Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
(www.pkm.gov.gr/Γιατονπολίτη-ΔικαιολογητικάΥπηρεσιώνΠεριφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.:218/19-01-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ., Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, στις 22-01-2016 και αφορά το έργο:«Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης» με φορέα του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑΟΔΟ Α.Ε.», το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί εντός των ορίων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Θέρμης και Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.
Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 3ημε α/α 07.

– Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
– Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 26-01-2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 10-03-2016.
– Hμερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 26-01-2016και ημερομηνία λήξης αυτής η 10-03-2016.
– Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Δ/νση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ., -Τηλ.: 2313– 309262).
– Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε.Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων-Δημοσιοποιήσεις ΜητροπολιτικήςΕπιτροπής).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα         «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»στις 26-01-2016.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, περ. α, της ΚΥΑ αριθ.Οικ.:1649/45 (ΦΕΚ Β’ 45)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο