ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Προς ενημέρωση των πολιτών του δήμου Θέρμης γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθ. οικ.29309/2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αποφασίστηκε η καταβολή ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου το 1964, το 1967 και το 1974, κατά το άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 48/31.7.2020). Σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4714/2020:
1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α΄ 211), χορηγείται από 1ης.8.2020 μηνιαία τιμητική ισόβια παροχή ποσού διακοσίων ευρώ (200€).
2. Το δικαίωμα της παροχής της παρ. 1 διαπιστώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία δίδεται εντολή πληρωμής αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής της παροχής της παρ. 1 με μόνη προϋπόθεση την προσκόμιση του πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβολής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της.


3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.
Σημειώνεται ότι το «Πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω» χορηγείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο