Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ο δήμος Θέρμης προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με διοικητική και τεχνική εμπειρία σχετική με την διακυβέρνηση ΟΤΑ που έχουν μικτά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (αστικού και αγροτικού τύπου) και με ιδιαίτερη γνώση αναφορικά με την οικονομική αξιοποίηση τοπικών περιβαλλοντικών πόρων (π.χ. ιαματικές πηγές, περιβαλλοντικά πάρκα).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν µέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης στον τοπικό τύπο (δηλ. από 29-6-2017 έως και 3-7-2017, σχετική αίτηση µε βιογραφικό σηµείωµα το οποίο θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα του περιεχοµένου του και τα δικαιολογητικά, που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και την έλλειψη κωλυµάτων, στην έδρα του ∆ήµου  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (υπ’ όψιν κας Καραμούτσιου Βασιλική, Δημαρχείο Θέρμης, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 2313-300747).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο