Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, σας καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σχετικά με την Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2/2023 ( α.π. 6036/31-01-2023, ΑΔΑ: ΨΛ5ΠΩΡΣ-ΤΣ6, εγκριτικό του ΑΣΕΠ  α.π. 2305/01-02-2023) για την κάλυψη  δεκατεσσάρων (14) θέσεων εργασίας, διαφόρων ειδικοτήτων ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ( έως και 31-08-2023 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης) για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του ΚΔΑΠ ΑμεΑ “ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ”.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Πέμπτη 09-02-2023  έως και Δευτέρα 20-02-2023
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή στην Δ/νση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ν. Θεσ/κης, υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική.
 
Πληροφορίες: 2313-300747 και 743.
Επισημαίνουμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης το Παράρτημα με σήμανση 10/6/2021(το οποίο και σας παραθέτουμε)
 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων σας παραθέτουμε τα κάτωθι Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка