ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.: οικ.151261/10-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΔΙΠΑ – Τμήμα Γ’ στις 14-08-2015 και αφορά την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος σύνδεσης του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο <<Μακεδονία>> και το τοπικό οδικό δίκτυο (τμήμα 59.4.4.). Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η με α/α 01.
 Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
 Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 18-08-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 19-10-2015.
 Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 18-08-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 16-09-2015.
 Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΔΙΠΑ – Τμήμα Γ’ – Τηλ.: 2310 – 470200).
 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 407) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www. pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 18-08-2015.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο