ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση με αρ.πρ. 44471/25-10-2019 πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες αποκατάστασης της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από 29-10-2019 έως και 31-10-2019, στο 1ο όροφο του Δημαρχικού Κτιρίου ( Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη).

τηλ. επικοινωνίας 2313-300743 και 742.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο