοικοκυριού να εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς δικαιούχους του ΚΕΑ, εάν αυτοί έχουν αποφοιτήσει από την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα τους, τότε η υπηρεσία θα τους ζητήσει να προσκομίσουν κάποιο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Δεύτερο σημείο που θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι είναι πως ο χρόνος επικαιροποίησης της αίτησής τους (τροποποίηση), ορίζεται υποχρεωτικά σε έξι μήνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο αιτών θα παρουσιάζεται κάθε έξι μήνες στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης, είτε για να δηλώνει τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής, είτε απλώς για να επικαιροποιεί την υπάρχουσα αίτησή του.
Τρίτη σημαντική εφαρμογή είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και κοινωνική έρευνα, με κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους για έλεγχο και επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
Τέλος, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδέχονται και ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικευμένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

Όσο αφορά τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που, ήδη, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από 1η Αυγούστου 2018 και έχουμε ήδη ενημερώσει με σχετικό δελτίο τύπου, πως οι δικαιούχοι θα πρέπει να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους ή να τους χορηγείται ειδική βεβαίωση αναγράφοντας τους λόγους που δεν μπορούν να εκδόσουν κάρτα ανεργίας, να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης και να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας. Τέλος εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο