ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψητις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 τουΝ.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί επί τουπεριεχομένου του φακέλου που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.:οικ.100124/08-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήματος Γ’ στις 02-02-2016 και αφορά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με Α.Π. 85222/2002 για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης, αναφορικά μετο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Θέρμης. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της 4ηςομάδας με α/α 19.
– Φορέας υλοποίησης του έργου: ΔΕΥΑ Θέρμης
– Αριθ. Πρωτοκόλλου της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 85222/2002
– Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή είναι η
– Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Τμήμα Γ’) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας(τηλ.: 210 – 6417955).
– Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι η Δ/νση Ανάπτυξης (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 – 325 407) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις Μητροπολιτικής Επιτροπής).
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 06-02-2016.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης τουέργου, σύμφωνα με άρθρο 6, παρ. 2, περ. α, της ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ45Β’).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο