ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

ρυθμΑνάσα για τα οικονομικά εκατοντάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που οφείλουν στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, αποτελεί η ευνοϊκή ρύθμιση χρεών σε έως και 100 δόσεις. Για τις οφειλές στο δήμο Θέρμης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από την Τετάρτη 16 Αυγούστου έως και τις 31 Νοεμβρίου στην ταμειακή υπηρεσία.
Η ένταξη στο ν. 4483/2017 του συνόλου των οφειλών προς τους δήμους, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών σε χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής, μετά από ενέργειες του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τόσο σε επίπεδο ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας όσο και της ΚΕΔΕ, αναμένεται ότι θα ανακουφίσει μεγάλη μερίδα πολιτών στο δήμο Θέρμης αλλά και στους δήμους όλης της χώρας.
Ο κ. Παπαδόπουλος καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τις οποίες προσφέρει ο ν. 4483/2017. «Η αξιοποίηση του νέου νόμου με την ευνοϊκή ρύθμιση για την αποπληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών σε έως και 100 δόσεις, με ποσοστιαία απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πολίτες. και σταθερό αίτημα της αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα στο δήμο μας, που οι εισφορές σε χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής αποτελούν τον κύριο όγκο των οφειλών παρελθόντων ετών». Το νέο πλαίσιο προσφέρει ανακούφιση τόσο στους πολίτες, που πλέον θα μπορούν να ρυθμίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις οφειλές τους, όσο και στους δήμους που υποχρεώνονται από το νόμο και, συχνά, έρχονται στη δυσάρεστη θέση να προχωρούν σε επώδυνα, αναγκαστικά μέτρα, όπως η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όταν οι πολίτες δεν φροντίζουν για την αποπληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών τους.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης αφού λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και υπάρχει, ήδη, μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών να ενταχθούν σε αυτή”, σημειώνει η αντιδήμαρχος οικονομικών Ζωή Γεωργαλή. Οι πολίτες και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς το δήμο Θέρμης θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση στην ταμειακή υπηρεσία, που στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού δημοτικού καταστήματος. Για πρόσθετες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313 300727 και 2313300728. Για τις οφειλές στη ΔΕΥΑΘ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ταμείο της επιχείρησης και στο τηλέφωνο 2310 460530.


Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4483/2017 σε καθεστώς ρύθμισης μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν, ήδη, βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου.
Στο πλαίσιο της ρύθμισης, προβλέπονται και ποσοστά απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέγει ο πολίτης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της
1. εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται απαλλαγή 100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}),
2. της εξόφλησης σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 {9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}),
3. της εξόφλησης σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}),
4. της εξόφλησης σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}),
5. της εξόφλησης σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}).

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 • τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
 • δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
 • Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
 • Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.
 • Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ. Αν επιλεγεί η αποπληρωμή σε δόσεις, τότε η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα θεωρηθεί μη υποβληθείσα Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.Τυχόν καθυστέρηση καταβολής της προβλεπόμενης δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση της τάξης του 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί του ποσού της. Η προσαύξηση προσμετράται από την επομένη κιόλας της ημέρας κατά την οποία η δόση θα έπρεπε να έχει καταβληθεί.
 • Εφόσον ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή επί των προσαυξήσεων και των προστίμων, ανάλογη με το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνονται.
 • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
 1. το πέντε τοις εκατό (5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
 2. το δέκα τοις εκατό (10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
 3. ο είκοσι τοις εκατό (20 {9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
 • Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
 • Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.
 • Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
 1. δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
 2. δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,
 3. έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο