Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Παρακαλούνται οι κάτοχοι αδειών πλανόδιου και στάσιμου υπαίθριου εμπορίου να προσέλθουν στην υπηρεσία του δήμου (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας – Διαδημοτική οδός Θέρμης-Τριαδίου – Γραφείο Αδειοδοτήσεων- 1ος όροφος) μέχρι την 31 Μαρτίου 2018, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρηθούν οι άδειές τους για την επόμενη τριετία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του Ν.4264/2014, ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4497/17 μέχρι την 31 Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως (παρ.17 άρθρο 59 του Ν.4497/17).

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

*Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία)

* Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών

* Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές

* Έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 του Ν.4497/17.

* Φορολογική ενημερότητα

* Ασφαλιστική ενημερότητα

* Υπεύθυνη δήλωση περί μη οικονομικών εκκρεμοτήτων των τελών του άρθρου 36 του Ν.4497/17 (παρέχεται από την υπηρεσία)

* Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ

* Δημοτική ενημερότητα

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο